Een erkende belangenorganisatie worden

Als u uw vakgebied op EU-niveau vertegenwoordigt en geïnteresseerd bent in een nauwere samenwerking met ons, nodigen wij u van harte uit om de status van erkende belangenorganisatie aan te vragen.

Om in aanmerking te komen, moet uw organisatie aan de volgende criteria voldoen:

  • Ze is wettelijk gevestigd in de EU/EER en is actief op EU-niveau.
  • Ze heeft een rechtmatig belang bij de werkterreinen van ECHA.
  • Ze is representatief voor haar vakgebied.
  • Ze maakt geen winst en vertegenwoordigt niet uitsluitend individuele ondernemingen.
  • Ze is geregistreerd in het door de EU bijgehouden transparantieregister. (Dit criterium is slechts van toepassing indien uw organisatie als waarnemer aanwezig wil zijn bij comité- en forumbijeenkomsten van ECHA.)

Rechts op deze pagina kunt u een document raadplegen waarin elk van deze toelatingsvoorwaarden en de voorschriften die eraan verbonden zijn, verder worden toegelicht.

Hoe kan een aanvraag worden ingediend?

Verstrek alle gevraagde informatie, met inbegrip van de contactpersonen voor verschillende activiteiten binnen uw organisatie en de gebieden die u interessant vindt voor toekomstige samenwerking. Geef volledige informatie,  zo kunnen we sneller en efficiënter beoordelen of uw organisatie aan de criteria voldoet en kunnen we van bij het begin doeltreffend samenwerken.

Om comité- en forumbijeenkomsten te mogen bijwonen, moet uw organisatie geregistreerd zijn in het door de EU bijgehouden transparantieregister. Aan de registratie zijn geen kosten verbonden. Deze voorwaarde geldt niet voor deelname aan de werkzaamheden van onze netwerken (partnerdeskundigengroepen, HelpNet) of andere initiatieven van belanghebbenden.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend. Wij beoordelen de aanvragen maandelijks en u ontvangt binnen drie maanden na indiening van uw aanvraag en de bijbehorende documenten een brief met de uitkomst.

Hoe worden aanvragen beoordeeld?

Bij de beoordeling wordt gecontroleerd of de organisatie aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet. Daarbij wordt uitgegaan van de door de aanvrager verstrekte informatie in het aanvraagformulier en het document waaruit de juridische status van de organisatie blijkt, bijvoorbeeld de oprichtingsakte en de statuten. Daarnaast kan ook de website van de organisatie worden geraadpleegd bij de beoordeling.

Het beoordelingsproces is ingedeeld in vier fasen:

  1. De bureaufunctionaris van ECHA beoordeelt de door de aanvrager verstrekte informatie. Als deze informatie onduidelijk is, kan de functionaris de website van de aanvrager of de aanvrager zelf raadplegen voor toelichting.
  2. Onze directeur voor samenwerking controleert de beoordeling en vraagt, indien nodig, om meer informatie of een nieuwe beoordeling.
  3. In twijfelgevallen kunnen de directeuren van ECHA worden geraadpleegd.
  4. De directeur voor samenwerking keurt de aanvraag formeel goed en informeert de raad van bestuur van ECHA over de nieuwe erkende belangenorganisaties.

 

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)