Risicocommunicatienetwerk

Het netwerk voor risicocommunicatie is in het najaar van 2008 in het leven geroepen door de uitvoerend directeur van ECHA. Het brengt vertegenwoordigers bijeen van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten (MSCA's) die op nationaal niveau betrokken zijn bij de publieksvoorlichting over het veilige gebruik van chemische stoffen en de risico's van stoffen.

Het netwerk fungeert als een platform voor het Agentschap voor de uitvoering van zijn wettelijke opdracht uit hoofde van de REACH-verordening om de activiteiten van de lidstaten op dit gebied te coördineren. In tegenstelling tot de twee andere netwerken van het Agentschap, in het bijzonder met HelpNet, heeft het risicocommunicatienetwerk zichzelf gedefinieerd als 'semi-actief'. Dat houdt in dat het er bij het uitwerken van zijn activiteiten rekening mee houdt dat nationale autoriteiten naast hun activiteiten op dit gebied in hun eigen land slechts beperkte middelen te besteden hebben.

Het netwerk biedt een platform dat kan bijdragen tot de uitwisseling van ervaringen en beste praktijken op dit specifieke gebied van communicatie, brengt nationale vertegenwoordigers op de hoogte van universitair onderzoek en operationele praktijken op dit gebied en vergroot de bekendheid met de diverse voorwaarden voor een dergelijke communicatie (bijvoorbeeld dat overheidsinstanties via stelselmatige communicatie over hun dagelijkse werkzaamheden al het vertrouwen van hun samenleving moeten hebben gewonnen).

Sinds de vorming van het risicocommunicatienetwerk (RCN) is de rol ervan nader uitgewerkt. Het fungeert nu als een gespecialiseerd overlegforum met betrekking tot de richtsnoeren van ECHA inzake de mededeling van informatie over de risico's en het veilige gebruik van chemische stoffen, alsook met betrekking tot de publicatie van het onderzoek van het Agentschap naar de mededeling van informatie aan het publiek. Het verslag van dit onderzoek is bij de Europese Commissie ingediend zoals voorzien in artikel 34, lid 1, van de CLP-verordening. 

Overeenkomstig zijn doelstelling een platform te bieden voor de uitwerking van praktische stappen voor risicocommunicatie, maar zonder te streven naar meer harmonisatie dan de op coördinatie gerichte begeleiding waarin de bepalingen van de REACH-verordening voorzien, roept het risicocommunicatienetwerk zijn leden bijeen voor incidentele plenaire bijeenkomsten en workshops teneinde gestage vooruitgang te boeken met zijn agenda, niet alleen als platform voor de uitwisseling van ervaringen en het bijwonen van presentaties, maar ook voor scholingsactiviteiten over actuele kwesties en andere "hands-on" activiteiten.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)