Steun voor het externe beleid van de EU

 

Image

In het uitbreidingsbeleid en het nabuurschapsbeleid van de Europese Unie zijn speciale maatregelen opgenomen om interactie tussen specifieke groepen van derde landen en de EU-agentschappen aan te moedigen. Waar het uitbreidingsbeleid gericht is op kandidaat-lidstaten en kandidaatlanden voor toetreding tot de EU, is het nabuurschapsbeleid gericht op het rechtstreeks motiveren van 16 landen aan de onmiddellijke buitengrenzen van de Unie. De Commissie verleent ondersteuning aan de kandidaatlanden via het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) en aan de EU-buurlanden via het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI). Een belangrijke rol hierbij speelt ook het Bureau voor de uitwisseling van informatie over technische bijstand (TAIEX).

ECHA heeft op beide beleidsterreinen een bijdrage geleverd aan het gezond beheer van chemische stoffen. Daarbij is de hoofddoelstelling van het Agentschap het verlenen van technische bijstand aan derde landen bij het krijgen van inzicht in de regelgevende activiteiten van ECHA en het hiermee in overeenstemming brengen van hun eigen regelgeving.

In 2009 heeft ECHA zijn eigen IPA-project opgezet met voorlichtings- en opleidingsactiviteiten voor de autoriteiten van begunstigde landen. Het eerste project liep af in november 2011 en het tweede in november 2014. Ons derde project loopt van september 2015 tot februari 2018.

ECHA baseert zijn betrokkenheid bij TAIEX-evenementen over het beheer van chemische stoffen in IPA- en ENPI-begunstigde landen op ad-hocuitnodigingen.

Wat betreft de dialoog tussen de EU en haar belangrijkste partners, zoals China, Korea en de Russische Federatie, levert het Agentschap met name ondersteuning door het verstrekken van informatie over de status en de tenuitvoerlegging van REACH en de CLP-verordening.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)