Is-sustanza tiegħi trid tiġi rreġistrata?

Ladarba tkun taf x'inhi l-identità tas-sustanza tiegħek, trid tara jekk is-sustanza tiegħek teħtieġx li tiġi rreġistrata jew hijiex eżentata mir-reġistrazzjoni.

Tista' tivverifika jekk is-sustanza tiegħek ġietx irreġistrata diġà fuq is-sit web tal-ECHA biex tieħu l-ewwel indikazzjoni dwar jekk is-sustanza tiegħek tridx tiġi rreġistrata.

 

Stadju 1. Ara jekk is-sustanza tiegħek minnha nfisha hijiex eżentata mir-reġistrazzjoni

Is-sustanzi li ġejjin ma għandhomx bżonn jiġu rreġistrati, indipendentement minn kif tużahom:

 • Polimeri: sustanzi li jissodisfaw id-definizzjoni ta' polimeru skont ir-REACH ma għandhomx bżonn jiġu rreġistrati, iżda l-monomeri u sustanzi oħrajn użati għall-manifattura tal-polimeru jaf ikollhom bżonn jiġu rreġistrati.
 • Sustanzi koperti mill-Anness V għar-REACH: din il-lista tiddeskrivi 13-il kategorija ġenerali ta' sustanzi.
 • Sustanzi inklużi fl-Anness IV għar-REACH: din il-lista fiha 68 sustanza b'riskju baxx, tipikament ta' oriġini naturali, inkluż l-ilma.
 • Sustanzi radjuattivi: sustanzi li jerħu radjazzjoni bħal din li l-bniedem u l-ambjent iridu jkunu mħarsin minnha huma rregolati mid-Direttiva tal-Euratom.
 • Sustanzi koperti minn eżenzjoni nazzjonali fl-interess tad-difiża.
Stadju 2. Ara jekk l-użu tas-sustanza tiegħek huwiex eżentat mir-reġistrazzjoni
Is-sustanzi li ġejjin ma għandhomx bżonn jiġu rreġistrati meta jintużaw biss kif imsemmi.
 
Jekk għandek użu ieħor għas-sustanza tiegħek, ser ikollha bżonn tiġi rreġistrata.
 • Intermedji mhux iżolati: intermedji li matul is-sinteżi ma jinteħħewx b'mod intenzjonat mit-tagħmir li fih isseħħ is-sinteżi (għajr il-kampjunar).
 • Sustanzi użati għal riċerka u żvilupp orjentati lejn prodotti u proċessi (PPORD): dawn is-sustanzi huma eżentati mir-reġistrazzjoni għal ħames snin (estensjonijiet possibbli), jekk tinnotifika l-attivitajiet ta' PPORD tiegħek lill-ECHA.
 • Sustanzi użati fl-għalf jew oġġetti tal-għalf (inklużi użi bħal addittivi jew taħwiriet).
 • Sustanzi (sustanzi attivi jew eċċipjenti) użati fi prodotti mediċinali għal użu mill-bniedem jew veterinarju.
 • Sustanzi attivi użati fi prodotti bijoċidali jew prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. Dawn jitqiesu li diġà huma rreġistrati.

 

Stadju 3. Ara jekk is-sustanza tiegħek hijiex eżentata mir-reġistrazzjoni minħabba l-oriġini jew l-istorja tagħha
Is-sustanzi li ġejjin ma għandhomx bżonn jiġu rreġistrati:
 • Sustanzi importati mill-ġdid diġà rreġistrati.
 • Sustanzi li jinsabu taħt superviżjoni doganali, bil-għan li jerġgħu jiġu esportati.
 • Skart: sustanzi li huma mormijin bħala skart (minn djar, professjonisti jew industrija) kif iddefiniti fid-Direttiva Qafas dwar l-Iskart ma għandhomx bżonn jiġu rreġistrati iżda, ġeneralment, sustanzi prodotti mill-irkupru ta' skart iridu jiġu rreġistrati, ħlief
 • Sustanzi rkuprati diġà rreġistrati.
Is-sustanzi li ġejjin għandhom xi dispożizzjonijiet speċifiċi fir-REACH iżda mhumiex eżentati mir-reġistrazzjoni
 
 • Nanopartikuli.
 • Sustanzi mhux perikolużi u sustanzi mhux klassifikati.
 • Sustanzi fi prodotti kożmetiċi.
 • Materjali f'kuntatt mal-ikel.
 • Fjuwils.
 • Sustanzi li jinsabu fi preparazzjonijiet taħt ċerti limiti ta' konċentrazzjoni.
 • Intermedji iżolati ttrasportati jew fuq il-post.
 • Sustanzi ta' tħassib serju ħafna.
 • Sustanzi soġġetti għal awtorizzazzjoni jew restrizzjoni.
 • Sustanzi notifikati skont id-Direttiva 67/548/KEE minn xi ħadd ieħor.
Jekk innotifikajt fl-imgħoddi, in-notifika tiegħek issa titqies bħala reġistrazzjoni skont ir-REACH u int obbligat(a) iżżomm din ir-reġistrazzjoni aġġornata.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)