Skip to Content
Skip to Content

Iddeċiedi fuq il-klassifikazzjoni u t-tikkettjar

Jekk l-evalwazzjoni tat-taħlita turi li l-perikli assoċjati magħha jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni fi klassi, kategorija jew differenzjazzjoniji ta' periklu waħda jew iktar, għandek bżonn tiddeċiedi dwar il-klassi ta' periklu, kategorija jew differenzjazzjoni fiżika, tas-saħħa jew ambjentali adegwata.

Wara li tieħu din id-deċiżjoni, trid tiċċekkja liema elementi tat-tikkettjar jikkorrispondu mal-klassifikazzjonijiet tal-periklu. It-tabelli fil-Partijiet 2 sa 5 fl-Anness I għas-CLP jirrelataw il-kriterji ta' kull klassi ta' periklu u kategorija/diviżjoni bil-klassifikazzjoni adegwata u l-elementi tat-tikkettjar. Ftakar biex tiċċekkja jekk dikjarazzjoni, kelma ta' sinjal jew pittogramma tannullax waħda lill-oħra. Ir-regoli tal-preċedenza għal dawn l-elementi tat-tikketti huma spjegati fil-Kapitoli 3 sa 6 tal-Gwida dwar it-tikkettjar u l-imballaġġ.

Meta tkun iddeċidejt dwar il-klassifikazzjoni, tkun trid tikkunsidra liema informazzjoni dwar il-periklu għandha tingħata fuq it-tikketta. It-tikketta jeħtieġ li tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

  • id-dettalji tal-fornituri 
  • l-identifikatur tal-prodott
  • il-kwantità nominali
  • komponenti perikolużi
  • pittogrammi tal-periklu 
  • il-kelma tas-sinjal 
  • dikjarazzjonijiet tal-periklu
  • dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni (normalment mhux iktar minn sitta, sakemm ma jkunux meħtieġa biex jirriflettu n-natura u s-severità tal-perikli)
  • informazzjoni supplimentari fejn rilevanti.

Eżempju tat-tikketta

 

L-obbligu għall-klassifikazzjoni u l-assenjazzjoni tad-dikjarazzjonijiet tal-periklu adegwati huwa deskritt fl-Artikolu 13 tar-Regolament CLP.

 

Dikjarazzjonijiet tal-periklu

Fil-prinċipju, it-tikketta ta' prodott għandha tinkludi d-dikjarazzjonijiet tal-periklu rilevanti kollha. Madankollu, jekk sustanza jew taħlita tiġi kklassifikata fid-diversi klassijiet tal-periklu jew fid-differenzjazzjonijiet ta' klassi tal-periklu, id-dikjarazzjonijiet tal-periklu kollha li jirriżultaw mill-klassifikazzjoni jridu jidhru fuq it-tikketta, sakemm ma jkunx hemm duplikazzjoni jew tneħħija evidenti. Dan jidher f'eżempju fit-Taqsima 4.1.6 tal-Gwida dwar l-applikazzjoni tal-kriterji CLP.

Il-formolazzjonijiet tal-kliem korretti tal-dikjarazzjonijiet tal-periklu hekk kif iridu jidhru fuq it-tikketta huma elenkati fil-lingwi kollha fl-Anness III għar-Regolament CLP. Tista' tfittex għal kull dikjarazzjoni bil-lingwi kollha tal-UE fid-database Multilingwi tat-Terminoloġija Kimika (ECHA-term).

Barra minn hekk, hemm regoli speċjali li jikkonċernaw it-tikkettar ta' ċerti taħlitiet b'karatteristiċi partikolari. Il-perikli speċifiċi indirizzati b'dawn ir-regoli huma indikati fuq it-tikketta bl-użu tad-dikjarazzjonijiet EUH supplimentari. Dawn il-karatteristiċi u r-regoli huma deskritti fl-Anness II tar-Regolament CLP. Pereżempju, il-preżenza taċ-ċomb f'taħlita tikkawża t-tikkettar bl-EUH201 u l-possibbiltà li l-gass tossiku jista' jiġi lliberat f'kuntatt mal-ilma tagħti bidu għat-tikkettar bl-EUH029. Oqgħod attent/a li tidentifika d-dikjarazzjonijiet tal-EUH rilevanti kollha, peress li dawn huma informazzjoni supplimentari obbligatorja. Anke jekk it-taħlita ma tiġix ikklassifikata bħala perikoluża, il-prodott xorta jista' jkun jeħtieġ li jiġi ttikkettat f'konformità mal-Anness II tas-CLP, bħal fil-każ tas-sustanzi ta' sensitizzazzjoni (EUH208) jew skeda b'dejta ta' sigurtà li tkun disponibbli meta mitluba (EUH210).

 

Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni

It-tikketti tal-prodotti għandu jkollhom fuqhom id-dikjarazzjonijiet rilevanti ta' prekawzjoni li jagħtu pariri dwar kif tipprevjeni jew timminimizza l-effetti negattivi għas-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent li jirriżultaw mill-perikli ta' sustanza jew taħlita. Id-dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni għandhom jintgħażlu billi jitqiesu d-dikjarazzjonijiet ta' periklu użati, l-użu jew l-użi maħsuba jew identifikati tal-prodott u l-istruzzjonijiet bażiċi speċifikati fil-kolonni "Kundizzjonijiet għall-użu" fit-tabelli 6.1-6.5 tal-Anness IV tar-Regolament CLP. Id-duplikazzjoni u t-tneħħija għandhom jiġu evitati.

Meta sustanza jew taħlita tiġi fornuta lill-pubbliku ġenerali, trid tiġi inkluża dikjarazzjoni ta' prekawzjoni li tindirizza r-rimi tal-prodott, kif ukoll ir-rimi tal-imballaġġ. Biex iżomm it-tikketti faċli biex jinqraw u jinftiehmu, m'għandux ikollhom iktar minn sitt dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni. Madankollu, jekk in-natura u s-severità tal-perikli jeħtieġu hekk, jistgħu jiġu inklużi iktar minn sitt dikjarazzjonijiet.

L-informazzjoni u l-parir dwar l-għażla tal-iktar dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni xierqa huma pprovduti fil-Kapitolu 7 tal-Gwida dwar it-tikkettar u l-imballaġġ.

Il-formolazzjonijiet tal-kliem korretti tal-dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni hekk kif iridu jidhru fuq it-tikketta huma elenkati fil-lingwi kollha fl-Anness III għar-Regolament CLP. Tista' tfittex għal kull dikjarazzjoni bil-lingwi kollha tal-UE fid-database Multilingwi tat-Terminoloġija Kimika (ECHA-term).

 

Tikkettar

Iktar pariri u eżempji dwar it-tikkettar korrett huma mogħtija fil-Gwida dwar it-tikkettar u l-imballaġġ. Għal informazzjoni dwar id-daqs tat-tikketta u l-elementi tat-tikketti, ara l-Kapitolu 5.2 tal-Gwida.

 

Skeda b'dejta ta' sigurtà

Sketa b'Dejta ta' sigurtà (SDS) għandha tiġi pprovduta mat-taħlitiet ikklassifikati bħala perikolużi u wkoll fuq talba tar-riċevitur meta t-taħlita jkun fiha sustanzi perikolużi 'l fuq minn ċerti livelli ta' konċentrazzjoni.

Meta tikklassifika taħlita mill-ġdid, trid taġġorna l-iskeda b'dejta ta' sigurtà biex tirrifletti l-klassifika l-ġdida tal-ilmenti tas-CLP u t-tikkettar tat-taħlita tiegħek. Hemm bidla sostanzjali? Trid tipprovdi l-verżjoni l-ġdida tal-SDS lill-konsumaturi tiegħek. Il-bidliet għandhom jiġu mqassra fl-SDS.

Il-Gwida dwar il-kumpilazzjoni tal-iskedi b'dejta ta' sigurtà tagħtik parir dettaljat dwar x'inhu bżonnjuż biex tiġi ppreparata skeda b'dejta ta' sigurtà.

Iddeċiedi fuq il-klassifikazzjoni u t-tikkettjar

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)


Route: .live1