Fornitur jew utent tal-bijoċidi

Jekk inti tforni jew tuża sustanzi attivi jew prodotti bijoċidali fiż-ŻEE, jeħtieġ li tkun konxju mil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-bijoċidi. Hija mfassla biex tiżgura li r-riskju potenzjali ta' ħsara kkawżata mill-bijoċidi tkun f'bilanċ mal-benefiċċji mistennija tagħhom.

Il-liġi tapplika għal 22 tip ta' prodott differenti, li jappartjenu għal erba' gruppi prinċipali:

 • Diżinfettanti għal użu fid-dar u industrijali
 • Preżervattivi għal prodotti manifatturati u naturali
 • Prodotti għall-kontroll tal-pesti
 • Prodotti bijoċidali speċjalisti oħrajn, pereżempju, prodotti antiveġetattivi

Tkopri wkoll sustanzi, taħlitiet u oġġetti li ġew trattati bi, jew jinkorporaw b'mod intenzjonali, prodott bijoċidali wieħed jew iktar.

X'għandi nagħmel?

Jiddependi minn dak li timmanifattura, tforni jew tuża - sustanza attiva, prodott bijoċidali jew oġġett trattat.

L-aċċess għas-suq huwa bbażat fuq proċedura f’żewġ stadji:

 • Is-sustanza attiva li għandha tintuża fi prodott bijoċidali jew biex titratta oġġett trid tiġi approvata (ivvalutata b'mod pożittiv għall-effikaċja u għas-sikurezza tagħha) fit-tip ta’ prodott rilevanti fil-livell tal-UE
 • Il-prodott bijoċidali jirrikjedi awtorizzazzjoni fil-livell nazzjonali jew tal-UE qabel ma jkun jista’ jsir disponibbli fis-suq (eż. jinbiegħ) jew jintuża

Eċċezzjoni: Jekk is-sustanza attiva ma tkunx għadha ġiet approvata iżda tkun fil-Programm ta’ Rieżami, il-prodott bijoċidali jista’ jsir disponibbli fis-suq u jintuża, soġġett għal-liġijiet nazzjonali.

Barra minn hekk, mill-1 ta’ Settembru 2015, il-prodotti bijoċidali kollha jistgħu isiru disponibbli biss fis-suq jekk il-fornitur tas-sustanza jew tal-prodott ikun inkluż fil-lista tal-Artikolu 95 tas-sustanzi attivi u tal-fornituri.

Sustanzi attivi

Is-sustanzi bijoċidali kollha huma koperti. Dawn jinkludu nanomaterjali u sustanzi attivi ġġenerati in situ (minn sustanza oħra magħrufa bħala “prekursur”), fil-post tal-użu.

Manifattur jew importatur

Is-sustanza attiva tiegħek tista’ tintuża fi prodott bijoċidali għas-suq taż-ŻEE jekk tkun tikkonforma ma’ waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

 • Tkun approvata għat-tip ta’ prodott speċifiku li tintuża fih
 • Tkun inkluża fil-lista ta’ sustanzi li ma jikkawżawx tħassib għas-saħħa u għall-ambjent - l-Anness I għall-BPR
 • Tkun sustanza attiva eżistenti (diġà fis-suq fl-14 ta’ Mejju 2000) u tkun fil-Programm ta’ Rieżami

Barra minn hekk, mill-1 ta’ Settembru 2015, il-prodotti bijoċidali kollha jistgħu isiru disponibbli biss fis-suq jekk il-fornitur tas-sustanza jew tal-prodott ikun inkluż fil-lista tal-Artikolu 95 tas-sustanzi attivi u tal-fornituri.

Biex tapplika għall-approvazzjoni ta’ sustanza attiva jew għall-inklużjoni fil-lista tal-Artikolu 95, ikkuntattja lill-ECHA permezz tar-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali (R4BP 3).

Distributur

Qabel ma tibda tforni sustanza attiva biex tintuża fis-suq taż-ŻEE, din trid tkun tikkonforma mal-kundizzjonijiet deskritti hawn fuq għall-manifatturi jew għall-importaturi.

Prodotti bijoċidali

Hekk kif is-sustanza attiva bijoċidali tkun ġiet approvata, jew inkluża fil-lista ta’ sustanzi li ma jikkawżawx tħassib (l-Anness I għall-BPR), irid jiġi awtorizzat prodott bijoċidali li jkun jinkludi din is-sustanza qabel ma tkun tista’ tagħmlu disponibbli fis-suq taż-ŻEE.

Jekk tkun għadha ma tteħditx deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tas-sustanza attiva, xorta tista’ tagħmel il-prodott bijoċidali disponibbli fis-suq, soġġett għal-liġijiet nazzjonali, sakemm ikun inkluż fil-Programm ta’ Rieżami.

Għall-prodotti bijoċidali kollha, mill-1 ta’ Settembru 2015, irid ikun hemm fornitur (fornitur tas-sustanzi jew tal-prodotti) elenkat fil-lista tal-Artikolu 95, inkella l-prodott bijoċidali ma jkunx jista’ jsir disponibbli aktar fis-suq taż-ŻEE.

Detentur tal-awtorizzazzjoni

Inti responsabbli mit-tqegħid fis-suq tal-prodott (jiġifieri l-ewwel fornitura tiegħu għad-distribuzzjoni jew għall-użu fiż-ŻEE). Dan ifisser responsabbiltà għall-klassifikazzjoni korretta (skont ir-Regolament CLP), kif ukoll għall-imballaġġ u għat-tikkettar tal-prodott. Inti obbligat ukoll tinforma lill-awtoritajiet kompetenti jekk fi kwalunkwe ħin issir taf b’informazzjoni li tista’ taffettwa l-awtorizzazzjoni tal-prodott, pereżempju informazzjoni dwar is-sikurezza.

Hija r-responsabbiltà tiegħek li taċċerta ruħek li l-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti legali meta inti tirreklamah jew tagħmlu disponibbli fis-suq taż-ŻEE. Dan japplika għal kwalunkwe forma ta’ fornitura, inkluż il-bejgħ mill-bogħod u l-e-kummerċ.

Jekk inti detentur tal-awtorizzazzjoni prospettiv tista’ tagħżel jekk tapplikax għal awtorizzazzjoni skont il-pajjiż jew tagħżilx awtorizzazzjoni applikabbli fl-UE kollha.

Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fiż-ŻEE tista’ tieħu dan ir-rwol: inkluż il-manifattur, l-importatur jew konsulent.

Sabiex jiġi mħeġġeġ l-użu tal-prodotti bijoċidali li huma ta’ anqas ħsara għas-saħħa u għall-ambjent:

 • Teżisti proċedura simplifikata għall-prodotti bijoċidali li jużaw sustanzi attivi anqas riskjużi
 • Huwa aktar diffiċli li tikseb awtorizzazzjoni għal prodott jekk sustanza attiva li tkun tinsab fil-prodott tkun identifikata bħala kandidat għal sostituzzjoni.

Manifattur

Bħala manifattur ta’ prodott bijoċidali tista’ tapplika biex tkun id-deterntur tal-awtorizzazzjoni (ara hawn fuq).

Tista’ tapplika wkoll biex tiġi inkluż fil-lista tal-Artikolu 95 bħala “fornitur tal-prodott”.

Importatur

Qabel ma timporta kwalunkwe prodott bijoċidali fiż-ŻEE, jenħtieġ li tkun żgur li:

 • Dan ġie awtorizzat biex jitqiegħed fis-suq fil-pajjiż fejn inti għandek l-intenzjoni li tfornih jew li s-sustanza attiva fil-prodott tinsab fil-Programm ta’ Rieżami
 • Fornitur jiġi inkluż fil-lista tal-Artikolu 95 tas-sustanzi attivi u tal-fornituri approvati

Bħala l-importatur tal-prodott bijoċidali tista’ wkoll tapplika biex tkun f’din il-lista bħala “fornitur tas-sustanza” jew “fornitur tal-prodott”. Tista’ wkoll tapplika biex tkun id-detentur tal-awtorizzazzjoni (ara hawn fuq).

Distributur

Qabel ma tqassam il-prodotti bijoċidali, għandek tivverifika li dawn huma awtorizzati f’kull wieħed mill-pajjiżi fejn għandek l-intenzjoni tagħmilhom disponibbli.

Jekk il-prodott bijoċidali ma jkunx għadu ġie awtorizzat, ivverifika li s-sustanza attiva fil-prodott tkun tinsab fil-Programm ta’ Rieżami.

Mill-1 ta’ Settembru 2015, qabel ma tqassam il-prodott, għandek tivverifika wkoll li hemm fornitur inkluż fil-lista tal-Artikolu 95 tas-sustanzi attivi u tal-fornituri.

Oġġetti ttrattati

Jekk il-prodotti tiegħek ikun ġie ttrattat bi prodott bijoċidali jew ikun jinkorpora dan, iżda ma għandux funzjoni bijoċidali primarja, dan jikkostitwixxi “oġġett ttrattat”.

Oġġett ttrattat jista’ jitqiegħed biss fis-suq (jiġifieri l-ewwel fornitura għal distribuzzjoni jew użu fiż-ŻEE) jekk il-prodott bijoċidali użat biex jitratta l-oġġett ikun jinkludi biss:

 • Sustanzi attivi approvati
 • Sustanzi li ma jikkawżawx tħassib elenkati fl-Anness I
 • Sustanzi inklużi fil-Programm ta’ Rieżami
 • Jista’ jkun meħtieġ ittikkettar speċifiku tal-oġġett ittrattat

Manifattur jew importatur

Jekk inti responsabbli mit-tqegħid fis-suq tal-oġġett ittrattat, għandek terfa’ r-responsabbiltà kollha mil-legalità tal-oġġett ittrattat u mit-traċċabbiltà tiegħu. Jista’ jkollok tipprovdi wkoll informazzjoni addizzjonali għall-konsumaturi, meta jitolbuha, dwar liema prodotti bijoċidali u nanomaterjali ntużaw biex jiġi ttrattat l-oġġett.

Distributur

Bħala distributur ta’ oġġetti ttrattati, għandek l-istess responsabbiltajiet bħal distributur tal-prodotti bijoċidali.

Għandek tipprovdi wkoll informazzjoni lill-konsumaturi dwar liema prodotti bijoċidali u nanomaterjali ntużaw biex jiġi ttrattat l-oġġett, meta din tintalab. Huwa d-dritt legali tal-konsumaturi li jingħataw din l-informazzjoni fi żmien 45 jum u mingħajr ħlas.

Esportazzjoni lejn pajjiżi mhux tal-UE?

Jekk qiegħed tesporta sustanza attiva, prodott bijoċidali, jew oġġett ittrattat biss, m’intix marbut bir-regoli tal-Leġiżlazzjoni dwar il-bijoċidi.

Madankollu, jekk qed tippjana li tesporta barra mill-UE bijoċida pprojbita jew ristretta ħafna fl-UE, x’aktarx li jkollok tikkonforma mar-rekwiżiti tar-Regolament PIC. Dan ifisser li jkollok tinnotifika lill-Awtorità Nazzjonali Deżinjata (DNA) tal-Istat Membru tiegħek għal PIC minn qabel għall-esportazzjoni u tipprovdi l-informazzjoni meħtieġa biex takkumpanja l-prodotti kimiċi esportati. Barra minn hekk, f’xi każijiet, ikun meħtieġ il-kunsens mill-pajjiż importatur qabel ma tkun tista’ ssir l-esportazzjoni. Jekk l-esportazzjoni sseħħ, ikollok ukoll tirrapportaha lid-DNA tiegħek fl-ewwel trimestru tas-sena kalendarja ta’ wara.

Ivverifika jekk il-prodott kimiku tiegħek huwiex soġġett għal PIC fit-taqsima dwar il-“Prodotti kimiċi soġġetti għal PIC”.

Barra minn hekk, trid tippakkja u tittikketta l-prodotti kimiċi esportati – inklużi l-bijoċidi kollha esportati irrispettivament minn jekk humiex ipprojbiti jew ristretti ħafna fl-UE – skont ir-Regolament CLP. Trid tindika d-data ta’ skadenza u d-data ta’ produzzjoni fuq it-tikketta, u jekk ikun meħtieġ, trid tagħti tali dati ta’ skadenza għal żoni klimatiċi differenti. Trid tehmeż ukoll skeda ta’ data ta’ sigurtà mal-vjeġġ tal-bijoċida meta tiġi esportata, u l-informazzjoni kemm fuq it-tikketta kif ukoll fuq l-iskeda ta’ data ta’ sigurtà għandha, sa fejn ikun prattikabbli, tingħata fil-lingwi uffiċjali, jew f’waħda jew aktar mil-lingwi prinċipali, tal-pajjiż destinatarju jew taż-żona tal-użu maħsub.

Se timporta bijoċidi pprojbiti jew ristretti ħafna fl-Unjoni Ewropea?

Dawn jistgħu ikunu sustanzi attivi, prodotti bijoċidali jew oġġetti li jinkludu bijoċidi pprojbiti jew ristretti ħafna. F’dan il-każ, jista’ jkollok bżonn tikkonforma mar-rekwiżiti tar-Regolament PIC.

F’dak il-każ jeħtieġ li:

 • Tiżgura li l-importazzjoni hija permessa skont il-BPR u l-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħek
 • Tirrapporta dwar il-kwantitajiet importati lill-awtorità rilevanti fl-UE

Tivverifika jekk il-prodott kimiku tiegħek huwiex kopert fit-taqsima dwar prodotti kimiċi soġġetti għal PIC.

Categories Display