Fornitur jew utent tal-bijoċidi

Jekk inti tforni jew tuża sustanzi attivi jew prodotti bijoċidali fiż-ŻEE, jeħtieġ li tkun konxju mil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-bijoċidi. Hija mfassla biex tiżgura li r-riskju potenzjali ta' ħsara kkawżata mill-bijoċidi tkun f'bilanċ mal-benefiċċji mistennija tagħhom.

Il-liġi tapplika għal 22 tip ta' prodott differenti, li jappartjenu għal erba' gruppi prinċipali:

 • Diżinfettanti għal użu fid-dar u industrijali
 • Preżervattivi għal prodotti manifatturati u naturali
 • Prodotti għall-kontroll tal-pesti
 • Prodotti bijoċidali speċjalisti oħrajn, pereżempju, prodotti antiveġetattivi

Tkopri wkoll sustanzi, taħlitiet u oġġetti li ġew trattati bi, jew jinkorporaw b'mod intenzjonali, prodott bijoċidali wieħed jew iktar.

X'għandi nagħmel?

Jiddependi minn dak li timmanifattura, tforni jew tuża - sustanza attiva, prodott bijoċidali jew oġġett trattat.

L-aċċess għas-suq huwa bbażat fuq proċedura b'żewġ stadji:

 • Is-sustanza attiva li għandha tintuża fi prodott bijoċidali jew biex titratta oġġett għandha tiġi approvata (ivvalutata pożittiva għall-effikaċja u għas-sigurtà tagħha) fit-tip ta' prodott rilevanti f'livell tal-UE
 • Il-prodott bijoċidali jeħtieġ awtorizzazzjoni f'livell nazzjonali jew tal-UEqabel ma jkun jista' jsir disponibbli fis-suq (eż. jinbiegħ) jew jintuża

Eċċezzjoni: Jekk is-sustanza attiva ma tkunx għadha ġiet approvata iżda tkun fil-Programm ta' Rieżami, il-prodott bijoċidali jista' jsir disponibbli fis-suq u jintuża, soġġett għal-liġijiet nazzjonali.

Barra minn hekk, mill-1 ta' Settembru 2015, il-prodotti bijoċidali kollha jistgħu isiru disponibbli biss fis-suq jekk il-fornitur tas-sustanza jew tal-prodott ikun inkluż fil-lista tal-Artikolu 95 ta' sustanzi attivi u fornituri.

 

Sustanzi attivi

Is-sustanzi bijoċidali kollha huma koperti. Dawn jinkludu nanomaterjali u sustanzi attivi ġġenerati in situ (minn sustanza oħra magħrufa bħala "prekursur"), fil-post tal-użu.

Il-Manifattur jew l-importatur

Is-sustanza attiva tiegħek tista' tintuża fi prodott bijoċidali għas-suq taż-ŻEE jekk tkun tikkonforma ma' waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

 • Tkun approvata għat-tip ta' prodott speċifiku li tintuża fih
 • Tkun inkluża fil-lista ta' sustanzi li ma jikkawżawx tħassib għas-saħħa u għall-ambjent - l-Anness I tal-BPR
 • Tkun sustanza attiva eżistenti (diġà fis-suq fl-14 ta' Mejju 2000) u tkun fil-Programm ta' Rieżami

Barra minn hekk, mill-1 ta' Settembru 2015, il-prodotti bijoċidali kollha jistgħu isiru disponibbli biss fis-suq jekk il-fornitur tas-sustanza jew tal-prodott ikun inkluż fil-lista tal-Artikolu 95 ta' sustanzi attivi u fornituri.

Biex tapplika għall-approvazzjoni ta' sustanza attiva jew għall-inklużjoni fil-lista tal-Artikolu 95, ikkuntattja lill-ECHA permezz tar-Reġistru għal Prodotti Bijoċidali (R4BP 3).

Distributur

Qabel ma tibda tforni sustanza attiva biex tintuża fis-suq taż-ŻEE, din għandha tkun tikkonforma mal-kondizzjonijiet deskritti hawn fuq għal manifatturi jew importaturi.

 

Prodotti bijoċidali

Hekk kif is-sustanza attiva bijoċidali tkun ġiet approvata, jew inkluża fil-lista ta' sustanzi li ma jikkawżawx tħassib (l-Anness għall-BPR), prodott bijoċidali li jkun jinkludi din is-sustanza għandu jiġi awtorizzat qabel ma tkun tista' tagħmlu disponibbli fis-suq taż-ŻEE.

Jekk tkun għadha ma tteħdietx deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tas-sustanza attiva, xorta tista' tagħmel dan il-prodott disponibbli fis-suq, soġġett għal-liġijiet nazzjonali, sakemm ikun inkluż fil-Programm ta' Rieżami.

Għall-prodotti bijoċidali kollha, mill-1 ta' Settembru 2015, għandu jkun hemm fornitur (fornitur tas-sustanza jew tal-prodott) elenkat fil-lista tal-Artikolu 95, inkella l-prodott bijoċidali ma jkunx jista' jkun magħmul disponibbli iktar fis-suq taż-ŻEE.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni

Inti responsabbli mit-tqegħid fis-suq tal-prodott (jiġifieri l-ewwel fornitura tiegħu għal distribuzzjoni jew użu fiż-ŻEE). Dan ifisser responsabbiltà mill-klassifikazzjoni korretta (skont ir-Regolament CLP), kif ukoll għall-imballaġġ u l-ittikkettar tal-prodott. Inti obbligat ukoll tinforma lill-awtoritajiet kompetenti jekk fi kwalunkwe ħin inti ssir taf b'informazzjoni li tista' taffettwa l-awtorizzazzjoni tal-prodott, pereżempju informazzjoni dwar is-sigurtà.

Hija r-responsabbiltà tiegħek li taċċerta ruħek li l-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti legali meta inti tirreklamah jew tagħmlu disponibbli fis-suq taż-ŻEE. Dan japplika għal kwalunkwe forma ta' fornitura, inkluż il-bejgħ b'distanza u l-kummerċ elettroniku.

Jekk inti detentur tal-awtorizzazzjoni prospettiv tista' tagħżel jekk tapplikax għal awtorizzazzjoni skont il-pajjiż jew tagħżilx awtorizzazzjoni applikabbli fl-UE kollha.

Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fiż-ŻEE tista' tieħu fuqha dan ir-rwol: inkluż il-manifattur, l-importatur jew konsulent.

Sabiex jiġi nkoraġġit l-użu tal-prodotti bijoċidali li huma inqas ta' ħsara għas-saħħa u għall-ambjent:

 • Teżisti proċedura simplifikata għal prodotti bijoċidali li jużaw sustanzi attivi inqas riskjużi
 • Huwa iktar diffiċli li tikseb awtorizzazzjoni għal prodott jekk sustanza attiva li tkun tinsab fil-prodott tkun identifikata bħala kandidat għal sostituzzjoni.

Manifattur

Bħala manifattur ta' prodott bijoċidali tista' tapplika biex tkun id-deterntur tal-awtorizzazzjoni (ara fuq).

Tista' tapplika wkoll biex tkun inkluż fil-lista tal-Artikolu 95 bħala "fornitur tal-prodott".

Importatur

Qabel ma timporta kwalunkwe prodott bijoċidali fiż-ŻEE għandek tkun żgur li:

 • Dan ġie awtorizzat biex jitqiegħed fis-suq fil-pajjiż fejn inti għandek l-intenzjoni li tfornieh jew li s-sustanza attiva fil-prodott tinsab fil-Programm ta' Rieżami
 • Fornitur huwa inkluż fil-lista tal-Artikolu 95 ta' sustanzi attivi u fornituri approvati

Bħala l-importatur tal-prodott bijoċidali tista' wkoll tapplika biex tkun fuq din il-lista bħala "fornitur tas-sustanza" jew "fornitur tal-prodott". Tista' wkoll tapplika biex tkun id-detentur tal-awtorizzazzjoni (ara fuq).

Distributur

Qabel ma tqassam il-prodotti bijoċidali, għandek tikkontrolla li huma awtorizzati għal kull wieħed mill-pajjiżi li għandek l-intenzjoni tagħmlu disponibbli fih. 

Jekk il-prodott bijoċidali ma jkunx għadu ġie awtorizzat, ikkontrolla li s-sustanza attiva fil-prodott tkun tinsab fil-Programm ta' Rieżami.

Qabel ma tqassam il-prodott, mill-1 ta' Settembru 2015, għandek tikkontrolla wkoll li hemm fornitur inkluż fuq il-lista tal-Artikolu 95 ta' sustanzi u fornituri.

 

Oġġetti trattati

Jekk il-prodotti tiegħek ġie trattat bi, jew jinkorpora, prodott bijoċidali iżda m'għandux funzjoni bijoċidali primarja, dan huwa "oġġett trattat".

Oġġett trattat jista' biss jitqiegħed fis-suq (jiġifieri l-ewwel fornitura għal distribuzzjoni jew użu fiż-ŻEE) jekk il-prodott bijoċidali użat biex jitratta l-oġġett ikun jinkludi biss:

 • Sustanzi attivi approvati
 • Sustanzi li ma jikkawżawx tħassib elenkat fl-Anness I
 • Sustanzi inklużi fil-Programm ta' Rieżami
 • Jista' jkun meħtieġ ittikkettar speċifiku tal-oġġett trattat

Manifattur jew importatur

Jekk inti responsabbli mit-tqegħid fis-suq tal-oġġett trattat, għandek tieħu r-responsabbiltà kollha mil-legalità tal-oġġett trattat u mir-rintraċċabbiltà tiegħu. Jista' jkollok tipprovdi wkoll informazzjoni addizzjonali għal konsumaturi, meta jitolbuha, dwar liema prodotti bijoċidali u nanomaterjali intużaw biex jitrattaw l-oġġett.

Distributur

Bħala distributur ta' oġġetti trattati, għandek l-istess responsabbiltajiet bħal distributur ta' prodotti bijoċidali.

Għandek tipprovdi wkoll informazzjoni lil konsumaturi dwar liema prodotti bijoċidali u nanomaterjali intużaw biex jitrattaw l-oġġett, meta din tkun mitluba. Huwa dritt legali tal-konsumaturi li jingħataw din l-informazzjoni fi żmien 45 jum u mingħajr ħlas.

 

Esportazzjoni lejn pajjiżi mhux tal-UE?

Jekk qiegħed tesporta sustanza attiva, prodott bijoċidali, jew oġġett trattat, mintiex marbut mir-regoli tal-leġiżlazzjoni dwar il-Bijoċidi.

Madankollu, jekk il-bijoċidi tiegħek huma pprojbiti jew ristretti ħafna fl-UE, x'aktarx ikollok tikkonforma mar-rekwiżiti tar-Regolament PIC. Dan ifisser li għandek tavża lill-ECHA dwar l-esportazzjoni tagħhom. F'xi każijiet ikollok ukoll tikseb il-kunsens infurmat minn qabel tal-pajjiż tal-importazzjoni

Ikkontrolla jekk is-sustanza kimika tiegħek hijiex koperta fit-taqsima dwar sustanzi kimiċi soġġetti għal PIC.

 

Importazzjoni pprojbita jew bijoċidi ristretti ħafna fl-Unjoni Ewropea?

Dawn jistgħu ikunu sustanzi attivi, prodotti bijoċidali jew oġġetti li jinkludu sustanzi bijoċidi pprojbiti jew ristretti ħafna. F'dan il-każ, jista' jkollok bżonn tikkonforma mar-rekwiżiti tar-Regolament PIC.

F'dak il-każ teħtieġ li:

 • Tiżgura li l-importazzjoni hija permessa skont il-BPR u l-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħek
 • Tirrapporta dwar il-kwantitajiet importati lill-awtorità rilevanti fl-UE

Tikkontrolla jekk is-sustanza kimika tiegħek hijiex koperta fit-taqsima dwar sustanzi kimiċi soġġetti għal PIC.

Categories Display