Consultation on derogation to the exclusion criteria

Sustanzi attivi li jissodisfaw il-kriterji ta’ esklużjoni segwenti normalment m’għandhomx jiġu approvati:

 • il-kategoriji 1A jew 1B ta’ sustanzi karċinoġeni, mutaġeni u reprotossiċi skont ir-Regolament CLP
 • elementi li jħarbtu l-endokrina
 • sustanzi persistenti, bijoakkumulattivi u tossiċi (PBT)
 • sustanzi persistenti ħafna u bijoakkumulattivi ħafna (vPvB)

Id-derogi jistgħu jkunu possibbli skont kif stabbiliti fl-Artikolu 5(2) tal-BPR, meta jintwera li:

 1. ir-riskju għall-bnedmin, għall-annimali u għall-ambjent mill-esponiment għas-sustanza attiva fi prodott bijoċidali, taħt l-agħar kundizzjonijiet tal-użu possibbli, hu negliġibbli, b’mod partikolari meta l-prodott jintuża f’sistemi magħluqa jew taħt xi kundizzjonijiet oħrajn li jimmiraw li jeskludu l-kuntatt mal-umani u r-rilaxx fl-ambjent;
 2. hemm evidenza li s-sustanza attiva hi essenzjali għall-prevenzjoni jew għall-kontroll ta’ periklu serju għas-saħħa tal-bniedem, għas-saħħa tal-annimali jew għall-ambjent; jew
 3. in-nuqqas ta’ approvazzjoni tas-sustanza attiva jwassal għal impatt negattiv sproporzjonat fuq is-soċjetà meta mqabbel mar-riskji li jirriżultaw mill-użu tas-sustanza.

F’dan il-każ, l-approvazzjoni ta’ sustanza attiva tista’ tingħata għal perjodu massimu ta’ ħames snin, u għal użi ristretti. Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu biss jawtorizzaw il-prodotti bijoċidali meta jikkunsidraw li jkunu ġew issodisfati l-kundizzjonijiet fit-territorju tagħhom.

Biex jiġi deċiż jekk sustanza attiva tistax tiġi approvata jew le, tiġi organizzata konsultazzjoni pubblika biex tinġabar informazzjoni dwar jekk humiex issodisfati l-kundizzjonijiet għal deroga stabbiliti fl-Artikolu 5(2) tal-BPR.

Matul il-konsultazzjoni pubblika, l-informazzjoni segwenti hi magħmula pubblika:

 • l-identità tas-sustanza (l-isem u n-numri EC/CAS)
 • it-tip(i) ta’ prodott
 • l-awtorità kompetenti li tevalwa
 • deskrizzjoni tal-użi rappreżentattivi ppreżentati mill-applikant
 • informazzjoni dwar il-kriterji ta’ esklużjoni milħuqa mis-sustanza attiva

Hu importanti li l-partijiet interessati (il-manifatturi, l-utenti tal-prodotti bijoċidali, is-settur konċernat, l-awtoritajiet eċċ.) jikkontribwixxu għall-konsultazzjoni pubblika biex jiġbru informazzjoni prezzjuża għall-proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni, b’mod partikolari dwar l-eżistenza jew in-nuqqas ta’ alternattivi xierqa.

Il-kontributuri għandhom jipprovdu informazzjoni b’ġustifikazzjonijiet u mhux sempliċi dikjarazzjonijiet li sustanza hi meħtieġa jew mhux meħtieġa.

L-informazzjoni miġbura permezz ta’ konsultazzjoni pubblika hi magħmula pubblika.

Il-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-Istati Membri se jikkunsidraw l-informazzjoni miġbura meta jkunu qed jiddeċiedu jekk japprovawx is-sustanza attiva kkonċernata jew le.

Attwalment m'hemm l-ebda konsultazzjoni għaddejja.
Attwalment m'hemm l-ebda konsultazzjoni għaddejja.
Attwalment m'hemm l-ebda konsultazzjoni għaddejja.


Kif tissottometti kontribuzzjoni għall-konsultazzjoni pubblika?

Il-konsultazzjoni pubblika ddum 60 jum.

Il-partijiet interessati li jixtiequ jikkontribwixxu għall-konsultazzjoni pubblika għandhom jissotomettu l-kontribuzzjoni u l-informazzjoni rilevanti bl-użu ta’ formola elettronika sikura.

Biex tiġi ffaċilitata l-analiżi tal-kontribuzzjoni u biex jiġi ffaċilitat il-proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni, dak li qed jagħmel is-sottomissjoni għandu:

 • jindika b’mod ċar liema deroga tal-Artikolu 5(2)(a), (b) u/jew (ċ) tal-BPR dak li qed jagħmel is-sottomissjoni jqis li ntlaħqet, u
 • jipprovdi ġustifikazzjoni ddettaljata.

Meta tkun organizzata konsultazzjoni pubblika dwar l-istess sustanza attiva għal diversi tipi ta’ prodott fl-istess ħin, dak li jkun qed jagħmel is-sottomissjoni għandu jipprovdi sottomissjonijiet separati għal kull tip ta’ prodott, billi d-deroga għall-esklużjoni hi analizzata għal kull tip ta’ prodott, u għal kull użu fi ħdan it-tip ta’ prodott.

Dak li qed jagħmel is-sottomissjoni għandu wkoll jikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet previsti fil-gwida dwar “Is-sottomissjoni ta’ informazzjoni fil-konsultazzjoni pubblika dwar kandidati għas-sostituzzjoni skont ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali”. Pereżempju, meta dak li jkun qed jagħmel is-sottomissjoni jindika l-eżistenza jew l-assenza ta’ alternattivi fil-kontribuzzjoni tiegħu, hu għandu jkun preċiż dwar l-użu li qed jirreferi għalih, l-isem u l-identità ta’ sustanzi attivi alternattivi jew metodi mhux kimiċi biex jiġu kkontrollati l-organiżmi fil-mira eċċ.

L-informazzjoni sottomessa tista’ tkun mhux kunfidenzjali jew kunfidenzjali. Jekk tiddikjara li l-informazzjoni hi kunfidenzjali, inti trid tipprovdi ġustifikazzjoni xierqa (ara l-gwida dwar “Is-sottomissjoni ta’ informazzjoni fil-konsultazzjoni pubblika dwar kandidati għas-sostituzzjoni skont ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali”). Kull informazzjoni tkun disponibbli biss għall-Kummissjoni Ewropea u għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)