Lietojiet darbā ķimikālijas, ievērojot drošību

Ķimikāliju droša lietošana darbavietā ir būtiska veselībai un labklājībai. Var palīdzēt ES tiesību akti par ķimikālijām, kas pazīstami kā REACH, CLP un Biocīdu regulas.

Tiesību aktos ir paredzēts, ka Jums ir jāsaņem informācija, kas var palīdzēt rast atbildi uz šādiem svarīgiem jautājumiem: cik bīstamas ir ķimikālijas un produkti, ar kuriem strādājat, un kā tos var lietot droši?

Attiecībā uz bīstamām vielām piegādātājiem drošības datu lapās un marķējumā tagad ir jāiekļauj plašāka informācija. Jūsu darba devējam ir jāizmanto šī informācija, lai izstrādātu riska pārvaldības pasākumus, kas ļauj nodrošināt ķimikāliju drošu lietošanu darbavietā.

Šīs tiesību aktu prasības ir vienādi piemērojamas visiem uzņēmumiem, neatkarīgi no tā, kurā ES valstī tie reģistrēti un vai tie ķimikālijas ražo, importē vai lieto.

Pateicoties šiem tiesību aktiem, mums tagad ir:

  • jaunas zināšanas par ķimikāliju bīstamību, iedarbību, riskiem un to kontroles pasākumiem; 
  • labāka saziņa starp lietotājiem un piegādātājiem;
  • uzlabota bīstamu vielu kontrole, kas ierobežo to lietošanu vai pilnībā izslēdz tās no Eiropas tirgus, aizstājot ar drošākām alternatīvām.

Gala mērķis ir samazināt bīstamu vielu iedarbību un sekmēt slimību, traumu un nelaimes gadījumu novēršanu.

"Mēs esam atbalstījuši REACH no paša sākuma un ticam, ka tā uzlabo darba vidi," saka Tony Musu no Eiropas Arodbiedrību konfederācijas, kurš kā darbinieku pārstāvis rūpīgi seko ECHA darbam.

Arī Jūs varat aktīvi piedalīties.

Izmantojiet ECHA tīmekļa vietni kā informācijas avotu un lieciet lietā šīs zināšanas savā darbavietā.