Atkritumu pamatdirektīvas izpratne

Atkritumu pamatdirektīvā ir noteikti pasākumi, lai novērstu atkritumu rašanās un apsaimniekošanas negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, un lai uzlabotu resursu efektīvu izmantošanu, kas ir būtiski pārejai uz aprites ekonomiku.

Īstenojot ES 2015. gadā pieņemto aprites ekonomikas rīcības plānu, pārskatītā Atkritumu pamatdirektīva stājās spēkā 2018. gada jūlijā. Ar to tika uzdots ECHA izveidot datubāzi ar informāciju par izstrādājumiem, kas satur tādas vielas, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC) kandidātu sarakstā. REACH kandidātu sarakstā regulāri iekļauj jaunas vielas.

Datubāzē būs informācija, ko ECHA iesniedz uzņēmumi, kuri ražo, importē vai piegādā izstrādājumus, kas satur kandidātu saraksta vielas. Šos izstrādājumus var ražot ES vai importēt no valstīm, kas nav ES dalībvalstis.

Datubāzē iekļautā informācija palīdzēs atkritumu apsaimniekotājiem šķirot un pārstrādāt izstrādājumus, kuros ir SVHC, un palīdzēt patērētājiem izdarīt apzinātu izvēli un apsvērt, kā vislabāk lietot un atbrīvoties no šādiem izstrādājumiem. Kopumā datubāzei vajadzētu veicināt to vielu, kas rada bažas, pakāpenisku aizstāšanu un drošāku alternatīvu izstrādi.

Datubāzei ir trīs galvenie mērķi.

  1. Samazināt bīstamo vielu saturošu atkritumu rašanos, atbalstot to vielu aizstāšanu, kas rada bažas ES tirgū laistajos izstrādājumos.
  2. Darīt pieejamu informāciju, lai vēl vairāk uzlabotu atkritumu apstrādes darbības.
  3. Ļaut iestādēm uzraudzīt vielu, kas rada bažas, izmantošanu izstrādājumos un uzsākt atbilstošas darbības visā izstrādājumu dzīves ciklā, tostarp to atkritumu posmā.

SCIP datubāze papildina spēkā esošos informēšanas un paziņošanas pienākumus attiecībā uz kandidātu saraksta vielām izstrādājumos saskaņā ar REACH regulu.

Grafiks

2018. gada 4. jūlijs
 spēkā stājas pārskatītā Atkritumu pamatdirektīva

2020. gada sākums
– tiek laists klajā datubāzes prototips

2021. gada 5. janvāris
–  no šā datuma izstrādājumu piegādātājiem ir jāiesniedz informācija datubāzē