Pārskats – strīda procedūru salīdzinājums provizoriskajiem reģistrētājiem un informācijas pieprasītājiem

 

Šī procedūra nedaudz atšķiras atkarībā no tā, vai esat veicis vielas provizorisko reģistrāciju vai iesniedzis informācijas pieprasījumu par to. Ja esat veicis vielas provizorisko reģistrāciju, tad procedūru balsta uz REACH regulas 30. panta 3. punktu. Ja esat iesniedzis informācijas pieprasījumu par vielu, tad procedūru balsta uz šādiem pantiem:

 

  Provizoriskā reģistrācija/SIEF Pieprasījums

Ko tas nozīmē?

Provizoriskā reģistrācija bija iespējama līdz 2008. gada 1. decembrim, ja ražojāt vai importējāt vielu pirms šā termiņa.

Vēlā provizoriskā reģistrācija ir iespējama līdz 2017. gada 31. maijam, ja sākat ražot vai importēt apjomos no 1 līdz 100 tonnām gadā.

Pēc provizoriskās reģistrācijas jūs kļuvāt par dalībnieku SIEF (forumā informācijas apmaiņai par vielām), kur notiek visas diskusijas par vielas tāpatību, datu kopīgu lietošanu un kopīgu pieteikuma iesniegšanu.

Ja plānojat uzsākt vielas ražošanu vai importēšanu par vienu tonnu  gadā lielākā apjomā un vairs nevarat veikt vēlo provizorisko reģistrāciju, tad jums ir jāiesniedz informācijas pieprasījums.

Kad ECHA iesniegsiet informācijas pieprasījumu, varēsiet sazināties ar tās pašas vielas esošajiem reģistrētājiem. Tad jums vajadzēs apspriesties ar viņiem par datu kopīgu lietošanu un to kopīgu iesniegšanu.

Pieņemamības pārbaude

Līdz 15 darba dienām (to var pagarināt, ja ECHA ir jāpieprasa papildu informācija potenciālajam reģistrētājam).

Termiņš, kurā otrai pusei jāiesniedz dokumentāri pierādījumi

10 darba dienas (ja otra puse neiesniedz dokumentārus pierādījumus 10 darba dienu laikā, ECHA izskata strīdu, pamatojoties tikai uz prasītāja iesniegtajiem dokumentiem).

Lēmuma pieņemšanas termiņš pēc pierādījumu saņemšanas no abām pusēm

2 mēneši

1 mēnesis

Rezultāts/lēmuma saturs

ECHA pieņem lēmumu, ar ko piešķir potenciālajam reģistrētājam atļauju atsaukties uz pieprasītajiem pētījumiem, un/vai sniegt apliecinājumu par piekļuvi kopīga pieteikuma iesniegšanai, vai lūdz abas puses turpināt sarunas.

1. piezīme. Pat pēc tam, kad ECHA ir pieņēmusi lēmumu, ar ko piešķir atļauju atsaukties uz pētījumiem, puses tik un tā aicina panākt brīvprātīgu vienošanos.

2. piezīme. Ja ECHA pieņem lēmumu, kas pieprasa, lai puses turpinātu sarunas, un puses šajās sarunās nevar panākt vienošanos, tad potenciālais reģistrētājs var iesniegt vēl vienu strīdu par šādiem jautājumiem.

Atļaujas atsaukties apjoms

Tikai mugurkaulnieku pētījumi, par kuriem notiek sarunas.

Visi pētījumi, par kuriem notiek sarunas.

Piekļuve kopīgai iesniegšanai

Piekļuves kopīgai iesniegšanai apliecinājums REACH-IT (plašāka informācija pieejama kopīgas iesniegšanas tīmekļa vietnē)

Maksājums

Ja ECHA sniedz atļauju atsaukties un/vai piekļuvi kopīgai iesniegšanai, tad ECHA nepieprasīs maksājuma pierādījumu. Tomēr otrā puse var šo lietu var nodot izskatīšanai kompetentajās valsts tiesās par attiecīgu atlīdzību.

Ja ECHA plāno sniegt atļauju atsaukties un/vai piekļuvi kopīgai iesniegšanai, tad vispirms kopā ar lēmuma projektu tiek nosūtīts lūgums sniegt maksājuma pierādījumu.

Kad maksājuma pierādījums ir saņemts, ECHA pieņem galīgo lēmumu.

Piezīme. ECHA nav juridiskās kompetences novērtēt to, vai šāda atlīdzība ir atbilstoša vai neatbilstoša. Tas ir valsts tiesu iestāžu ekskluzīvā kompetencē. Tomēr ECHA iesaka šajā maksājumā atspoguļot vismaz tos elementus, par kuriem sarunu laikā ir panākta vienošanās.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Visi lēmumi par strīdu ir pārsūdzami ECHA Apelācijas padomē trīs mēnešu laikā.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)