Nepieciešamā informācija

Minimālās prasības datiem jūsu vielas reģistrēšanai ir noteiktas REACH VI–X pielikumā. Juridiskās prasības (standartinformācijas prasības) ir kumulatīvas un atkarīgas no tonnāžas, kādā ražojat vai importējat vielu. Katrai individuālai vielai piemērojamās konkrētās informācijas prasības atšķirsies atkarībā no tonnāžas, lietošanas veida un iedarbības, kā arī vielas īpašībām.

Šo informāciju jūs izklāstāt savā reģistrācijas dokumentācijā, kas kopīgi jāsagatavo visiem uzņēmumiem, kuri reģistrē to pašu vielu. Jūsu reģistrācijas dokumentācijai jābūt pamatotai ar uzticamiem testu rezultātiem vai citā veidā iegūtu informāciju, ja to var zinātniski pamatot.  Dažas informācijas prasības var tikt pielāgotas vielas rakstura dēļ.

Konkrēti detalizēti norādījumi par šo informācijas prasību izpildi ir sniegti “Vadlīniju par informācijas prasībām un ķīmiskās drošības novērtējumu” R.7. nodaļas attiecīgajās apakšnodaļās.

Šajā reģistrācijas procesa posmā nedrīkst veikt jaunus pētījumus, lai izpildītu IX un X pielikumā noteiktās prasības. Tā vietā jums jāizveido testēšanas priekšlikums, jāiekļauj jūsu reģistrācijas dokumentācijā un jāiesniedz ECHA.

Jūsu reģistrācijas dokumentācijas kopīgajā daļā ir vajadzīgi trīs galvenie informācijas veidi:

  1. vielas fizikāli ķīmiskās īpašības;
  2. vielas ietekme uz apkārtējo vidi;
  3. vielas ietekme uz cilvēka veselību.

Noskaidrojiet no līdzreģistrētājiem, kāda informācija jau ir pieejama un kāda ir jāiegūst vai jāizveido. Jums jāizvērtē, cik kvalitatīva ir informācija par bīstamību. Neraugoties uz vienotās iesniegšanas pienākumu, katrs reģistrētājs ir individuāli atbildīgs par datiem, kurus izmanto savai reģistrācijai.

Nepieciešamās informācijas daudzums ir atkarīgs no lielākās tonnāžas, kas jāiekļauj vienotajā iesniegumā. Datu kopīgās lietošanas un vienotās iesniegšanas iespējas ir izveidotas, lai sadalītu faktiskās izmaksas starp visiem līdzreģistrētājiem, kuriem vajag datus.

Atkarībā no vielas īpašībām un pieejamās informācijas dažus testus nevar vai nav vajadzīgs veikt. Šādas situācijas sauc par “pielāgojumiem” (REACH XI pielikums).  

Turklāt jūsu individuālajā dokumentācijas daļā jums jāiekļauj informācija, kas saistīta ar uzņēmumu:

  • vielas identifikācija (sastāvdaļas, piemaisījumi, piedevas);
  • vielas lietošana un lietošanas apstākļi visā vielas dzīves ciklā (no ražošanas līdz atkritumiem).

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)