Gatavošanās jauna SIEF izveidošanai

Katrai Jūsu provizoriski reģistrētajai vielai REACH-IT ir izveidota provizoriskā SIEF lapa. Provizoriskā SIEF lapā ir sniegta to citu uzņēmumu kontaktinformācija, kas ir provizoriski reģistrējuši vielu ar tādu pašu identifikatoru (piemēram, EK numuru).

Jums savstarpēji jāsazinās, lai noskaidrotu, kurš veiks reģistrāciju un vai Jūsu vielas ir līdzīgas.

Tiklīdz ir noskaidrots, ka Jūsu vielas ir līdzīgas, ir jāizveido Forums informācijas apmaiņai par vielām (SIEF). Tas nozīmē īpašu sadarbību REACH reģistrācijas nolūkā, ko organizē līdzreģistrētāji, parasti saskaņā ar oficiālu vienošanos.

SIEF forumā Jūs apmaināties ar datiem par savu vielu ar līdzreģistrētājiem, sadalāt izmaksas un sagatavojat kopīgo reģistrāciju.

Turpmāk ir aprakstītas darbības, kas jāveic, sākot ar provizorisko reģistrāciju un beidzot ar sagatavošanos jauna SIEF izveidei.

 

1. Pieteikšanās REACH-IT sistēmā

REACH-IT ir IT rīks, kas jāizmanto, lai iesniegtu informāciju ECHA, tostarp, provizoriskās reģistrācijas un reģistrācijas pieteikumus.

Jūs varat piekļūt REACH-IT no ECHA mājaslapas. Jums jāpiesakās ar savu lietotāja ID un paroli. Ja vēl neesat lietotājs, Jums ir jāreģistrējas.

2. Jūsu provizoriskās reģistrācijas atrašana un pārbaude

Jūs varat atrast savas provizoriskās reģistrācijas sistēmā REACH-IT sadaļā Menu > Search > Pre-registrations and pre-SIEFs (Izvēlne > Meklēt > Provizoriskās reģistrācijas un provizoriskie SIEF). 

Pārbaudiet, vai Jums ir veikta provizoriskā reģistrācija katrai vielai, ko ir nepieciešams reģistrēt. Ja Jums nav provizoriskās reģistrācijas, skatiet jautājumu un atbilžu sadaļā, kā rīkoties.

Atcerieties, ka Jūsu provizoriskās reģistrācijas ir ne tikai sākuma punkts, lai sazinātos ar saviem līdzreģistrētājiem, bet tās arī nodrošina Jums tiesības strādāt Eiropas tirgū bez reģistrācijas līdz Jūsu reģistrācijas termiņa beigām.

3. Jūsu kontaktinformācijas pārbaude provizoriskajā reģistrācijā

Tā kā Jums būs jāveic kopīga reģistrācija, ir svarīgi norādīt savu atjaunināto kontaktinformāciju, lai līdzreģistrētāji var ar Jums sazināties.

Katra provizoriskā reģistrācija ietver kontaktinformāciju, parasti par kādu personu Jūsu uzņēmumā vai trešās personas pārstāvi (TPR). Šī kontaktinformācija (vārds, uzvārds un e-pasts) ir pieejama visiem, kuri ir provizoriski reģistrējuši vielu REACH-IT provizoriskā SIEF lapā.

Jums ir jāizlemj, vai vēlaties saglabāt pašreizējo kontaktinformāciju Jūsu provizoriskajā reģistrācijā vai mainīt to, un jāpārbauda, vai katrai vielai, ko plānojat reģistrēt, ir norādīta atjauninātā kontaktinformācija.

4. Piekļuve Jūsu līdzreģistrētāju kontaktinformācijai provizoriskā SIEF lapā

Jūs varat piekļūt citu uzņēmumu kontaktinformācijai, kuri ir provizoriski reģistrējuši Jūsu vielu REACH-IT sistēmā. Dodieties REACH-IT izvēlnē uz Menu > Search > Pre-registrations and pre-SIEFs (Izvēlne > Meklēt > Provizoriskās reģistrācijas un provizoriskie SIEF). Jūs varat arī lejupielādēt pilnu sarakstu.

Jums būs jāsazinās ar līdzreģistrētājiem ārpus REACH-IT, rakstot uz norādīto e-pasta adresi. Ne visi provizoriskā SIEF lapā norādītie dalībnieki veiks reģistrāciju (piemēram, vielu portfeļa vai uzņēmuma stratēģijas izmaiņu dēļ), tāpēc ne visi arī atbildēs.

5. Aktīva sadarbības veidošana

Jums ir aktīvi jāvirza savas vielas reģistrācija. To var izdarīt vairākos veidos.

 • Mudiniet savus līdzreģistrētājus
  Ja viela ir nozīmīga Jūsu saimnieciskajai darbībai, uzņemieties iniciatīvu, lai sāktu apspriešanu. Šādi Jūs varat nodrošināt vielas reģistrāciju noteiktajā termiņā. 

  Jūs varat paziņot par savu vēlmi uzsākt SIEF izveidi, uzklikšķinot uz REACH-IT pogas Become Facilitator (Kļūt par koordinatoru).

  Kā koordinators Jūs varat norādīt provizoriskā SIEF lapā, kādā veidā vēlaties uzsākt apspriešanu. Visticamāk, Jums būs jāorganizē vairākas sapulces vai tīmekļa konferences.
 • Atbildiet saviem līdzreģistrētājiem  Ja neuzņematies iniciatīvu, tad Jums ir jāsniedz atbildes, tiklīdz ar Jums sazinās SIEF veidošanas koordinators (SFF) vai līdzreģistrētāji, pat ja vēl neesat izlēmis, vai veiksiet reģistrāciju.
 • Kontrolējiet ar Jūsu vielu saistīto jautājumu virzību
  Iespējams, ka attiecībā uz dažām vielām neviens neuzsāk nekādu sadarbību. Šādā gadījumā Jums pašam jāsazinās ar līdzreģistrētājiem, lai noskaidrotu, vai būsiet vienīgais šīs vielas reģistrētājs. Ja tas tā ir, tad Jums jāparedz pietiekams laiks, lai patstāvīgi sagatavotu reģistrāciju.
6. Vielas līdzības noskaidrošana ar līdzreģistrētājiem

Lai noteiktu vielas līdzību, visiem līdzreģistrētājiem ir jānoskaidro savas vielas nosaukums saskaņā ar Vadlīnijām par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP (skatīt arī 1. posmu: Pārziniet savu portfeli).

Ja nosaukums ir tāds pats, vielas tiek uzskatītas par līdzīgām.

Ja Jums vielas līdzības noskaidrošanas laikā rodas bažas par konfidenciālas komerciālās informācijas aizsardzību, izlasiet tālāk sniegtos jautājumus un atbildes.

Tiklīdz esat vienojušies par savu vielu līdzību, tiek izveidots SIEF. Jūs varat uzsākt kopīgu darbu, lai apmainītos ar datiem un veiktu kopīgu reģistrāciju (skatīt 3. posmu: Apvienošanās ar citiem līdzreģistrētājiem).

SIEF dalībniekiem ir kopīgi jāpiemēro Vadlīniju par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP principi, lai noteiktu vielas atbilstību datiem, ko dalībnieki kopīgi iesniegs. To sauc par vielas identitātes profilu (SIP), un tas ir jāpaziņo galvenā reģistrētāja reģistrācijas dokumentācijā. Norādījumi par SIP ir sniegti Vadlīniju par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP III pielikumā.

7. Iepazīšanās ar pienākumiem un darbiem SIEF

SIEF pastāv divu veidu atšķirīgi oficiālie pienākumi: galvenais reģistrētājs un (attiecīgā gadījumā) reģistrētāji dalībnieki. Tomēr visi līdzreģistrētāji ir atbildīgi par darbu grafiku un virzību, reģistrācijas kopīgo daļu saturu un reģistrācijas individuālo daļu saturu.

SIEF ievēl galveno reģistrētāju.  Galvenais reģistrētājs vispirms iesniedz REACH-IT kopīgo reģistrāciju, un tikai pēc tam dalībnieki var iesniegt paši savas reģistrācijas. Galvenais reģistrētājs arī paziņo dalībniekiem drošības pilnvaru numurus, lai tie varētu pievienoties kopīgajai reģistrācijai (skatīt 6. posmu: Reģistrācijas dokumentācijas iesniegšana).

Attiecībā uz pārējiem uzdevumiem Jums kopā ar līdzreģistrētājiem jāvienojas par kopīgā darba organizāciju. Praksē tas nozīmē lēmuma pieņemšanu par katra dalībnieka individuālajiem pienākumiem un par to, vai noteiktu uzdevumu izpilde ir jāuztic ārpakalpojumu sniedzējiem. Parasti šajā sakarībā noslēdz oficiālu līgumu, piemēram, SIEF līgumu vai konsorcija līgumu.

Līgumā jāparedz dažādas darbības, kas SIEF dalībniekiem jāveic reģistrācijas nolūkā (skatīt 3., 4., 5. un 6. posmu) un lai reģistrācija vienmēr būtu atjaunināta (skatīt 7. posmu). Šīs darbības ietver šādu administratīvo, tehnisko un ar saturu saistītu darbu:

 • SIEF administrēšana: kontaktpunktu izveide saziņai gan SIEF iekšienē, gan ārpus tā, rēķinu izrakstīšanas un maksājumu kārtības organizēšana, atlīdzības izmaksas shēmu izstrāde un lietvedības organizēšana.
 • dokumentācijas satura sagatavošana: esošo datu vākšana, jaunu datu ģenerēšana, datu kvalitātes apspriešana, vienošanās par kopīgi iesniedzamajiem datiem, datu kopīgas izmantošanas izmaksu apspriešana, ķīmiskās drošības novērtējumu veikšana, klasifikācijas atvasināšana un ķīmiskās drošības ziņojumu sagatavošana;
 • IUCLID dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana: kopīgas reģistrācijas dokumentācijas sagatavošana IUCLID, dokumentācijas iesniegšana ECHA, rēķinu un ziņojumu kontrole REACH-IT.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)