IT pārbaudes kampaņas saistībā ar dokumentāciju

Lai uzlabotu reìistrâcijas dokumentâcijâ ietvertâs informâcijas kvalitâti, ECHA veic pasâkumus, kas îstenos tâs pirmo stratçìisko mçríi "Maksimâli atvieglot augstvçrtîgu datu pieejamîbu, lai íîmiskâs vielas varçtu raþot un lietot droði". Veicot ðâdus pasâkumus, ECHA izmanto pieredzi, kas gûta, novçrtçjot reìistrâcijas dokumentâciju un bieþi konstatçtâs nepilnîbas datorizçtajos algoritmos, ko izmanto, lai pârbaudîtu visu datubâzi. Tâdçjâdi Aìentûra spçj labâk pârskatît reìistrâcijas datu kvalitâti un efektîvâk risinât jautâjumus, kas saistîti ar konstatçtajâm neatbilstîbâm.

Informâcija par sâkotnçjâs pârbaudes rezultâtiem tiek paziòota reìistrçtâjiem, nosûtot neformâlas vçstules, kurâs vienlîdz tiek sniegti padomi par to, kâ konstatçt iespçjamâs neatbilstîbas. Aìentûra paredz, ka uzòçmumi uztvers ðîs vçstules nopietni un atjauninâs savus reìistrâcijas dokumentâcijas datus, kas saist?ti ar norâdîtajâm problçmâm, kas raisa baþas, un, balstoties uz ðîm sniegtajâm zinâðanâm, turpmâk izvairîsies no ðâdâm nepilnîbâm dokumentâcijâ. Ðîs vçstules dod iespçju uzòçmumiem uzlabot savâ dokumentâcijâ ietvertâs informâcijas kvalitâti, pirms ECHA veic juridiski saistoðus pasâkumus kâ, piemçram, atbilstîbas pârbaudes.

Starpprodukti

Regulâ REACH noteikts, ka starpproduktus, kas tiek raþoti un lietoti stingri kontrolçtos apstâkïos, var reìistrçt, norâdot ierobeþotu informâciju par to îpaðîbâm un neiesniedzot íîmiskâs droðîbas ziòojumu. Vielas, kas reìistrçtas kâ starpprodukti, taèu neatbilst starpproduktu definîcijai un/vai stingri kontrolçto apstâkïu prasîbâm, un par kurâm reìistrâcijas dokumentâcijâ trûkst informâcijas par to bîstamîbu un saistîtajiem riskiem, var atstât kaitîgu ietekmi uz darbiniekiem, patçrçtâjiem vai apkârtçjo vidi. Tâdçï ECHA aktîvi veic pârbaudi ðâda veida dokumentâcijai un novçrtç tâs atbilst?bu prasîbâm.

 

Supporting material

Vielu identifikâcija

Regulas REACH pamatâ ir pareiza un konsekventa vielu identifikâcija (SID). Ikviena reìistrçtâja pienâkums ir sniegt detalizçtu vielas identitâtes raksturojumu, ko tas raþo vai importç; ðî atbildîba neattiecas tikai uz Forumâ informâcijas apmaiòai par vielâm (SIEF) kopîgi iesniegtu dokumentâciju.

Ikgadçjos progresa ziòojumos par novçrtçðanu saskaòâ ar REACH ir norâdîts, ka vielu identifikâcija ir viens no bieþâk konstatçtajiem trûkumiem reìistrâcijas dokumentâcijâ, ko saòem Aìentûra. Tâpçc ECHA veic pârbaudes, kas balstîtas uz IT skrîningu, par nepiecieðamajiem informâcijas elementiem vielu identificçðanai visâ REACH reìistrâcijas dokumentâcijâ.

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)