Pakārtoto lietotāju paziņojumi par licencētiem lietošanas veidiem

Licences pieteikumus var iesniegt par konkrētas vielas pieteikuma iesniedzēja lietošanas veidiem, lietošanas veidiem lejup piegādes ķēdē, vai par abiem.

Pakārtotajiem lietotājiem, uz kuriem attiecas licences, kas piešķirtas dalībniekiem augšup piegādes ķēdē, jāziņo ECHA par saviem lietošanas veidiem. Šī prasība pamatojas uz REACH regulas 66. pantu.

ECHA uztur pakārtoto lietotāju paziņojumu reģistru un nodod informāciju dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Diagrammā ir sniegts pārskats par visiem līdz šim saņemtajiem pakārtoto lietotāju paziņojumiem. Lai informācija būtu pilnīga, ir norādītas arī attiecīgajām vielām piešķirtās licences. ECHA atjauninās informāciju reizi ceturksnī.

Plašāka informācija par lietošanas veidu ģeogrāfisko izplatību ir pieejama sadaļā “Kartes un diagrammas”.

Informācija, kas savākta no atsevišķiem paziņojumiem, ir sniegta sadaļā “Paziņojumu reģistrs”.

Sniegtā informācija pamatojas uz paziņojumiem, kas saņemti no lietotājiem. Tāpēc tajā var būt neprecizitātes. Plašākai informācijai lūgums skatīt ECHA juridisko paziņojumu.

Pamatinformācija

Lietošanas licences vielām, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC), var tikt piešķirtas, ja pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, ka vielas lietošanas risks tiek pienācīgi kontrolēts vai ka sociālekonomiskie ieguvumi atsver riskus un nav piemērotu alternatīvu. Uz visām licencēm attiecas pārskatīšanas termiņš. Licencēšanas procesa mērķis ir nodrošināt SVHC vielu pakāpenisku aizstāšanu ar mazāk bīstamām vielām vai tehnoloģijām, ja ir pieejamas tehniski un ekonomiski iespējamas alternatīvas. Plašākai informācijai par licencēšanas procesu izmantojiet šajā lapā pieejamās saites.

Plašākai informācijai par paziņojumu reģistra publisko versiju un tā mērķiem skatiet sadaļu “Pakārtoto lietotāju paziņojumi par licencētiem lietošanas veidiem — ECHA publiskotā informācija”.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Piezīme. Pašlaik ir iekļauti tikai paziņojumi, kas veikti līdz 2016. gada novembrim. Kopš 2017. gada beigām uzņēmumi savos paziņojumos var atzīmēt konkrētu informāciju kā konfidenciālu. ECHA pabeigs visu paziņojumu nekonfidenciālās informācijas publicēšanu, kad uzņēmumi būs precizējuši savu datu konfidencialitātes statusu.

Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2

Trichloroethylene (TCE) 201-167-4 79-01-6
Lead sulfochromate yellow 215-693-7 1344-37-2

Lead chromate molybdate sulphate red 235-759-9 12656-85-8

Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7

Hexabromocyclododecane (HBCDD) - -

Rāda 6 rezultātus.Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)