Darbības

Licencēšanas pieteikuma procedūra un turpmākā lēmuma pieņemšanas procedūra par licences piešķiršanu REACH regulas (XIV pielikuma) licencēšanas sarakstā iekļauto vielu laišanai tirgū vai lietošanai ietver turpmāk norādītos galvenos posmus.

1. Licencēšanas pieteikuma sagatavošana

Ražotājs, importētājs vai lietošanas sarakstā iekļautās vielas pakārtotais lietotājs var sagatavot licencēšanas pieteikumu par savu(-iem) vielas lietošanas veidu(-iem) vai par lietojumiem, attiecībā uz kuriem viņš ir paredzējis laist vielu tirgū.

2. Paziņošana un informēšanas sanāksmes pirms iesniegšanas

Pieteikuma iesniedzējiem pietiekami savlaicīgi jāinformē ECHA par savu nodomu iesniegt pieteikumu.

Paziņošanas laikā vai vēlāk pieteikuma iesniedzēji var lūgt, lai pirms pieteikuma iesniegšanas tiktu organizēta informatīva sanāksme ar ECHA pārstāvjiem reglamentējošu un procedūras jautājumu noskaidrošanai saistībā ar licencēšanas pieteikuma procedūru.

3. Pieteikuma iesniegšana

Pieteikuma iesniedzēji savus licencēšanas pieteikumus iesniedz ECHA.

4. Rēķina sagatavošana

ECHA pārbauda, vai pieteikums ir pilnībā aizpildīts un gatavs izskatīšanai, lai sagatavotu un nosūtītu rēķinu.

5. Rēķina apmaksa

Pieteikuma iesniedzējiem jāapmaksā rēķins. Pieteikumu uzskata par iesniegtu, tiklīdz ECHA ir saņēmusi maksājumu noteiktajā termiņā, un komitejas var sākt savu darbu.

6. Atbilstības pārbaude

Komitejas ar sekretariāta atbalstu pārbauda, vai pieteikums atbilst REACH regulas 62. pantā noteiktajām informēšanas prasībām. Komitejas var kopīgi pieprasīt papildu informāciju, lai nodrošinātu pieteikuma atbilstību regulai.

7. Sabiedriskā apspriešanās par tiem lietojuma veidiem, attiecībā uz kuriem ir iesniegts pieteikums

ECHA savā tīmekļa vietnē publicēs plašu informāciju par tiem lietojuma veidiem, attiecībā uz kuriem ir iesniegts pieteikums, aicinot ieinteresētās personas iesniegt informāciju par iespējamām alternatīvām vielām vai minēto lietojumu alternatīvām metodēm.

8. Papildu informācijas pieprasīšana par alternatīvām

SEAC var pieprasīt pieteikuma iesniedzējam vai trešām personām līdz noteiktam termiņam iesniegt papildu informāciju par alternatīvām.

9. RAC un SEAC atzinumu projektu sagatavošana

Komitejas sagatavo un pieņem savu atzinumu projektus par licencēšanas pieteikumu 10 mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Atzinumu pamatā ir pieteikums, jebkāda informācija, kas saņemta sabiedriskās apspriešanās laikā, kā arī pieteikuma iesniedzēja vai ieinteresēto personu sniegtā papildu informācija par alternatīvām, pamatojoties uz SEAC prasību.

10. Atsauksmes par atzinumu projektiem

Pieteikuma iesniedzējam ir iespēja dot atsauksmes par atzinumu projektiem divu mēnešu laikā pēc to saņemšanas.

11. RAC un SEAC galīgo atzinumu pieņemšana

RAC un SEAC pieņem savus galīgos atzinumus, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja iespējamās atsauksmes par atzinumu projektiem. Sekretariāts nosūta atzinumus Eiropas Komisijai, dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam. Atzinumu nekonfidenciālās versijas publicēs ECHA tīmekļa vietnē.

12. Licencēšanas lēmuma sagatavošana, pieņemšana un publicēšana

Trīs mēnešu laikā no komiteju atzinumu saņemšanas Komisija sagatavo lēmuma projektu par licences piešķiršanu vai atteikumu. Pēc tam Komisija pieņem lēmumu par licences piešķiršanu vai atteikumu.

Lēmuma kopsavilkumu publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (OV), un tas būs publiski pieejams ECHA uzturētajā datubāzē. Licencēšanai piemēro pārskatīšanas termiņu (sk. „Licences pārskatīšana").

Licenču pārskatīšana

Licences ir derīgas līdz brīdim, kad Komisija nolemj atsaukt vai grozīt licenci saistībā ar tās pārskatīšanu. Visos licencēšanas lēmumos tiks noteikts pārskatīšanas termiņš. Licenču īpašniekiem jāiesniedz pārskatīšanas ziņojums vismaz 18 mēnešus pirms pārskatīšanas termiņa beigām.

Turklāt licenci var pārskatīt jebkurā laikā, ja:

  • apstākļi ir mainījušies tā, ka tie ietekmē risku cilvēku veselībai vai videi vai maina sociālās un ekonomiskās sekas, vai
  • kļūst pieejama jauna informācija par iespējamiem aizstājējiem.

13. Atbilstība licences noteikumiem

Licences īpašniekiem un pakārtotajiem lietotājiem, kas izmanto atļauto vielu, jāizpilda licencēšanas lēmuma prasības, laižot vielu tirgū un/vai lietojot to.

Licences īpašniekiem (proti, ražotājiem, importētājiem un/vai pakārtotajiem lietotājiem) jānorāda licences numurs uz etiķetes, pirms tie vielu vai vielu saturošo maisījumu laiž tirgū. To dara nekavējoties, tiklīdz licences numurs ir publiskots (sk. 12. posmu).

14. Pakārtoto lietotāju paziņojumu reģistrs

Atļautās vielas pakārtotie lietotāji trīs mēnešu laikā informē ECHA par vielas pirmo piegādi.

ECHA uztur pakārtoto lietotāju paziņojumu reģistru (sk. 13. posmu) un piešķir dalībvalstu atbildīgajām iestādēm piekļuvi šim reģistram.

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)