Dalībnieki

Licencēšanas pieteikuma procedūras galvenie dalībnieki ir:

1. Pieteikuma iesniedzējs

Pieteikuma iesniedzējs var būt ražotājs, importētājs vai pakārtotais lietotājs, kam nepieciešama licence (XIV pielikumā minētais saraksts). Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt pieteikumu par savu vielas lietošanas veidu vai par lietojumiem, attiecībā uz kuriem viņš ir paredzējis laist vielu tirgū. Pieteikumu var iesniegt viena vai vairākas personas par vienu vai vairākām vielām, kas atbilst vielu grupas definīcijai REACH regulas XI pielikuma 1.5. iedaļā, un par vienu vai vairākiem lietojumiem.

Ja Komisija licencē vielas lietojumu, licences īpašniekiem, laižot vielu tirgū un/vai lietojot to, jāizpilda licencēšanas prasības. Licenču īpašniekiem jāatjaunina drošības datu lapa un jānorāda licences numurs uz etiķetes, pirms tie vielu vai vielu saturošo maisījumu laiž tirgū.

2. ECHA

2.1. ECHA komitejas

Riska novērtēšanas komiteja un Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja sniedz atzinumus par licencēšanas pieteikumu.

2.1.1. Riska novērtēšanas komiteja (RAC)

RAC sagatavo atzinumu par pieteikumu, tostarp izvērtē risku, ko cilvēku veselībai un/vai videi rada vielas lietošana, kā arī novērtē to, cik atbilstīgi un efektīvi ir pieteikumā izklāstītie riska pārvaldības pasākumi, un attiecīgā gadījumā izvērtē arī riskus, ko rada iespējamās alternatīvas.

2.1.2. Sociālās un ekonomiskā analīzes komiteja (SEAC)

SEAC sagatavo atzinumu par pieteikumu, tostarp izvērtē sociālos un ekonomiskos faktorus un alternatīvu pieejamību, piemērotību un tehnisko iespējamību saistībā ar pieteikumā izklāstīto(-ajiem) vielas lietošanas veidu(-iem), kā arī ieinteresēto trešo personu sniegto informāciju par alternatīvām.

2.2. ECHA sekretariāts

ECHA sekretariāts nodrošina pieteikuma iesniedzējiem vadlīnijas un rīkus to pieteikumu sagatavošanai. Turklāt sekretariāts atbalsta ECHA komitejas, sniedzot zinātniskos, tehniskos un regulēšanas pakalpojumus efektīvā un pārredzamā veidā.

3. Ieinteresētās puses

Ieinteresētās puses ir pilsoņi, organizācijas, uzņēmumi, kā arī iestādes. Tās var būt gan no ES valstīm, gan no citiem reģioniem. Tās var sniegt informāciju par alternatīvajām vielām vai tehnoloģijām pieteikumu apspriešanas procesa laikā, kā arī licenču pārskatīšanas vajadzībām.

4. Eiropas Komisija

RAC un SEAC atzinumus nosūta Eiropas Komisijai. Komisija sagatavo lēmuma par licencēšanu projektu trīs mēnešu laikā no Aģentūras atzinuma saņemšanas. Komisija pieņem galīgo lēmumu par licences piešķiršanu vai atteikumu. Lēmuma kopsavilkumus publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tie būs publiski pieejami ECHA uzturētajā datubāzē.

5. Pakārtotie lietotāji

Pakārtotais lietotājs var lietot vielu, ja šī lietojuma licence ir piešķirta augšupējam viņa piegādes ķēdes dalībniekam. Viņam jāizpilda licencē izklāstītie nosacījumi un jāpaziņo ECHA par savu vielas lietošanas veidu.

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)