Galvenā informācija par Biocīdu regulu

Biocīdu regula (BR, Regula (ES) Nr. 528/2012) attiecas uz tādu biocīdu laišanu tirgū un lietošanu, ko izmanto cilvēku, dzīvnieku, materiālu vai izstrādājumu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem, piemēram, kaitēkļiem vai baktērijām, pakļaujot tos biocīda sastāvā esošās aktīvas vielas iedarbībai. Regulas mērķis ir uzlabot ES biocīdu tirgus darbību, vienlaikus nodrošinot cilvēku un apkārtējās vides augsta līmeņa aizsardzību.

Teksts tika pieņemts 2012. gada 22. maijā un tiks piemērots no 2013. gada 1. septembra, dažiem noteikumiem paredzot pārejas periodu. Ar šo dokumentu tiks atcelta Biocīdu direktīva (Direktīva 98/8/EK).

Visiem biocīdiem pirms to laišanas tirgū ir nepieciešama licencēšana, un iepriekš ir jāapstiprina šajos biocīdos esošās aktīvās vielas. Šim principam tomēr ir vairāki izņēmumi. Piemēram, aktīvās vielas, kas iekļautas pārskatīšanas programmā, un biocīdi, kas šīs aktīvās vielas satur, var tikt laisti tirgū, kamēr tiek gaidīts galīgais lēmums par apstiprināšanu. Tirgū ir atļautas arī produktu pagaidu licences jaunām aktīvām vielām, kuru novērtēšana vēl turpinās.

BR mērķis ir saskaņot tirgu Savienības līmenī, vienkāršot aktīvo vielu apstiprināšanu un biocīdu licencēšanu, ka arī noteikt laika grafiku dalībvalstu novērtējumiem, atzinumu sagatavošanai un lēmumu pieņemšanai. Ar regulu tiek veicināta testu ar dzīvniekiem samazināšana, nosakot obligātu datu apmaiņu un mudinot izmantot alternatīvas izmēģinājumu metodes.

Tāpat kā iepriekšējā direktīvā, aktīvo vielu apstiprināšana notiek Savienības līmenī, bet turpmākā biocīdu licencēšana — dalībvalstu līmenī. Izmantojot savstarpēju atzīšanu, šo licencēšanu var paplašināt, aptverot arī citas dalībvalstis. Tomēr ar jauno regulu pieteikumu iesniedzējiem tiek nodrošināta arī iespēja pieteikties uz jaunu licencēšanu Savienības līmenī (Savienības licencēšanu).

Īpašu IT platformu, Biocīdu reģistru (R4BP 3), izmantos pieteikumu iesniegšanai, datu un informācijas apmaiņai starp pieteikuma iesniedzēju, ECHA, dalībvalsts kompetentajām iestādēm un Eiropas Komisiju. Pieteikumu sagatavošanai izmanto citu IT rīku, IUCLID 5. 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)