Apstrādātie izstrādājumi

Biocīdu regula (BPR) paredz noteikumus tādu izstrādājumu lietošanai, kuri apstrādāti ar vienu vai vairākiem biocīdiem, vai kuros ar nolūku ir iekļauts viens vai vairāki biocīdi.

Saskaņā ar šo regulu izstrādājumus drīkst apstrādāt tikai ar biocīdiem, kas satur ES apstiprinātas aktīvās vielas. Tā ir atšķirība no Biocīdu direktīvas (atcelta ar 2013. gada 1. septembra BPR), kas paredzēja, ka no trešajām valstīm importētus izstrādājumus var apstrādāt ar vielām, kuras nav apstiprinātas ES –, piemēram, ar arsēnu apstrādāta koksne, un dīvāni un apavi, kas satur DMF

Turklāt uzņēmumiem jābūt gataviem sniegt patērētājiem informāciju par pārdodamā izstrādājuma apstrādi ar biocīdiem. Ja patērētājs pieprasa informāciju par apstrādāto izstrādājumu, piegādātājam tā jāsniedz bez maksas 45 dienu laikā.

Apstrādāto izstrādājumu marķēšana

Apstrādāto izstrādājumu ražotājiem un importētājiem ir jāpārliecinās, ka produkti tiek marķēti gan saskaņā ar Regulu par klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu, gan arī Biocīdu regulā noteiktajām papildu prasībām.

Biocīdu regulā (BPR) ir noteikts, ka apstrādāto izstrādājumu ražotājiem un importētājiem ir jāveic apstrādāto izstrādājumu marķēšana šādos gadījumos:

  1. ja ir izteikta pretenzija, ka apstrādātajam izstrādājumam ir biocīdu īpašības;
  2. ja tas tiek pieprasīts saskaņā ar tādas aktīvās vielas apstiprināšanas noteikumiem, kuru satur izstrādājuma apstrādē izmantotais biocīds

Marķējumiem ir jābūt patērētājiem viegli saprotamiem un saredzamiem.

Apstrādāto izstrādājumu pārejas pasākumi

Biocīdu regulā (BPR) ir paredzēti vairāki pasākumi pārejas veicināšanai no Biocīdu direktīvas sistēmas (BPD) uz jauno regulu.

Sākot no 2013. gada 1. septembra aktīvajām vielām, ko satur apstrādāto izstrādājumu apstrādē izmantotie biocīdi, ir jābūt jau apstiprinātām, vai kurām tiek veikta novērtēšana attiecīgajam produkta veidam.

Pēc 2017. gada 1. marta vairs nebūs iespējams laist ES tirgū preces, kas apstrādātas ar biocīdu (vai kas speciāli satur biocīdu), kura sastāvā ir aktīva viela, kas nav jau apstiprināta, minēta I pielikumā, pašlaik tiek novērtēta vai par kuru pilnīga iesniegšanas dokumentācija par attiecīgo produkta tipu nebija iesniegta līdz 2016. gada 1. septembrim.

Ja aktīvā viela attiecīgajam produkta veidam nav apstiprināta, izstrādājumus, kuri ir apstrādāti, vai kuros ir iekļauts šo aktīvo vielu saturošs biocīds, vairs nedrīkst laist tirgū pēc 180 dienām no lēmuma par aktīvās vielas neapstiprināšanu.