Tehniskā ekvivalence

Tehniskās ekvivalences mērķis ir noteikt tādu vielu ķīmiskā sastāva un bīstamības datu līdzību ar atsauces avota vielu, par ko tika veikts sākotnējais riska novērtējums, kuras iegūtas no avota, kas nav atsauces avots, vai no atsauces avota, bet pēc ražošanas procesa un/vai ražošanas vietas izmaiņām.

Ja ir veiktas izmaiņas saistībā ar aktīvās vielas avotu, aktīvās vielas tehniskā ekvivalence ir jānovērtē saistībā ar biocīda atļauju. Attiecīgās uzņēmumu saistības ir izklāstītas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 837/2013, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 528/2012 III pielikumu.

Par tehniskās ekvivalences novērtēšanu atbild Ķimikāliju aģentūra. Novērtējumu veido divas pakāpes, un pieteikuma iesniedzējam, iesniedzot pieteikumu, ir jānorāda, vai pieteikums ir paredzēts I pakāpei vai II pakāpei. I pakāpē novērtē vielu identitāti, ķīmisko sastāvu, piecu reprezentatīvu partiju analītisku raksturojumu, kā arī vielas un absorbcijas spektru noteikšanai izmantotās analītiskās metodes aprakstu. Ja tehnisko ekvivalenci nav iespējams noteikt, pamatojoties uz I pakāpi, pieteikuma iesniedzējs var lūgt, lai Ķimikāliju aģentūra veic II pakāpes novērtējumu, pamatojoties uz bīstamības datiem un izmantojot toksikoloģisko un ekotoksikoloģisko informāciju.

Lai novērtētu tehnisko ekvivalenci, uzņēmumiem, izmantojot R4BP 3, ir jāiesniedz pieteikums Ķimikāliju aģentūrai. Pēc tam, kad Ķimikāliju aģentūra ir veikusi novērtēšanu, pieteikuma iesniedzējs var sniegt komentārus par novērtējuma rezultātiem.  Ķimikāliju aģentūra pieņem galīgo lēmumu 90 dienās no pieteikuma maksājuma veikšanas.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)