In situ radītas aktīvās vielas

Biocīdās aktīvās vielas tiek dēvētas par in situ radītām aktīvām vielām, ja izmantošanas vietā tās tiek radītas no vienas vai vairākām izcelsmes vielām. Lai šādu vielu apstiprinātu, radītajai aktīvajai vielai un tās izcelsmes vielai(-ām), no kuras(-ām) tā ir radīta, ir jāveic novērtēšana attiecībā uz katru produkta veidu. Tālāk ir sniegti daži šādu savienojumu piemēri:

  • Aktīvais hlors, kas elektrolīzes ceļā ir radīts no nātrija hlorīda;
  • Aktīvais hlors, kas elektrolīzes ceļā ir radīts no kālija hlorīda;
  • Aktīvais broms, kas radīts no nātrija bromīda un nātrija hipohlorīta;
  • Ūdeņraža peroksīds, kas radīts no nātrija perkarbonāta, izšķīdinot ūdenī.

Lai gan Pārskatīšanas programmā ir iekļautas daudzas in situ radītas aktīvās vielas, datu iesniegšana par izcelsmes vielām nav bijusi konsekventa (piemēram, vienā dokumentācijā ir bijuši sniegti dati par vairākām izcelsmes vielām), un rezultātā izcelsmes vielas nav tikušas atbilstoši novērtētas.

Eiropas Komisija sagatavoja priekšlikumu, kuras mērķis ir definēt pašlaik pārskatīšanas programmā iekļautās in situ radītas aktīvās vielas ar atsauci uz izcelsmes vielu(-ām), kuras ir atbalstītas pārbaudāmajā dokumentācijā, un radīto vielu. Rezultātā tika iesniegti papildu savienojumi, lai nodrošinātu, ka visi pašlaik tirgū laistie savienojumi tiek atbilstoši novērtēti. Šo priekšlikumu dalībvalstis apsprieda un apstiprināja savā 58. sanāksmē, kas notika 2014. gada 12.-14. novembrī.

Tāpēc Komisijas priekšlikumā ir iekļauts saraksts ar izcelsmes vielu(-ām)/aktīvo vielu/produktu veidu kombinācijām, par kurām ir zināms, ka tās ir pieejamas vai tiek izmantotas ES tirgū. Dažas no kombinācijām jau ir atbalstītas Pārskatīšanas programmā, savukārt citas nav atbalstītas. Lai uzņēmumi savus biocīdos produktus saglabātu tirgū, atsevišķos gadījumos tiem būs jārīkojas atbilstoši sekojošiem norādījumiem.

Kas turpmāk tiks darīts ar in situ radītām vielām?

  • ECHA publicēs savā tīmekļa vietnē pabeigto Komisijas sarakstu. Šajā sarakstā būs iekļautas kombinācijas, kuras pašlaik nav atbalstītas Pārskatīšanas programmā. Ja uzņēmumi saskaņā ar pārskatīšanas programmu attiecībā uz šīm kombinācijām vēlas pārņemt līdzdalībnieka lomu, tiem ir jāiesniedz paziņojums, un pēc tam pieteikums.
  • Atsevišķas kombinācijas nav atļauts iekļaut Pārskatīšanas programmā (jo par aktīvo vielu sākotnēji netika paziņots, vai arī tāpēc, ka šī kombinācija tiek atbalstīta tikai citiem produktu veidiem), taču uzņēmumiem ir iespēja gūt labumu no BPR 93. panta pārejas noteikumiem un iesniegt pieteikumu in situ radītas aktīvās vielas apstiprināšanai. Ja pieteikums tiek iesniegts līdz 2016. gada 1. septembrim, tad produktu(-us), t.i., izcelsmes vielu(-as), no kura(-as) tiek radīta aktīvā viela, var saglabāt tirgū.
  • Ja izcelsmes vielas(-u)/aktīvās vielas kombinācija attiecas uz vairākiem produktu veidiem, no kuriem daži atbilst pirmajai pieteikuma procedūrai (t.i., pārņem līdzdalībnieka lomu saskaņā ar pārskatīšanas programmu), kamēr citi atbilst otrajai procedūrai (regulas 93. pants), pieteikumu iesniedzēji var nolemt pieteikties uz visu kombināciju apstiprināšanu, vienā reizē izvēloties vienu no divām pieteikumu iesniegšanas procedūrām.

Vai man saskaņā ar regulas 95. pantu ir jāiesniedz pieteikums par in situ radītu aktīvo vielu un tās izcelsmes vielu?

Kombinācijas, kuras pašlaik nav iekļautas Pārskatīšanas programmā: Saraksts, ko aģentūra ir publicējusi saskaņā ar BPR 95. pantu, ir „piederīgo vielu" saraksts. Viela ir „piederīga" tikai tad, ja ir iesniegta pilna dokumentācija par vielu, un dalībvalsts to ir pieņēmusi vai pārbaudījusi saskaņā ar BPR vai BPD (Direktīva 98/8/EK).

Tāpēc, tiklīdz dalībvalsts ir pieņēmusi vai pārbaudījusi pieteikumu attiecībā uz aktīvās vielas apstiprināšanu, kurā jābūt iekļautai II pielikumā prasītajai informācijai, vai saskaņā ar BPD iesniegto pieteikumu attiecībā uz dokumentācijām, kurā jābūt iekļautai II pielikuma A papildinājumā, IV pielikuma A papildinājumā un attiecīgos gadījumos III pielikuma A papildinājumā prasītajai informācijai, pieteikuma iesniedzējs tiks iekļauts regulas 95. panta izcelsmes vielas(-u)/aktīvās vielas/produktu veidu kombināciju sarakstā.

Tomēr, ja pieteikums vēl nav pārbaudīts, viela nav „piederīga", un prasība ievērot regulas 95. panta 2. punktu, t.i., piegādātāja saistības būt iekļautam produktu sarakstā, kuram jābūt pieejamam no 2015. gada 1. septembra, netiek piemērota. Reāli tas nozīmē, ka uz papildu izcelsmes vielas(-u)/aktīvās vielas/produktu veidu kombinācijām, kuras tika ieviestas, veicot pašlaik pārskatīšanas programmā iekļauto in situ radīto aktīvo vielu atkārtotu definēšanu, beigu termiņš „2015. gada 1. septembris" neattiecas, un regulas 95. pantā noteiktās saistības tiks piemērotas vēlākā laikposmā, t.i., kad apstiprinājuma pieteikums tiks pārbaudīts.

Kombinācijas, kuras jau ir iekļautas Pārskatīšanas programmā: Beigu termiņš „2015. gada 1. septembris" attiecas uz kombinācijām, kuras pašlaik ir iekļautas Pārskatīšanas programmā. Pašreizējie ieraksti Regulas 95. panta sarakstā tiks pārdēvēti, lai skaidri tiktu norādīta gan aktīvā viela, gan arī tās izcelsmes viela(-as).

Kombinācijas gadījumā tās alternatīvajam piegādātājam ir jāiesniedz lūgums iekļaut sevi sarakstā; un viņam jābūt iekļautam šajā sarakstā līdz 2015. gada 1. septembrim.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)