Pieteikuma procedūra

Pieteikšanās procedūra biocīdu vienkāršotai licencēšanai ir līdzīga licencēšanas procedūrai dalībvalstīs, izņemot atšķirīgās prasības datu iesniegšanai. Pieteikuma iesniedzējiem jāiesniedz biocīda īpašību kopsavilkuma projekts, attiecīgie efektivitātes dati un jebkura cita saistīta informācija, kas apliecina produkta atbilstību vienkāršotās licencēšanas procedūras nosacījumiem. 
 
Pieteikumus iesniedz ECHA ar R4BP 3 starpniecību kā IUCLID failus.

Šajā zīmējuma ir dots pārskats par vienkāršoto atļaujas piešķiršanas procedūru. 

Posmi

Procesam ir vairāki posmi. Ir jāpabeidz katrs posms, lai pieteikumu varētu virzīt uz nākamo posmu. Ir svarīgi, lai pieteikuma iesniedzējs ievērotu visus attiecīgos termiņus, jo pretējā gadījumā pieteikums procesa gaitā tiks noraidīts.

 

Image

Ķimikāliju aģentūra pārbauda, vai pieteikums un dati ir iesniegti pareizā formā, un, izmantojot R4BP 3, informē  kompetento iestādi, kas veic novērtēšanu.

 
Image

Pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei, kas veic novērtēšanu, samaksā attiecīgās maksas 30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, un kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, pieņem pieteikumu.

 
Image

Kompetentajai iestādei, kas veic novērtēšanu, ir 90 dienas, lai novērtētu dokumentāciju un piešķirtu atļauju produkta laišanai tirgū.

 
Image

Ja dokumentācija ir nepilnīga, kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, pieprasa no pieteikuma iesniedzēja trūkstošo informāciju. Parasti tā ir jāiesniedz 90 dienu laikā. Šādā gadījumā kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, biocīda atļauju piešķir 90 dienu laikā kopš papildinformācijas saņemšanas. 

 

Paziņošana

Biocīdu, kas atļauts saskaņā ar vienkāršoto atļaujas piešķiršanas procedūru vienā dalībvalstī, var laist citu dalībvalstu tirgos, un savstarpēja atzīšana nav nepieciešama.

Tomēr atļaujas turētājam vismaz 30 dienas pirms biocīda laišanas tirgū par to ir jāpaziņo visām attiecīgajām dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Ja kāda dalībvalsts  šaubās par biocīda atbilstību vienkāršotas atļaujas piešķiršanas kritērijiem vai uzskata, ka par biocīdu nav pareizi paziņots, vai arī tas nav pareizi marķēts, tā var uzticēt šā jautājuma risināšanu koordinācijas grupai.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)