Dokumentācijas iesniegšana

Pieteikumi valsts atļaujas atjaunošanai, tostarp tie, uz kuriem attiecas savstarpējās atzīšanas procedūra vai kas piešķirti savstarpējās atzīšanas procedūras rezultātā, tiek iesniegti, izmantojot R4BP 3 . Noteiktos gadījumos var būt nepieciešams IUCLID fails, kā aprakstīts nozares pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatā 4a.

 

Pārskats par dokumentācijas iesniegšanas procesu
Šajā zīmējumā ir dots pārskats par dokumentācijas iesniegšanas procesu.

Posmi

Valsts atļaujas atjaunošana notiek vairākos posmos. Pirms pieteikums var pāriet nākamajā posmā, ir jāpabeidz katrs iepriekšējais posms. Svarīgi, lai pieteikuma iesniedzējs pārliecinās, ka visi attiecīgie termiņi ir ievēroti, pretējā gadījumā pieteikums procesa gaitā tiks noraidīts.

1.
ECHA pārbauda, vai pieteikums un dati ir iesniegti pareizā formātā.

2.
Dalībvalsts kompetentā saņēmēja iestāde un, savstarpējās atzīšanas procedūras gadījumā — atsauces dalībvalsts kompetentā iestāde un visas iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes, informē pieteicēju par maksu. Pieteikuma iesniedzējs samaksā dalībvalsts kompetentajai(-ām) iestādei(-ēm) attiecīgo maksu 30 dienu laikā pēc rēķina datuma. Pieteikums tiek oficiāli pieņemts.

3.
Ja dokumentācija tiek atzīta par nepilnīgu, atsauces dalībvalsts kompetentā iestāde vai dalībvalsts kompetentā saņēmēja iestāde pieprasa trūkstošo informāciju un pieteikuma iesniedzējam tā ir jāiesniedz saprātīgā laika periodā (parasti 90 dienu laikā).

4.
30 dienu laikā pēc pieņemšanas vai 30 dienu laikā pēc pieprasītās papildu informācijas saņemšanas saņēmējai vai atsauces dalībvalsts kompetentai iestādei ir jāvalidē pieteikums.*

5.
Sākas dokumentācijas novērtēšana

 

Dalībnieki

Dokumentācijas iesniegšanas procesa galvenie dalībnieki ir:

Pieteikumu iesniedzēji

Pieteikumu iesniedzēji ir atbildīgi par datu kvalitāti savās dokumentācijās. Viņiem ir jānodrošina informācija par biocīdu, sagatavojot dokumentāciju vai piekļuves pilnvaru. Ja dalībvalsts kompetentā iestāde to pieprasa, viņiem ir jāiesniedz papildu informācija noteiktajā termiņā. Pieteikumu iesniedzējiem jāiesniedz arī kopsavilkuma projekts par biocīda īpašībām.

ECHA

ECHA ir atbildīga par to, lai informācija dokumentācijās būtu pareizā formātā. ECHA arī nodrošina, lai iesniegšanas procesā tiktu ievēroti noteiktie termiņi.

Dalībvalsts kompetentā saņēmēja iestāde

Kompetentā saņēmēja iestāde ir atbildīga par pieteikumu iesniedzēju iesniegtās dokumentācijas novērtēšanu valsts atļaujas atjaunošanas gadījumā.

Atsauces dalībvalsts kompetentā iestāde

Atsauces kompetentā iestāde ir atbildīga par iesniegtās dokumentācijas validāciju un pieteikumu iesniedzēju iesniegtās dokumentācijas novērtēšanu, ja atjaunošana tiek veikta, piemērojot savstarpējās atzīšanas procedūru. Tā var būt citas dalībvalsts kompetentā iestāde, nevis tā, kas izvērtēja sākotnējo atļauju (pēc vienošanās).

Attiecīgā dalībvalsts kompetentā iestāde

Attiecīgās kompetentās iestādes ir atbildīgas par savstarpējās atzīšanas procedūras ietvaros iesniegtā atjaunošanas pieteikuma pārbaudi, vai tas atbilst papildu noteikumiem (atbilstoši Regulas (ES) Nr. 492/2014 1. panta 2. un 3. punktam).*Veicot atjaunošanu saskaņā ar savstarpējās atzīšanas procedūru, 30 dienu laikā pēc pieņemšanas attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is) pārbauda, vai saņemtais pieteikums atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 492/2014 1. panta 2. un 3. punktā minētajiem papildu noteikumiem (t.i., atļaujām ir vienādi noteikumi un nosacījumi, atļaujām ir ierobežoti izņēmumi, piemēram, informācija, kas var būt administratīvu izmaiņu priekšmets). Pretējā gadījumā atjaunošanas pieteikums jāizskata atbilstoši standarta atjaunošanas procedūrām, kas izklāstītas Biocīdu regulas 31. pantā.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)