Valsts atļaujas un savstarpējās atzīšanas atjaunošana

Biocīdu regulā valsts atļaujas atjaunošana ir definēta šādi: „atļaujas turētājs, ja tas vēlas atjaunot valsts atļauju vienam vai vairākiem produkta veidiem, vai tā pārstāvis iesniedz valsts atļaujas atjaunošanas pieteikumu”.

Papildu noteikumi atļaujas atjaunošanai, uz kuru attiecas savstarpējās atzīšanas procedūra, ir aprakstīti Komisijas Deleģētajā regulā Nr. 492/2014.

Pieteikumi valsts atļaujas atjaunošanai atkārtoti jāiesniedz tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas izsniedza pirmo atļauju. Ja uz atļaujām attiecas savstarpējās atzīšanas procedūra vai tās piešķirtas savstarpējās atzīšanas procedūras rezultātā, pieteikums jānosūta atsauces dalībvalsts kompetentajai iestādei, kā arī vienlaicīgi visām dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kas piešķīra saistīto savstarpējo atzīšanu.

Pieteikums jāiesniedz vismaz 550 dienas pirms valsts atļaujas derīguma termiņa beigām. Ja vēlas atjaunot atļauju vairāk nekā vienam produkta veidam, pieteikumu jāiesniedz vismaz 550 dienas pirms agrākā beigu termiņa.

Ja atjaunošanas pieteikums nav iesniegts, ir noraidīts vai pieteicējs noteiktajā termiņā nav iesniedzis dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasīto papildu informāciju, biocīds no tirdzniecības ir jāizņem. Tas jāizdara180 dienu laikā pēc sākotnējās atļaujas derīguma termiņa beigām. Esošo krājumu izlietošanai var piešķirt papildu termiņu, kas nepārsniedz 180 dienas.

Maksimālais atjaunoto atļauju derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt sākotnējās atļaujas derīguma termiņu vai 10 gadus.

Salīdzinošs novērtējums

Attiecībā uz tiem biocīdiem, kas satur vienu vai vairākas aktīvās vielas, kas ir aizstājamas vielas, Biocīdu regulā paredzēts salīdzinošs novērtējums izvērtēšanas procesa ietvaros (attiecas ierobežoti izņēmumi).

Ja salīdzinošajā novērtējumā tiek konstatēts, ka pastāv citi atļauti biocīdi (vai neķīmiskas kontroles, vai novēršanas metodes) ar būtiski zemāku vispārējo risku cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi, kas ir pietiekami efektīvi un nerada citas būtiskas ekonomiskas vai praktiskas problēmas, tad dalībvalsts kompetentajai iestādei jāaizliedz vai jāierobežo tāda biocīda lietošana, kura sastāvā ir aizstājamas aktīvās vielas.

Biocīdiem, kuru sastāvā ir aizstājamas vielas, var piešķirt atļauju (un atļaujas atjaunošanu) uz laikposmu, kas nepārsniedz piecus gadus.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)