Apstiprinātie piegādātāji

Biocīdu regulas (BPR) mērķis ir pārliecināties, ka aktīvo vielu datu izmaksas ir sadalītas godīgi.

Uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savu dokumentāciju par aktīvajām vielām saskaņā ar Biocīdu direktīvu (BPD) vai BPR, var iesniegt vai nu dokumentāciju, piekļuves pilnvaru, vai arī, ja visi datu aizsardzības termiņi ir noslēgušies – sniegt ECHA atsauci uz jau esošu dokumentāciju. Šai informācijai ir jāatbilst BPR vai BPD datu prasībām attiecībā uz aktīvajām vielām.

Pieteikumus par iekļaušanu aktīvo vielu piegādātāju sarakstā (95. panta saraksts) var iesniegt tikai Eiropas Savienībā reģistrēta persona. Vielas piegādātāja un produkta piegādātāja definīcijās, kā noteikts Regulas 95. panta 1. punkta otrajā apakšpunktā, ir norādīts, ka šīm juridiskajām personām ir jābūt reģistrētām Eiropas Savienībā. Tomēr uzņēmumus, kas nav reģistrēti Eiropas Savienībā, regulas 95. panta nolūkā var pārstāvēt ES pārstāvis, un šie uzņēmumi var tikt norādīti sarakstā līdzās savam ES pārstāvim.

Papildus ražotājiem un importētājiem, grozījumi Biocīdu regulā, kas tika ieviesti ar 2014. gada 11. marta Regulu (ES) Nr. 334/2014, ļauj arī produktu piegādātājiem (piemēram, sintezētājiem) pretendēt uz iekļaušanu Regulas 95. panta sarakstā. Šis grozījums pieprasa sarakstā arī norādīt produkta veidu, attiecībā uz kuru tika sagatavots pieteikums.

ECHA regulas 95. panta sarakstu publicēs un regulāri atjauninās, lai tajā iekļautu juridiskās personas, kuras ir sekmīgi iesniegušas nepieciešamo informāciju (skatiet saiti uz regulas 95. panta sarakstu).

Sākot ar 2015. gada 1. septembri biocīds, kas sastāv no –, satur – vai sintezē attiecīgu vielu, vairs nedrīkstēs būt pieejams ES tirgū, ja vielas piegādātājs vai produkta piegādātājs nav iekļauts sarakstā attiecībā uz produkta tipu, pie kura pieder minētais produkts.

Regulas 95. panta saraksta kontekstā, un tikai saistībā uz pārskatīšanas programmā iekļautām aktīvām vielām, obligātas datu kopīgas izmantošanas princips attiecas ne tikai uz testiem, kuros ir iesaistīti mugurkaulnieki, bet arī uz visiem toksikoloģiskiem, ekotoksikoloģiskiem un apkārtējās vides transformācijas, un iedarbības uz apkārtējo vidi pētījumiem, tostarp visiem šādiem pētījumiem, kas nav saistīti ar mugurkaulnieku testiem. Tas nozīmē, ka pieteikumu iesniedzējiem ir pienākums koplietot mugurkaulnieku pētījumus un testus, bet ne dublēt, kas būtu pieļaujams tikai kā pēdējā iespēja.

Katrs vielas vai produkta piegādātājs, kurš gatavojas veikt testus vai pētījumus, bezmugurkaulnieku testu gadījumā var, un mugurkaulnieku testu gadījumā tam ir pienākums, no Aģentūras uzzināt, vai šādi testi vai pētījumi ir jau iesniegti kādā kompetentā iestādē vai Aģentūrā saskaņā ar BPD vai BPR.

Aģentūra nākamajam pieteikuma iesniedzējam norādīs attiecīgā datu iesniedzēja kontaktinformāciju. Šī informācijas pieprasīšana ir priekšnosacījums jebkādu diskusiju uzsākšanai ar Aģentūru par datu kopīgu izmantošanu, jo attiecīgie diskusiju procedūru termiņi tiek aprēķinātie no datuma, kad Aģentūra norāda datu iesniedzēja kontaktinformāciju.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)