Skip to Content
Skip to Content

Regulas

Jaunos ES tiesību aktus ķimikāliju jomā piemēro visām rūpniecības nozarēm, kur izmanto ķimikālijas, un visā piegādes ķēdē. Ar tiem paredz uzņēmumu atbildību par tirgū laisto ķimikāliju drošību.

 

REACH

Image

REACH ir Eiropas Savienības regula, kas pieņemta, lai uzlabotu cilvēku veselības un vides aizsardzību pret riskiem, ko var radīt ķimikālijas, vienlaicīgi veicinot ES ķīmikāliju nozares konkurētspēju. Tā veicina arī vielu bīstamības novērtējuma alternatīvas metodes, lai samazinātu testu ar dzīvniekiem daudzumu.
 

CLP

Image

CLP regula nodrošina, ka ķīmisku vielu klasificēšana un marķēšana darba ņēmējiem un patērētājiem Eiropas Savienībā sniedz skaidru informāciju par bīstamību, ko rada ķīmiskas vielas.
 

 

Biocīdu regula

Image

Biocīdu regula (BR, Regula (ES) Nr. 528/2012) attiecas uz tādu biocīdu laišanu tirgū un lietošanu, kurus izmanto cilvēku, dzīvnieku, materiālu vai izstrādājumu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem, piemēram, kaitēkļiem vai baktērijām, pakļaujot tos biocīda sastāvā esošās aktīvas vielas iedarbībai.
 

Regula par iepriekš norunātu piekrišanu

Image

Regula par iepriekš norunātu piekrišanu (PIC, Regula (ES) Nr. 649/2012) administrē noteiktu bīstamu ķīmisko vielu importu un eksportu un uzliek pienākumus uzņēmējsabiedrībām, kuras vēlas eksportēt šīs ķīmiskās vielas uz valstīm ārpus ES. Tā Eiropas Savienībā ievieš Roterdamas konvenciju par iepriekš norunātu piekrišanu attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā.
 


Route: .live2

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantoti sīkfaili, lai nodrošinātu Jums vislabāko lietojumu mūsu tīmekļa vietnēs.

Uzziniet vairāk par sīkfailu lietošanu.