Skip to Content
Skip to Content

Tiesību akti

REACH regulas mērķis ir uzlabot cilvēku veselības un vides aizsardzību no riskiem, ko var radīt ķīmiskās vielas.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

CLP regula nodrošina, ka darbinieki un patērētāji Eiropas Savienībā, pateicoties ķīmisko vielu klasifikācijai un marķējumam, tiek skaidri informēti par ķīmisko vielu radīto bīstamību.

Atkritumu pamatdirektīvā ir noteikti pasākumi, lai novērstu atkritumu radīšanas un apsaimniekošanas negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību un lai uzlabotu resursu efektīvu izmantošanu, kas ir būtiski pārejai uz aprites ekonomiku.

Biocīdu regulas mērķis ir uzlabot biocīdu tirgus darbību ES, vienlaikus nodrošinot augstu aizsardzības līmeni gan cilvēku veselībai, gan videi.

NOP regula  aizliedz vai būtiski ierobežo noturīgo organisko piesārņotāju ražošanu un izmantošanu Eiropas Savienībā.

Regula par iepriekš norunātu piekrišanu regulē noteiktu bīstamo ķīmisko vielu importu un eksportu un uzliek pienākumus uzņēmumiem, kas vēlas eksportēt šīs ķīmiskās vielas uz valstīm ārpus ES.

The revised Drinking Water Directive aims to protect citizens and the environment from the harmful effects of contaminated drinking water and to improve access to drinking water.

Categories Display


Route: .live1