Skip to Content
Skip to Content

Tiesību akti

REACH regulas mērķis ir uzlabot cilvēku veselības un vides aizsardzību no riskiem, ko var radīt ķīmiskās vielas.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

CLP regula nodrošina, ka darbinieki un patērētāji Eiropas Savienībā, pateicoties ķīmisko vielu klasifikācijai un marķējumam, tiek skaidri informēti par ķīmisko vielu radīto bīstamību.

The Waste Framework Directive sets out legislation addressing the impact of inappropriate waste management on greenhouse gas emissions, air pollution and littering.

Biocīdu regulas mērķis ir uzlabot biocīdu tirgus darbību ES, vienlaikus nodrošinot augstu aizsardzības līmeni gan cilvēku veselībai, gan videi.

The POPs Regulation bans or severely restricts the production and use of persistent organic pollutants in the European Union.

Regula par iepriekš norunātu piekrišanu regulē noteiktu bīstamo ķīmisko vielu importu un eksportu un uzliek pienākumus uzņēmumiem, kas vēlas eksportēt šīs ķīmiskās vielas uz valstīm ārpus ES.

Categories Display


Route: .live2