Juridisks paziņojums

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (turpmāk ECHA) uztur šo tīmekļa vietni (turpmāk "ECHA tīmekļa vietne"), lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par tās darbībām un izpildītu savas saistības saskaņā ar tiesību aktiem tās pilnvaru robežās.

ECHA mērķis ir saprātīgu iespēju robežās uzturēt šo informāciju un materiālu aktuālu un pareizu. Informācija var nebūt visaptveroša, pilnīga, precīza vai aktualizēta. Ja norādīsiet uz kādām kļūdām, ECHA centīsies tās izlabot pēc iespējas ātrāk.

ECHA tīmekļa vietnes izzināšana un lietošana apliecina pilnīgu piekrišanu turpmāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Šie noteikumi un nosacījumi neskar īpašos noteikumus un nosacījumus, ko piemēro ECHA tīmekļa vietnē izvietotajiem IT rīkiem, piemēram REACH IT.

1. Saistību atruna

ECHA neuzņemas jebkādu atbildību vai saistības, kas izriet no ECHA tīmekļa vietnes lietošanas vai saistībā ar tās lietošanu.

Informācija, ko ECHA sniedz, pamatā ir vispārīga rakstura un neattiecas ne uz vienas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas specifiskajiem apstākļiem; tāpat tā nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu.

Neskarot šī juridiskā paziņojuma 3. sadaļas pirmo punktu, informācija, dokumenti, dati un datubāzes, kam var piekļūt ECHA tīmekļa vietnē (ietverot tās, ko sniegušas trešās puses), sniegtas "tādas, kādas tās ir" un bez jebkāda veida jebkuras garantijas, kas izteikta tieši vai netieši vai izriet no likuma, paraduma, darījuma gaitas vai tirdzniecības rīcības.

ECHA nevar garantēt un negarantē, ka ECHA tīmekļa vietnē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam dokumenta tekstam. Domstarpību gadījumā vienmēr noteicošais ir teksts Oficiālajā Vēstnesī vai, attiecīgā gadījumā, informācija, kas minēta turpmāk atrodamajā 3. sadaļā.

ECHA mērķis ir pēc iespējas mazināt tehnisko kļūmju radītos pārtraukumus ECHA tīmekļa vietnes lietošanā. Tomēr daži dati vai informācija ECHA tīmekļa vietnē var būt radīta vai strukturēta datnēs vai formātos, kas nav bez kļūdām. Tādējādi ECHA nevar garantēt un negarantē, ka tās pakalpojums darbosies bez pārtraukumiem vai to neietekmēs citas šāda rakstura problēmas. ECHA neuzņemas atbildību par šādām problēmām (piemēram, veiktspējas atteice, datora vīruss, satura grozīšana), kas rodas, izmantojot ECHA tīmekļa vietni vai jebkuras saistītas ārējās vietnes.

Izņemot krāpšanas vai apzināta nodoma gadījumos, ECHA nav atbildīga (saskaņā ar līgumu vai citādi) ne par kādiem tiešiem, speciāliem, netiešiem, nejaušiem, soda, pamācoša rakstura vai izrietošiem bojājumiem (tostarp, bet ne tikai laika, ieņēmumu, peļņas, klientu, datu zudumu), par jebkuras puses pieņemtu lēmumu vai veiktu rīcību saistībā ar ECHA tīmekļa vietnē pieejamajiem dokumentiem, informāciju un datiem, par jebkādu datu, informācijas vai citu ECHA tīmekļa vietnes aspektu pārtraukumu vai par krāpniecisku ECHA tīmekļa vietnes lietošanu, ko veic jebkāda trešā persona. Ja atbildību ar likumu nevar izslēgt, tā attiecas tikai uz faktiskajiem un tiešajiem finansiālajiem zaudējumiem tiktāl, ciktāl tos nav izraisījusi pierādīta nolaidība no tās personas puses, kura lieto ECHA tīmekļa vietni, kas var būt vai nu pašas personas labā, vai kādas citas personas labā, tostarp ietverot nolūku iepazīties ar informāciju (turpmāk “Lietotājs”).

Šo saistību atrunu piemēro tik lielā mērā, cik tas atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Tomēr šī saistību atruna nemazina ECHA atbildību jebkurā veidā un jebkādā mērā pretēji spēkā esošo valsts tiesību aktu saistošajām prasībām, un neatbrīvo to no atbildības, kad saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem ECHA ir jāuzņemas atbildība.

2. Ierobežota ECHA tīmekļa vietnes lietošana

Lietotājs nelieto ECHA tīmekļa vietni jebkuram iemeslam vai nolūkam, kas jebkurā veidā ir nelikumīgs, apmelojošs, kaitīgs, apvainojošs vai aizskarošs, kā arī lietotājs nepārsūta no ECHA tīmekļa vietnes vai caur to un neizvieto ECHA tīmekļa vietnē nekādu materiālu, kas jebkādā veidā varētu būt nelikumīgs, kaitīgs, apmelojošs, apvainojošs vai aizskarošs.

3. ECHA tīmekļa vietnē publicētā informācija

Papildus vispārējās informācijas publicēšanai, kas saistīta ar ECHA operatīvajām darbībām, ECHA savā tīmekļa vietnē publicē šādu sarakstu un informācijas autentiskās versijas:

 • to kandidātvielu sarakstu, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC); saskaņā ar REACH regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH regula) 59. panta 10. punktu ECHA ir pienākums ECHA tīmekļa vietnē publicēt un aktualizēt SVHC kandidātvielu sarakstu; šo kandidātvielu sarakstu uzskata par vienīgo autentisko versiju;
 • Biocīdu produktu regulas (ES) Nr. 528/2012 (BPR) attiecīgo vielu un piegādātāju sarakstu; saskaņā ar BPR 95. panta 1. punktu un 95. panta 7. punktu ECHA ir pienākums ECHA tīmekļa vietnē publicēt un aktualizēt attiecīgo vielu un piegādātāju sarakstu; šo sarakstu uzskata par vienīgo autentisko versiju;
 • Kopienas elastīgo rīcības plānu (CoRAP); saskaņā ar REACH regulas 44. panta 2. punktu ECHA ir pienākums ECHA tīmekļa vietnē publicēt un aktualizēt CoRAP sarakstu; šo sarakstu uzskata par vienīgo autentisko versiju;
 • noteiktu citu informāciju, ietverot, piemēram, individuālus reglamentējošus lēmumus un ECHA valdes lēmumus (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).
Lietotājam atgādina, ka saskaņā ar REACH regulas 10. pantu koncentrētus izpētes kopsavilkumus un izpētes kopsavilkumus, kuri ir publiskoti ECHA tīmekļa vietnē, drīkst lietot tikai reģistrācijas vajadzībām, ja potenciālajam reģistrētājam likumīgā valdījumā ir attiecīgie pilnas izpētes ziņojumi vai ir atļauja atsaukties uz attiecīgajiem pilnas izpētes ziņojumiem.

Informatīvā ķīmijas dienesta (CAS) informācija, kas ietverta ECHA tīmekļa vietnē, ir Amerikas Ķīmiķu biedrības īpašums, un jebkura tās lietošana vai atkārtota izplatīšana, izņemot, ja tas vajadzīgs, lai izpildītu tiesību aktu prasības un/vai sagatavotu ziņojumus saskaņā ar valsts tiesību aktu vai administratīvās politikas prasībām, nav atļauta bez iepriekšējas rakstiskas Amerikas Ķīmiķu biedrības atļaujas.

 

4. Saišu lietošanas politika

4.1. Saites no ECHA tīmekļa vietnes uz ārējām tīmekļa vietnēm

ECHA sniedz saites uz daudzām Eiropas iestādēm, struktūrām un aģentūrām, kā arī uz citu trešo pušu tīmekļa vietnēm, kuras ir būtiskas tās darbam. Lietotājam jāapzinās turpmāk norādītais.

 • Ja lietotājs piekļūst citai tīmekļa vietnei caur ECHA sniegto saiti, uz lietotāju attiecas tās tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi un privātuma politika.
 • ECHA neapstiprina šo trešo personu tīmekļa vietņu saturu vai lietošanu un neuzņemas nekādu atbildību saistībā ar šādu saturu vai lietošanu.

Ja kāda no ECHA tīmekļa vietnē sniegtajām saitēm nedarbojas, lietotājs drīkst to paziņot ECHA, un šādā gadījumā ECHA situāciju labos.

4.2. Saites no ārējām tīmekļa vietnēm uz ECHA tīmekļa vietni

ECHA atļauj un mudina organizācijas un personas izveidot saites uz ECHA tīmekļa vietni, ievērojot turpmāk norādītos kumulatīvos nosacījumus.

 • Saites var veidot tikai uz tādām tīmekļa vietnēm, kuras sniedz saiti uz šo juridisko paziņojumu (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice).
 • Jebkurai saitei uz ECHA tīmekļa vietni, kas sniegta citā tīmekļa vietnē, nevajadzētu mulsināt šīs citas vietnes lietotājus saistībā ar ECHA tīmekļa vietnes satura avotu. ECHA ir jābūt pilnībā atzītai par avotu, kā paredzēts šajā juridiskajā paziņojumā.
 • Kad ECHA tīmekļa vietnei piekļūst caur ārēju saiti, lietotājiem ir jābūt skaidrs, ka viņi redz informāciju, kas ir bez maksas un nav ekskluzīva.
 • Saitēm nebūtu jārada iespaids, ka ECHA apstiprina vai atbalsta mērķus vai saturu attiecībā uz jebkuru produktu vai pakalpojumu vai jebkuras informācijas vai teksta zinātnisko vai administratīvo rezultātu kontekstā, kādā saite ir publicēta.
 • Ja saites ir sniegtas no tīmekļa vietnes ar datu bloku, saturi no ECHA tīmekļa vietnes nav izteikti tajā tīmekļa vietnē veidā, kas varētu maldināt lietotājus attiecībā uz saturu izcelsmi. Šādos gadījumos arī ir jānorāda, ka uz ECHA tīmekļa vietni attiecas šīs juridiskais paziņojums (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice).

 

5. Akreditācija

ECHA neveic uzņēmumu akreditāciju vai apstiprināšanu.

6. Paziņojums par intelektuālā īpašuma tiesībām

© Eiropas Ķimikāliju aģentūra, 2007.–2019. gads

Uz daļu informācijas, kas atrodas ECHA tīmekļa vietnē, attiecas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības (jo īpaši sk. turpmāk atrodamo 6.3., 6.4. un 7. sadaļu).

6.1. Informācijas, dokumentu un datu no ECHA tīmekļa vietnes lietošana

Saskaņā ar šī juridiskā paziņojuma noteikumiem un nosacījumiem, kā arī citiem saistošiem ierobežojumiem atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem informāciju, dokumentus un datus, kas ir pieejami ECHA tīmekļa vietnē, drīkst reproducēt, izplatīt un/vai lietot pilnībā vai daļēji nekomerciālām vajadzībām, norādot ECHA kā avotu: "Avots: Eiropas Ķimikāliju aģentūra, http://echa.europa.eu/". Šāds apstiprinājums jāietver ikvienā materiāla kopijā.

Parasti jebkurai informācijas, dokumentu un datu no ECHA tīmekļa vietnes reproducēšanai, izplatīšanai, tulkošanai, pielāgošanai, izkārtošanai, grozīšanai un/vai citai lietošanai, ko veic komerciālām vajadzībām, ir nepieciešama iepriekšēja rakstiska atļauja no ECHA. Visus pieprasījumus iesniedz ECHA ar informācijas pieprasījuma veidlapām, kas atrodamas ECHA kontaktu lapā.

Papildus iepriekšminētajam citam tādu materiālu lietojumam, kuri aizsargāti ar ECHA intelektuālā īpašuma tiesībām vai citādi, var piemērot arī konkrētus noteikumus un nosacījumus.

6.2. ECHA preču zīmes

ECHA preču zīmes ir tās ekskluzīvs īpašums. To lietošana bez ECHA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas ir aizliegta. Pieprasījumus iesniedz ECHA, izmantojot informācijas pieprasījuma veidlapas, kas atrodamas ECHA kontaktu lapā.

6.3. Trešo personu aizsargātie materiāli

6.1. sadaļā minētā atļauja neattiecas uz saturu, kuru sniedz trešās puses, attiecīgos gadījumos. Tādējādi par materiālu, attiecībā uz kuru trešai personai pieder intelektuālā īpašuma tiesības, lietotājam no tiesību turētāja jāiegūst nepieciešamā atļauja reproducēšanai, izplatīšanai vai jebkādai citādai lietošanai. ECHA nevar atļaut vai aizliegt reproducēt, izplatīt vai lietot trešo personu materiālus.

Papildus 6.5. sadaļas piemērošanai, informācijas, dokumentu un datu, kas ietverti ECHA tīmekļa vietnē un/vai ECHA datubāzēs, reproducēšanai, izplatīšanai vai turpmākai lietošanai var piemērot aizsardzību saskaņā ar intelektuālā īpašuma tiesībām, un ar to izmantošanu bez iepriekšējas atļaujas iegūšanas no attiecīgās informācijas, dokumentu un datu tiesību turētāja(-iem) varētu pārkāpt tiesību turētāja(-u) tiesības. ECHA neuzņemas nekādu atbildību, kā arī nav atbildīga ne par kādiem autortiesību jeb citiem pārkāpumiem saistībā ar informāciju, dokumentiem un datiem, kas ir pieejami caur ECHA tīmekļa vietni.

6.4. ECHA datubāzes

ECHA ir ekskluzīvas tiesības saistībā ar datubāzu, kas ir pieejamas ECHA tīmekļa vietnē, pilnu vai ievērojamas daļas lietošanu, reproducēšanu vai publiskošanu (datubāzei jābūt strukturētai kā neatkarīgu darbu, datu vai citu materiālu kolekcijai, kas sakārtota sistemātiskā vai metodiskā veidā un ir individuāli pieejama ar elektroniskiem vai citiem līdzekļiem). Datubāzu saturam var arī piemērot iepriekšpastāvošas trešo pušu tiesības (sk. 6.3. un 7. sadaļu).

ECHA datubāzu pilna vai ievērojamas daļas atveidošana ir aizliegta, ja vien ECHA nepiešķir iepriekšēju rakstisku atļauju. Visus pieprasījumus iesniedz ECHA, izmantojot informācijas pieprasījuma veidlapas, kas atrodamas ECHA kontaktu lapā.

6.5. Materiālu lejupielāde

Noteikti materiāli ir pieejami lejupielādei no ECHA tīmekļa vietnes, piemēram, saraksti, meklēšanas rezultāti, komiteju atzinumi, ECHA lēmumi, informāciju kartes un kopsavilkumu portfeļi. Saskaņā ar šī juridiskā paziņojuma noteikumiem un nosacījumiem, kā arī jo īpaši 6.1. sadaļu ECHA piešķir lietotājam atļauju lejupielādēt un kopēt šādus materiālus, ja:

 • ECHA norāda kā avotu: "Avots: Eiropas Ķimikāliju aģentūra, http://echa.europa.eu/"; šāds apstiprinājums, kas parādās uz oriģināliem, jāietver ikvienā materiāla kopijā;
 • lietotājs nedara neko, kas varētu kaitēt materiālu integritātei jebkādā veidā, kā arī
 • lietotājs neatveido lejupielādētu materiālu datubāzes, ja vien nav piešķirta rakstiska atļauja (sk. 6.4. sadaļu);
 • neierobežojot jebkuras citas tiesības vai aizsardzības līdzekļus, kas pieejami ECHA, šādi piešķirtu atļauju automātiski izbeidz, ja lietotājs pārkāpj jebkurus šī juridiskā paziņojuma noteikumus; tādā gadījumā Lietotājam nekavējoties ir jāiznīcina visi lejupielādētie materiāli, kas ir tā valdījumā.

 

7. Trešo personu aizsargātie materiāli (ne ar intelektuālā īpašuma tiesībām)

Papildus 6.3. un 6.4. sadaļai trešo personu materiāli, kas ir pieejami ECHA tīmekļa vietnē, var būt aizsargāti ar tiesībām, kas nav intelektuālā īpašuma tiesības, piemēram konkrēta informācija saskaņā ar REACH regulas 10. pantu. Tādējādi par materiāliem, attiecībā uz kuriem trešai personai pieder citas tiesības, lietotājam no tiesību turētāja jāiegūst nepieciešamā atļauja to reproducēšanai, izplatīšanai vai jebkādai citai lietošanai.

ECHA nevar atļaut vai aizliegt reproducēt, izplatīt vai lietot trešo personu materiālus. ECHA neuzņemas nekādu atbildību, kā arī nav atbildīga ne par kādiem šāda veida tiesību pārkāpumiem saistībā ar informāciju, dokumentiem un datiem, kas ir pieejami caur ECHA tīmekļa vietni.

8. Personas datu aizsardzība

ECHA ievēro lietotāja privātuma neaizskaramības principu. Neskarot sīkdatnes (sk. turpmāk atrodamo 11. sadaļu), lietotājs var pārlūkot ECHA tīmekļa vietni, nesniedzot informāciju par sevi. Tomēr dažos gadījumos ir nepieciešama personīgā informācija, lai ECHA varētu sniegt personīgus e-pakalpojumus, piemēram, palīdzības dienesta atbalstu, publiskās konsultācijas vai programmatūru lietojumprogrammas; tādā gadījumā piemēros konkrētus lietošanas noteikumus.

Lai iegūtu informāciju par ECHA personas datu aizsardzības politiku un plašāku informāciju par personas datu aizsardzību, lietotājs var to meklēt ECHA tīmekļa vietnē par personas datu aizsardzību (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Par jebkuru vispārīgu vaicājumu saistībā ar ECHA tīmekļa vietnes vispārīgo privātuma politiku lietotājs var sazināties ar ECHA, izmantojot informācijas pieprasījuma veidlapas, kas atrodamas ECHA kontaktu lapā.

9. Sistemātiska datu vākšana

Sistemātiskas automatizētas datu vākšanas darbības (tostarp datu vākšanu no tīmekļa, datizguve, ieguve un atkalizmantošana) no visas ECHA tīmekļa vietnes un ECHA datubāzēm vai to daļām ir aizliegtas.

10. Dažādi

10.1. Juridiskā paziņojuma noteikumu un nosacījumu pārkāpums

Nespēja ievērot šī juridiskā paziņojuma noteikumus un nosacījumus var radīt sekas lietotājam, tostarp aizliedzot lietotājam piekļuvi ECHA tīmekļa vietnei un datubāzēm, bloķējot lietotāja IP adresi utt.

Jebkuru lietotāju arī var saukt pie atbildības par jebkādiem bojājumiem ECHA tīmekļa vietnei vai jebkuriem bojājumiem, kas tieši vai netieši izriet no ECHA tīmekļa vietnes pieejamības vai piekļuves traucējumiem, kuri radušies lietotāja rīcību rezultātā.

10.2. Piemērojamie tiesību akti un strīdu risināšana

Šī juridiskā paziņojuma noteikumiem un nosacījumiem piemēro Savienības tiesību aktus, kurus vajadzības gadījumā papildina ar Somijas tiesību aktiem. Jebkuru strīdu, kuru nevar atrisināt, pusēm draudzīgi vienojoties, izskata Somijas tiesās.

11. Sīkdatnes ECHA tīmekļa vietnē

Lai nodrošinātu, ka ECHA tīmekļa vietne pienācīgi darbojas, ECHA dažreiz lietotāja ierīcē izvieto nelielus datu failus, sauktus par sīkdatnēm.

11.1. Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kuru ECHA tīmekļa vietne saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad lietotājs apmeklē ECHA tīmekļa vietni. Tas ECHA tīmekļa vietnei ļauj uz laiku atcerēties lietotāja rīcību un izvēles (piemēram, pieteikšanos, valodu, fonta lielumu un citas attēlošanas izvēles), lai lietotājam tās nebūtu atkārtoti jāievada, atgriežoties ECHA tīmekļa vietnē vai pārlūkojot lapas.

11.2. Kā ECHA izmanto sīkdatnes ECHA tīmekļa vietnē?

Vairākās ECHA tīmekļa vietnes lapas izmanto sīkdatnes, lai atcerētos:

 • lietotāja attēlošanas izvēles, piemēram, kontrasta krāsu iestatījumus vai fonta lielumu;
 • to, vai lietotājs jau ir atbildējis uz uznirstošo apsekojumu, kurā jautā, vai saturs ir bijis noderīgs vai ne (lai to nejautātu lietotājam atkal);
 • to, vai lietotājs ir piekritis (vai nav piekritis), ka ECHA savā tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes.
Papildu informācija par ECHA tīmekļa vietnē izmantotām sīkdatnēm un šīs izmantošanas nolūks ir sniegts turpmāk:

 

Nosaukums Termiņš Apraksts
Sesijas ID sīkdatnes Sesijas beigas Sesijas ID sīkdatnes nolūks ir unikāli identificēt lietotāju saistībā ar sesiju un saņemt informāciju, ka lietotājs aktīvi lieto ECHA tīmekļa vietni. Ar sīkdatnēm saistītu informāciju neizmanto, lai personīgi identificētu lietotāju.
Paziņojums par sīkdatnēm 1 mēnesis Saglabā to, ka lietotājs ir piekritis sīkdatņu izmantošanai ECHA tīmekļa vietnē. Paziņojums par sīkdatnēm parādās katrā lapā, ja vien lietotājs to neapstiprina.
Lietotāja izvēles 1 gads COOKIE_SUPPORT norāda, ka lietotājs atbalsta sīkdatnes. GUEST_LANGUAGE_ID norāda, kādas ir lietotāja valodas izvēles.
"Google Analytics" sīkdatnes 2 gadi (lai atšķirtu lietotājus un sesijas) 10 minūtes (lai ierobežotu pieprasījumu skaitu) ECHA tīmekļa vietnē izmanto arī "Google Analytics" — interneta vides analīzes rīku, ko piedāvā "Google, Inc." ("Google"). "Google Analytics" izmanto sīkdatnes. Informāciju, ko sīkdatne veido par lietotāja paradumiem ECHA tīmekļa vietnes lietošanā (arī lietotāja IP adresi), saņems "Google", kas to glabās serveros ASV. "Google" izmantos šo informāciju, lai analizētu lietotāja ieradumus ECHA tīmekļa vietnē, izstrādātu tīmekļa vietņu operatoriem ziņojumus par ECHA vietnes apmeklētību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitāti ECHA tīmekļa vietnē un interneta lietošanu. "Google" var nodot šo informāciju trešām personām, ja tas jādara saskaņā ar tiesību aktu prasībām vai ja šīs trešās personas apstrādā informāciju "Google" uzdevumā. "Google" neasociēs lietotāja IP adresi ar citiem datiem, kas ir "Google" rīcībā. Lietotājs var noraidīt sīkdatņu izmantošanu, attiecīgi pielāgojot savus pārlūkprogrammas iestatījumus. Tomēr tādā gadījumā iespējams, ka ECHA tīmekļa vietne zaudēs daļu funkcionalitātes. Lietojot ECHA tīmekļa vietni, lietotājs piekrīt, ka "Google" iepriekš aprakstītajā veidā un nolūkā apstrādās datus par lietotāju. Lietotājs var noraidīt sīkdatņu izmantošanu, lejupielādējot un instalējot "Google Analytics Opt-out Browser Add-on". "Add-on" sazinās ar "Google Analytics JavaScript" (ga.js), lai norādītu, ka informāciju par ECHA tīmekļa vietnes apmeklējumu nevajadzētu sūtīt uz "Google Analytics".
"Internet Explorer Warning" Sesijas beigas "ECHAIExplorerWarning" saglabā to, ka lietotājs ir piekritis informatīvajai ziņai, ko parāda, kad lieto "IE 7". Ziņa informē lietotāju, ka ne visas portāla iezīmes varētu labi darboties ar "IE 7".
Saistību atruna 1 mēnesis Saglabā lietotāja piekrišanu juridiskajam paziņojumam, noklikšķinot attiecīgajā lodziņā. Juridisko paziņojumu sniedz lapā "Meklēt ķīmiskas vielas" ("Search for Chemicals") kopā ar gandrīz visām meklēšanas veidlapām un "Skatīt vielu" ("View Substance") portletiem, kas inicializēti ar sadaļu "Informācija par ķīmiskām vielām" ("Information on Chemicals").
"Pievienot šīs sīkdatnes" ("AddThis cookies") 30 minūtes līdz 2 gadi _atuvc (2 gadi): nodrošina, ka lietotājs redz atjaunināto skaitu, ja iesaka lapu.
_atuvs (30 minūtes): lieto sadarbībā ar __atuvc. Ļauj lietotājam ieteikt saturu caur sociālās tīklošanas vietnēm un e-pastu. Kad ECHA sniedz saites uz trešās personas pakalpojumiem, kurus lietotājs uzskata par noderīgiem, šīs trešās personas var ievietot sīkdatni lietotāja ierīcē, lai viņu pakalpojumu būtu vieglāk lietot.
bt2 (8 mēneši): ļauj lietotājam ieteikt saturu caur sociālās tīklošanas vietnēm un e-pastu. Kad ECHA sniedz saites uz trešās personas pakalpojumiem, kurus lietotājs uzskata par noderīgiem, šīs trešās personas var ievietot sīkdatni lietotāja ierīcē, lai viņu pakalpojumu būtu vieglāk lietot.
di2 (2 gadi): ļauj lietotājam ieteikt saturu caur sociālās tīklošanas vietnēm un e-pastu. Kad ECHA sniedz saites uz trešās personas pakalpojumiem, kurus lietotājs uzskata par noderīgiem, šīs trešās personas var ievietot sīkdatni lietotāja ierīcē, lai viņu pakalpojumu būtu vieglāk lietot.
loc (2 gadi): ļauj lietotājam ieteikt saturu caur sociālās tīklošanas vietnēm un e-pastu. Kad ECHA sniedz saites uz trešās personas pakalpojumiem, kurus lietotājs uzskata par noderīgiem, šīs trešās personas var ievietot sīkdatni lietotāja ierīcē, lai viņu pakalpojumu būtu vieglāk lietot.
uid (2 gadi): ļauj lietotājam ieteikt saturu caur sociālās tīklošanas vietnēm un e-pastu. Kad ECHA sniedz saites uz trešās personas pakalpojumiem, kurus lietotājs uzskata par noderīgiem, šīs trešās personas var ievietot sīkdatni lietotāja ierīcē, lai viņu pakalpojumu būtu vieglāk lietot.
uvc (2 gadi): ļauj lietotājam ieteikt saturu caur sociālās tīklošanas vietnēm un e-pastu. Kad ECHA sniedz saites uz trešās personas pakalpojumiem, kurus lietotājs uzskata par noderīgiem, šīs trešās personas var ievietot sīkdatni lietotāja ierīcē, lai viņu pakalpojumu būtu vieglāk lietot.
vc (2 gadi): ļauj lietotājam ieteikt saturu caur sociālās tīklošanas vietnēm un e-pastu. Kad ECHA sniedz saites uz trešās personas pakalpojumiem, kurus lietotājs uzskata par noderīgiem, šīs trešās personas var ievietot sīkdatni lietotāja ierīcē, lai viņu pakalpojumu būtu vieglāk lietot.

Šo sīkdatņu iespējošana nav obligāti nepieciešama, lai ECHA tīmekļa vietne darbotos, tomēr ar tām nodrošina lietotājam labākas pārlūkošanas iespējas. Lietotājs var dzēst vai bloķēt šīs sīkdatnes, tomēr šādā gadījumā dažas ECHA tīmekļa vietnes iezīmes var nedarboties, kā paredzēts.

Ar sīkdatnēm saistītu informāciju neizmanto, lai personīgi noteiktu lietotāju, bet modeli veidojošos datus pilnībā kontrolē ECHA. Šīs sīkdatnes izmanto tikai šeit izklāstītajam mērķim.

11.3. Sīkdatņu kontrole

Lietotājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles: sīkāku informāciju sk. aboutcookies.org. Lietotājs var dzēst sīkdatnes, kas jau ir izmantotajā datorā, kā arī vairumā pārlūkprogrammu var iestatīt, lai tās neievieto lietotāja ierīcē. Tomēr, to darot, lietotājam var būt nepieciešams manuāli pielāgot dažas izvēles, katru reizi apmeklējot vietni, kā arī var nedarboties daži pakalpojumi un daļa funkcionalitātes.

5. versija — 2403/2017

Categories Display