Kā gatavoties dokumentācijas atjauninājumiem

Reģistrācijas dokumentācijā jāatspoguļo pašreizējās zināšanas par to, kā  ražošanas vietās un lietotājiem visā piegādes ķēdē droši lietot jūsu vielu. Tas nozīmē, ka pēc reģistrācijas pieteikuma veiksmīgas iesniegšanas un reģistrācijas numura saņemšanas, jums vēl ir jāizpilda formalitātes.

 

Vienojieties savā uzņēmumā

Jūsu pienākums ir aktualizēt savu reģistrāciju. Jums pašam jāuztur tādas reģistrācijas daļas kā, piemēram, informācija par jūsu uzņēmumu, ražotās vai importētās vielas sastāvs un pircēju izmantotie vielas lietošanas veidi.

Jūsu uzņēmumā jābūt ieviestiem procesiem, sistēmām un brīdinājumiem, kas ļauj noteikt, kad ir jāveic izmaiņas reģistrācijā. Piemēram, jāizveido process, kas ļautu saņemt un analizēt atsauksmes no pircējiem un sekot līdzi zinātniskajām publikācijām par jūsu vielu.

Dokumentācija IUCLID formātā jāatjaunina, piemēram, tālāk minētajos gadījumos.

 • Tiek mainīti izejmateriāli, ražošanas process vai piegādātājs, un tāpēc viela tagad satur citus (bīstamus) piemaisījumus vai (mazāk nozīmīgas) sastāvdaļas.
 • Tiek mainīts importētās vai saražotās vielas daudzums. Dokumentācijā vienmēr jāiekļauj jaunākā informācija par tonnāžu, tāpēc ziņojiet gan par tonnāžas pieaugumu, gan samazinājumu.
 • Ja apjoms palielinās un sasniedz nākamo tonnāžas diapazonu, ir iespējami divi scenāriji.
  • Prasītie dati jau ir pieejami kopīgajā reģistrācijā: informējiet līdzreģistrētājus (arī galveno reģistrētāju) par jums nepieciešamajiem papildu pētījumiem un iegūstiet piekļuvi datiem, kas jums no viņiem vajadzīgi, piemēram, nopērkot attiecīgo piekļuves pilnvaru.
  • Dati nav pieejami kopīgajā reģistrācijā: iesniedziet informācijas pieprasījumu ECHA. Jūs saņemsiet i) informāciju par to, kādi dati ir pieejami kopīgajā reģistrācijā, un ii) datus, kas iesniegti pirms vairāk nekā 12 gadiem.

   Ja neviens no šiem scenārijiem nav spēkā, jums jāapsver, kā aizpildīt trūkstošos datus.

 • Jūs no pircējiem uzzināt par jauniem lietošanas veidiem. Tādā gadījumā var būt jāatjaunina arī ķīmiskās drošības ziņojums.
 • Jums jāatjaunina informācija par īpašību, attiecībā uz kuru jūs izvēlējāties nepiedalīties kopīgajā iesniegšanā.
 • Piegādātājs ir pārveidojis jūsu importēto vielu. Jums var būt jāpaziņo par vielas importēšanas izbeigšanu.
 • Jūs uzzināt jaunu informāciju par jūsu vielas īpašībām, un tā jādara zināma līdzreģistrētājiem un galvenajam reģistrētājam. Jums jāvienojas, kā tiks atjaunota reģistrācijas kopējā daļa.

Visi reģistrācijas atjauninājumi nekavējoties jāiesniedz ECHA, izmantojot sistēmu REACH-IT.

Lielākā daļa dokumentācijas atjauninājumu ir bez maksas. Taču par tonnāžas diapazona atjaunināšanu tiek ieturēta samaksa.

 

Vienojieties ar pārējiem līdzreģistrētājiem

Visiem līdzreģistrētājiem (galvenajam reģistrētājam un reģistrācijas dalībniekiem) ir vienots pienākums aktualizēt reģistrācijas kopējo daļu. Tā ietver informāciju par vielas fizikāli ķīmiskajām īpašībām, toksikoloģiju un ekotoksikoloģiju, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī norādījumus drošai lietošanai.

Lai to paveiktu, ir jānoslēdz sadarbības vienošanās. Turklāt daži atjauninājumi rada jaunas izmaksas, tāpēc ir nepieciešams mehānisms, kas ļaus ar līdzreģistrētājiem vienoties par šo izmaksu kopīgu segšanu.

Reģistrācijas kopējā daļa IUCLID formātā ir jāatjaunina, piemēram , tālāk minētajos gadījumos.

 • Jūs uzzināt par jaunām bīstamām vielas īpašībām, piemēram, regulāri pārskatot zinātniskās publikācijas vai saņemot jaunu informāciju no pircēja.
 • Jāatjaunina kopīgi iesniegtais ķīmiskās drošības ziņojums, piemēram, uzzinot par jauniem vielas lietošanas veidiem vai lietošanas veidiem, ko neiesaka izmantot.
 • Mainās vielas klasifikācija un marķējums, piemēram, saistībā ar grozījumiem Klasificēšanas un marķēšanas (CLP) regulā vai tāpēc, ka ir uzzināta jauna informācija par bīstamām vielas īpašībām.
 • Uzņēmums, kas piedalās kopīgajā iesniegšanā, palielina tā ražošanas apjomu un pāriet uz augstāku tonnāžas diapazonu. Ja kopīgajā iesniegumā vēl nav pieejama informācija, kas nepieciešama reģistrācijai augstākā tonnāžas diapazonā, tā būs jāizveido un jāiekļauj dokumentācijā. Līdzreģistrētājiem ir jāvienojas par pieeju. Jums ir vismaz jāpavaicā visiem reģistrētājiem, kas piedalās kopīgajā iesniegšanā, vai viņiem ir attiecīgā informācija un vai arī viņi plāno pāriet uz augstāku tonnāžas diapazonu.
 • ECHA vai dalībvalsts pieprasa papildu informāciju no līdzreģistrētājiem dokumentācijas vai vielas vērtēšanas laikā. Līdzreģistrētājiem ir jāvienojas par pieeju.

Visi reģistrācijas kopējās daļas atjauninājumi galvenajam reģistrētājam, izmantojot sistēmu REACH-IT, jāiesniedz nekavējoties vai līdz iestādes lēmumā norādītajam termiņam.

Šie dokumentācijas atjauninājumi ir bez maksas, ja vien jūs nepieprasāt ievērot konkrētas informācijas konfidencialitāti.

 

Attēls
Neaizmirstiet aktualizēt visu savu administratīvo informāciju sistēmā REACH-IT, piemēram, informāciju par juridisko personu, adresi un kontaktpersonu. Tas iestādēm un līdzreģistrētājiem ļaus vienmēr sazināties ar jums saistībā ar reģistrāciju.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)