REACH vadlīnijas

Zemāk norādītajā sarakstā ir visi Vadlīniju dokumenti, kas ir vai būs pieejami šajā tīmekļa vietnē. Šo dokumentu izstrādē piedalījušās vairākas ieinteresētās personas: nozare, dalībvalstis un NVO. Šo dokumentu mērķis ir atvieglot REACH ieviešanu, aprakstot labu pienākumu pildīšanas praksi.

Daži no šiem dokumentiem ir vai tiks tulkoti oficiālajās ES valodās. Jūs varat iepazīties ar tulkojumiem šajā tīmekļa vietnē: izmantojiet valodu izvēlni lapas augšējā labajā stūrī.

Vadlīnijas par XV pielikuma dokumentācijas sagatavošanu attiecībā uz vielas atzīšanu par īpaši bīstamu vielu

 

Atsauces nosaukums:
Vadlīnijas par SVHC apzināšanu
Apraksts:
Šajā dokumentā aprakstīts, kā iestādes (dalībvalstu kompetentās iestādes vai Aģentūra) var sagatavot XV pielikuma dokumentāciju, lai vielu atzītu par īpaši bīstamu.
 
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā) [EN] (12/02/2014)
Papildu informācija ECHA tīmekļa vietnē
Lasīt vēl
Vadlīnij par zinātnisko izpēti un tehnoloģiju izstrādi (SR&D)un uz ražojumiem un procesiem orientētu pētniecību un tehnoloģiju izstrādi (PPORD)

 

Atsauces nosaukums:
Vadlīnijas par PPORD
Apraksts:
Šajā dokumentā aprakstīti REACH īpašie noteikumi attiecībā uz vielām, kuras ražo, importē vai lieto zinātniskajai izpētei un tehnoloģiju izstrādei un uz ražojumiem un procesiem orientētai pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei (PPORD).
 
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā) (Atjaunināts 28/11/2017)
Vadlīnijas īsumā
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā)  (21/11/2017)
Papildu informācija ECHA tīmekļa vietnē
Lasīt vēl
Vadlīnijas par informācijas prasībām REACH kontekstā
Atsauces nosaukums:
IR&CSA Guidance
Apraksts:
Šajā vadlīniju dokumentā ir aprakstītas REACH regulas uzliktās prasības sniegt informāciju par vielu īpašībām, iedarbību, lietošanas veidiem un riska pārvaldības pasākumiem ķīmiskās drošības novērtējuma kontekstā.
 
Lasīt vairāk
Vadlīnijas par prasībām attiecībā uz vielām izstrādājumos

 

Atsauces nosaukums:
Vadlīnijas par izstrādājumiem
Apraksts:
Šis dokuments izstrādājumu ražotājiem un importētājiem palīdzēs noteikt, vai tiem ir kādi pienākumi saskaņā ar REACH, īpaši attiecībā uz reģistrāciju un paziņošanu atbilstoši 7. pantam un informācijas nodošanu pa izstrādājuma piegādes ķēdi atbilstoši 33. pantam.
 
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā) (19/10/2017)
Vadlīnijas īsumā
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā)
Papildu informācija ECHA tīmekļa vietnē
Lasīt vēl
Vadlīnijas par vielu apzināšanu un nosaukumiem REACH kontekstā un CLP
Atsauces nosaukums:
Vadlīnijas par vielu apzināšanu
Apraksts:
Šajā dokumentā aprakstīts, kā nosaukt un identificēt vielu saskaņā ar REACH un CLP.
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā) (01/06/2017)
Vadlīnijas īsumā
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā)
Papildu informācija ECHA tīmekļa vietnē
Lasīt vēl
Vadlīnijas par datu apmaiņu

 

Atsauces nosaukums:
Vadlīnijas par datu apmaiņu
Apraksts:
Šajā dokumentā aprakstīti REACH paredzētie datu apmaiņas mehānismi attiecībā uz esošām un jaunām vielām. Tajā izklāstīts saziņas mehānisms SIEF ietvaros un vadlīnijas par izmaksu sadali. Tāpat datu apmaiņas kontekstā aprakstīti komercinformācijas konfidencialitātes un konkurences tiesību jautājumi.
 
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā) (04/07/2017)
Vadlīnijas īsumā
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā)
Papildu informācija ECHA tīmekļa vietnē
Lasīt vēl
Vadlīnijas par reģistrāciju

 

Atsauces nosaukums:
Vadlīnijas par reģistrāciju
Apraksts:
Šajā dokumentā aprakstīts, kādos gadījumos un kādā veidā saskaņā ar REACH paredzēta vielas reģistrēšana.
 

lejupielādēt dokumentu (PDF formātā) ( Atjaunināts 08/02/2017 )
Vadlīnijas īsumā
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā)

Paraugprakse nanoformām
Šajā dokumentā sniegta paraugprakse, kas palīdz sagatavot reģistrācijas dokumentāciju, kura aptver nanoformas.
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā)

Papildu informācija ECHA tīmekļa vietnē
Lasīt vēl
Vadlīnijas par drošības datu lapu sastādīšanu

 

Atsauces nosaukums:
Vadlīnijas par drošības datu lapām
Apraksts:
Šajās vadlīnijās ir sniegta informācija par jautājumiem, kas jāņem vērā, sastādot drošības datu lapu (DDL), sīka informācija par prasībām attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz katrā DDL iedaļā, jo īpaši sīka informācija par to prasību izmaiņām, kas izriet no REACH regulas II pielikuma pārskatītajām redakcijām, kā arī par pārejas periodiem šo izmaiņu īstenošanai. Turklāt tajās sniegta vispārīga informācija ar skaidrojumu, par kurām vielām un maisījumiem jānodrošina DDL, un kam tās jāsastāda.
 
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā) (13/11/2015)
 
Vadlīnijas īsumā
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā)
Papildu informācija ECHA tīmekļa vietnē
Lasīt vēl
Vadlīnijas pakārtotajiem lietotājiem

 

Atsauces nosaukums:
Vadlīnijas pakārtotajiem lietotājiem
Apraksts:
Šajā dokumentā aprakstītas pakārtoto lietotāju lomas un pienākumi un sniegti padomi, kā sagatavoties REACH īstenošanai.
 
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā) ( Atjaunināts 21/10/2014 )
Vadlīnijas īsumā
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā)
Papildu informācija ECHA tīmekļa vietnē
Lasīt vēl
Vadlīnijas par V pielikumu

 

Atsauces nosaukums:
Vadlīnijas par V pielikumu
Apraksts:
Šajā dokumentā aprakstīti atbrīvojumi no pienākuma reģistrēties atbilstoši REACH regulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktam.
 
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā) (28/11/2012)
Vadlīnijas par monomēriem un polimēriem

 

Atsauces nosaukums:
Vadlīnijas par polimēriem
Apraksts:
Šajā dokumentā aprakstīti REACH īpašie noteikumi attiecībā uz polimēriem un monomēriem.
 
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā) ( Atjaunināts 04/06/2012 )
Papildu informācija ECHA tīmekļa vietnē
Lasīt vēl
Vadlīnijas par licences pieteikuma sagatavošanu

 

Atsauces nosaukums:
Vadlīnijas par licences pieteikumu
Apraksts:
Šajā dokumentā aprakstīts, kā sagatavot licences pieteikumu, un sniegtas vadlīnijas par alternatīvu analīzi un aizstāšanas plānu. Tajā arī paskaidrots, kā trešās personas var sagatavot un iesniegt informāciju par alternatīvām.
 
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā) ( Atjaunināts 09/12/2011 )
Papildu informācija ECHA tīmekļa vietnē
Lasīt vēl
Vadlīnijas par sociāli ekonomisko analīzi – licencēšana

 

Atsauces nosaukums:
Vadlīnijas par sociāli ekonomisko analīzi – licencēšana
Apraksts:
Šis dokuments pieteikuma iesniedzējiem palīdzēs sagatavot licences pieteikumu nolūkā veikt sociāli ekonomisko analīzi.
 
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā) ( Atjaunināts 09/12/2011 )
Papildu informācija ECHA tīmekļa vietnē
Lasīt vēl
Vadlīnijas starpproduktiem

 

Atsauces nosaukums:
Vadlīnijas par starpproduktiem
Apraksts:
Šajā dokumentā aprakstīts, kādos gadījumos un kādā veidā izmantot REACH īpašos starpproduktu reģistrācijas noteikumus.
 
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā) ( Atjaunināts 07/03/2011 )
Papildu informācija ECHA tīmekļa vietnē
Lasīt vēl [PDF]
Vadlīnijas par informācijas sniegšanu attiecībā uz ķīmisko vielu lietošanas radītajiem riskiem un drošu lietošanu
Atsauces nosaukums:
"Vadlīnijas par risku paziņošanu"
Apraksts:
šis vadlīniju dokuments ir galvenokārt paredzēts dalībvalstu kompetentajām iestādēm (DKI), ziņojot par ķīmisko vielu lietošanas riskiem, īpaši REACH regulas kontekstā.
 
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā) [en] (12/2010)
Papildu informācija ECHA tīmekļa vietnē
Lasīt vēl
Vadlīnijas par atkritumiem un reģenerētajām vielām

 

Atsauces nosaukums:
Vadlīnijas par atkritumiem un reģenerētajām vielām
Apraksts:
Šajā dokumentā aprakstīts, ar kādiem nosacījumiem juridiskas personas, kas reģenerē vielas no atkritumiem, var izmantot REACH regulas 2. panta 7. punkta d) apakšpunktā paredzēto atbrīvojumu, kā arī izklāstīts pienākums sniegt informāciju piegādes ķēdē, kas noteikts REACH IV sadaļā.
 
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā) (06/2010)
Papildu informācija ECHA tīmekļa vietnē
Lasīt vēl
Vadlīnijas par novērtējumu prioritāšu noteikšanu 

 

Šis vadlīniju dokuments vairs nav aktuāls, un ECHA tīmekļa vietnē tas ir dzēsts. Tas ir aizstāts ar pašreizējo un atjaunināto informāciju, kas izvietota ECHA vērtēšanas tīmekļa lapās, kas tieši pieejamas šajās vietnēs: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation un http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Vadlīnijas par dokumentācijas un vielu novērtēšanu

 

Šis vadlīniju dokuments vairs nav aktuāls, un ECHA tīmekļa vietnē tas ir dzēsts. Tas ir aizstāts ar pašreizējo un atjaunināto informāciju, kas izvietota ECHA vērtēšanas tīmekļa lapās, kas tieši pieejamas šajās vietnēs: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation un http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Vadlīnijas par XV pielikuma dokumentācijas sagatavošanu attiecībā uz ierobežojumiem 

 

Atsauces nosaukums:
Vadlīnijas par XV pielikuma ierobežojumu dokumentāciju
Apraksts:
Šajā dokumentā aprakstīts, kā iestādes (dalībvalstu kompetentās iestādes vai, pēc Komisijas pieprasījuma, Aģentūra) var sagatavot XV pielikuma dokumentāciju, lai saskaņā ar REACH ierosinātu ierobežojumu.
 
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā) [EN] (06/2007)
Papildu informācija ECHA tīmekļa vietnē
Lasīt vēl
Guidance on inclusion of substances in Annex XIV
This guidance document has been withdrawn.

The information related to the identification of substances of very high concern, priority setting, and the inclusion of a substance on Annex XIV can be found on the following web pages:
Authorisation

Role of the Member State Committee in the authorisation process

General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation[PDF] [EN]

General approach - Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommendation of substances to be include in Annex XIV [PDF] [EN]
Vadlīnijas par sociāli ekonomisko analīzi – ierobežojumi

 

Atsauces nosaukums:
Vadlīnijas par sociāli ekonomisko analīzi – ierobežojumi
Apraksts:
Šis dokuments izstrādāts, lai palīdzētu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Aģentūrai (pēc Komisijas pieprasījuma) sagatavot un pielietot sociāli ekonomisko analīzi laikā, kad tiek sagatavota XV pielikuma dokumentācija, kas attiecas uz ierobežojumiem. Turklāt tas palīdzēs ieinteresētām pusēm sagatavot sociāli ekonomisko analīzi vai tajā iekļaujamus datus.
 
lejupielādēt dokumentu (PDF formātā) [EN] ( Atjaunināts 05/2008 )
Pielikums: atbilstības izmaksu aprēķins. [EN]
Papildu informācija ECHA tīmekļa vietnē
Lasīt vēl

Categories Display