EU import responses under the Rotterdam Convention

ES atbildes par importu saskaņā ar Roterdamas konvenciju

Atbildes par importu norāda, vai Roterdamas konvencijas Puses piekrīt importēt ķīmiskās vielas, kas uzskaitītas Konvencijas III pielikumā un kam piemēro PIC procedūru.

Lēmumu par importu pieņem Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā ar īstenošanas aktu. Lēmumu paziņo Konvencijas sekretariātam kā galīgo vai pagaidu atbildi par importu.

Atbildes par importu tiek publicētas divas reizes gadā – jūnijā un decembrī – PIC apkārtrakstā. Tās ir pieejamas arī Roterdamas konvencijas tīmekļa vietnē importa atbilžu datubāzē.

Turpmākajā tabulā ir norādīti tiesību akti, ar kuriem pieņem ES lēmumus par III pielikumā minēto ķīmisko vielu importu, un attiecīgās lietošanas kategorijas. Tabulu atjaunina divreiz gadā.

 

 

 

Saistību atruna

Šī tabula ir paredzēta tikai jūsu ērtībai, un ECHA nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz tās pareizību vai citādi. Vienīgais oficiālais ES importa atbilžu avots ir importa atbilžu datubāze, kas pieejama Roterdamas konvencijas tīmekļa lapās, kā arī Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis.

ECHA neuzņemas nekādu atbildību par to, kā jūs izmantojat šajā tabulā iekļautos datus, tostarp par izmantošanu saistībā ar attiecīgo juridisko pienākumu prasību izpildi. Šis dokuments ir paredzēts tikai informatīviem mērķiem, un to nevajadzētu izmantot komercdarbībai vai reproducēt tālāk.