Lēmums saskaņā ar dokumentācijas novērtējumu

Ja ECHA uzskata, ka jūsu reģistrācijas dokumentācijā nav sniegta informācija, kas ir jāsniedz par jūsu vielu reģistrētajā tonnāžas diapazonā, , ECHA izdod lēmumu. Ar šo lēmumu jums tiek noteikts pienākums sniegt prasīto informāciju.

ECHA arī izdos lēmumu, kurā jūs informēs par jūsu iesniegtā testēšanas priekšlikuma izskatīšanas iznākumu.

Jums ir jāvienojas ar līdzreģistrētājiem par nākamajiem termiņiem, lai spējat reaģēt nākamajos lēmumu pieņemšanas procesa posmos.

 

Reaģējiet laicīgi uz lēmuma projektu
 • Regulāri pārbaudiet savu REACH-IT kontu, vai nav ziņu no ECHA.
 • Jums ir jāsniedz komentāri par lēmuma projektu 30 dienu laikā. Jums jārīkojas organizēti un jāsazinās ar pārējiem līdzreģistrētājiem, lai vienotos par konsolidētiem komentāriem.
 • Savos komentāros pievērsieties lēmuma projekta saturam, nevis savai dokumentācijai vispārīgi.
 • Ja savos komentāros lūdzat ECHA pagarināt lēmumā noteikto termiņu, skaidri pamatojiet šo lūgumu. Ja vienīgais lūguma pamatojums ir laboratorijas kapacitātes nepietiekamība, jums pielikumā ir jāiekļauj paziņojums no izvēlētās laboratorijas.
 • ECHA lēmuma pieņemšanas procesā nosūta lēmuma projektu dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Ja kompetentās iestādes ir iesniegušas priekšlikumus par grozījumiem, jums lūgs sniegt par tiem komentārus.
 • Komentāri par kompetentās iestādes iesniegto priekšlikumu par grozījumiem jums ir jāsniedz 30 dienu laikā. Jums jārīkojas organizēti un jāsazinās ar pārējiem līdzreģistrētājiem, lai vienotos par konsolidētiem komentāriem.
 • Ja dalībvalstu kompetentās iestādes nav ierosinājušas nekādus lēmuma projekta grozījumus vai dalībvalstu komiteja ir vienprātīgi piekritusi lēmuma projektam, ECHA izdos pieņemto lēmumu. Pieņemtajā lēmumā ir noteikti termiņi, kuros jums ir jāiesniedz prasītā informācija.
 • ECHA izvērtēs dokumentācijas atjauninājumā sniegto jauno informāciju tikai pēc pieņemtajā lēmumā noteiktā termiņa beigām.
 • Ja jūs REACH-IT sistēmā nomaināt reģistrācijas dokumentācijas statusu no aktīva uz neaktīvu, lai informētu ECHA par ražošanas izbeigšanu pēc lēmuma projekta saņemšanas, bet pirms lēmuma pieņemšanas, jūsu reģistrācija tiks atsaukta un vairs nebūs derīga.

 

Pēc pieņemtā lēmuma saņemšanas
 • Apspriedieties un vienojieties ar lēmuma adresātiem par to, kā izpildīt lēmumā noteiktās prasības.
 • Izlemiet, kurš veiks prasītos testus, un 90 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas informējiet par to ECHA. Pretējā gadījumā ECHA uzdos veikt testus vienam no līdzreģistrētājiem.
 • Pirms dokumentācijas iesniegšanas pārliecinieties, ka jūsu pētījumi un dati jau ir gatavi. ECHA nevar pagarināt pieņemtajā lēmumā noteikto termiņu.
 • Vienojieties arī, kurš sagatavos koncentrētos pētījumu pārskatus IUCLID formātā.
 • Sniedziet visaptverošu pārskatu par pētījumiem, lai ECHA var veikt neatkarīgu novērtējumu — iesniedziet datus koncentrēta pētījuma kopsavilkuma veidā.
 • Sniedziet datus, kas ir pietiekami klasificēšanai un marķēšanai vai riska novērtēšanai.
 • Atcerieties, ka jūs esat atbildīgs par prasītās informācijas pielāgojumiem. ECHA novērtē šo pielāgojumu derīgumu.
 • Ja jūs informējat ECHA par ražošanas pārtraukšanu pēc dokumentācijas izvērtēšanas lēmuma pieņemšanas, jums joprojām ir jāizpilda lēmumā iekļautās prasības.

 

ECHA lēmuma nekonfidenciālās versijas pārskatīšana
 • Norādītajā termiņā (21 diena pēc saņemšanas) pārskatiet pieņemtā lēmuma nekonfidenciālo versiju, lai nodrošinātu, ka ECHA savā tīmekļa vietnē nepublicē konfidenciālu informāciju.
 • Ņemiet vērā, ka ECHA publicēs lēmumu, ja norādītajā termiņā nesniedzat nekādus komentārus..

 

Atjauniniet dokumentāciju noteiktajā termiņā, pat ja viens vai vairāki jūsu pētījumi ir aizkavējušies
 • Ja jums noteiktajā termiņā vēl nav pieejami visi dati, iekļaujiet visus attiecīgos skaidrojumus un pierādījumus par vēl nepabeigto testu statusu, kavējumu iemeslus un testu rezultātu iesniegšanas paredzamo datumu. Šo informāciju var ņemt vērā valstu izpildiestādes, pieņemot lēmumu par iespējamajām piespiedu izpildes darbībām. Tiklīdz jums ir pieejama trūkstošā informācija, atjauniniet atkal savu dokumentāciju un informējiet savas valsts izpildiestādes.
 • ECHA sāks turpmākās izvērtēšanas procesu pēc lēmumā noteiktā termiņa beigām neatkarīgi no tā, vai esat norādījis, kāpēc nevarat ievērot termiņu.
 • Turpmākajā izvērtēšanā ECHA novērtēs, vai jaunā iesniegtā informācija atbilst informācijas prasībām un lēmumā prasītajai informācijai.
 • Ja turpmākajā izvērtēšanā ECHA konstatē, ka ir iesniegta tikai daļa prasītās informācijas vai prasītā informācija nav iesniegta vispār, tiks informētas valsts izpildiestādes.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)