CLP 2017

Ķīmisko vielu maisījumus ar vecu marķējumu izņem no plauktiem

No 2017. gada 1. jūnija visiem ķīmisko vielu maisījumiem, ko laiž tirgū, ir jābūt marķētiem saskaņā ar Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas (CLP) regulu.

CLP regula tagad ir vienīgais tiesību akts, ko piemēro gan vielu, gan maisījumu klasificēšanā un marķēšanā. Tas iezīmē pārejas perioda beigas attiecībā uz maisījumiem. No 1. jūnija un turpmāk var piegādāt tikai tādus bīstamos ķīmiskos maisījumus, kuri ir marķēti ar CLP piktogrammām.

Pirms laišanas tirgū uzņēmumiem ir atbilstoši jāklasificē, jāmarķē un jāiepako bīstamos ķīmiskos maisījumus. Ja jūsu ķīmiskie maisījumi, kas ir marķēti, ievērojot iepriekšējo tiesību aktu prasības, vēl aizvien ir atrodas plauktos, jums nekavējoties jānodrošina, ka šos produktus vairs netirgo vai arī jāveic pārklasificēšana un pārmarķēšana atbilstoši CLP regulai.

Bīstamu ķīmisku vielu un maisījumu klasificēšanas un marķēšanas nolūks ir nodrošināt augsta līmeņa veselības un vides aizsardzību, kā arī brīvu vielu, maisījumu un izstrādājumu apriti. CLP regula balstās uz ANO Globāli harmonizēto sistēmu.
 
Valsts palīdzības dienesti var jums palīdzēt ar jautājumiem par jūsu pienākumiem saskaņā ar CLP regulu.

Uzziniet par CLP prasībām un īstenojiet tās!