CLP 2015

Pārskatiet Jūsu maisījumu klasificēšanu un marķēšanu!

No 2015. gada 1. jūnija Regula par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP) būs vienīgais tiesību akts, ko piemēro gan vielu, gan maisījumu klasificēšanai un marķēšanai. Ar CLP uzņēmumiem pirms laišanas tirgū tiek prasīta viņu bīstamo ķīmisko vielu attiecīga klasificēšana, marķēšana un iepakošana.

Bīstamo vielu klasificēšanas un marķēšanas pamatā ir ANO saskaņotā globāli harmonizētā sistēma. Tās mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa cilvēku veselības un vides aizsardzību, kā arī ķīmisko vielu, maisījumu un dažu konkrētu izstrādājumu brīvu apriti.

CLP regulas saistības ir līdzīgas saistībām iepriekšējos ES tiesību aktos, tomēr starp tām ir dažas nozīmīgas atšķirības. Marķējums ir jāmaina lielam skaitam produktu, nodrošinot atbilstību CLP, tostarp patēriņa precēm, piemēram, krāsām un mazgāšanas līdzekļiem, kā arī rūpnieciskiem maisījumiem.

Iepazīstieties ar CLP prasībām un īstenojiet tās! 

Lai mainītu Jūsu maisījumu klasificēšanu un marķēšanu, Jūs varat:

  • Izmantot Jūsu piegādātāja nodrošināto informāciju drošības datu lapā (SDS)
  • Pārbaudīt ECHA Klasifikācijas un marķējuma sarakstu, lai atrastu, kā citi ir klasificējuši un marķējuši attiecīgās vielas
  • Izmantot harmonizēto klasificēšanu un marķēšanu lielakajai daļai bīstamo vielu ES tirgū 
  • Izmantot klasificēšanas un marķēšanas informāciju no Jūsu piegādātājiem, ja Jūs atkārtoti uzpildāt, iepakojat vai importējat bīstamās vielas Eiropas Savienībā, nemainot to sastāvu.

Galvenā informācija 23 oficiālajās ES valodās 

  • Klasifikācijas un marķējuma sarakstā ir iekļauti harmonizēti klasificēto vielu tulkojumi.
  • ECHA-term dod iespēju lejupielādēt bīstamības un drošības prasību apzīmējumus 23 oficiālajās ES valodās.
  • Tīmekļa lapās par maisījumu klasificēšanu tiek piedāvāda pakāpeniska pieeja maisījumu klasificēšanai.

Aizlieciet kādu vārdu

Palīdziet mums veicināt informētību par CLP 2015 termiņu maisījumiem, ievietojot 'CLP 2015 — Rīkojies tagad!' reklāmkarogu Jūsu e–pasta veidnēs. Jūs varat lejupieladēt reklāmkarogu no attēlu galerijas.

Attēlu galerija