Kurš ir atbildīgs par ķīmisko drošību?

Lai uzlabotu mūsu dzīves kvalitāti, ikdienā lietojamos produktos tiek izmantotas tūkstošiem ķīmisko vielu, kas ir gan dabā sastopamas, gan arī mākslīgi radītas. Tomēr ne vienmēr ir pieejama visaptveroša informācija par sekām, ko šīs vielas atstāj uz mūsu veselību un vidi. 2006. gadā Eiropas Savienības dalībvalstis vienojās par jaunu ķīmisko vielu likumu REACH. Viens no regulas mērķiem ir iegūt informāciju par lietošanā jau esošajām ķīmiskajām vielām Eiropas Savienībā, lai tās varētu droši izmantot, un pakāpeniski izslēgt bīstamākās no tām.

Mērķis: droša ķīmisko vielu lietošana

Ja netiek ievēroti kontrolēti apstākļi, bīstamās ķīmiskās vielas nonāk tur, kur tās nedrīkst būt - cilvēku organismā, augos, dzīvniekos, ūdenī un augsnē. Lai rastu risinājumu šai problēmai, REACH regulā ir noteikts, ka uzņēmumu pienākums ir palielināt zināšanas par ķīmiskajām vielām, ko tie ražo, un nodrošināt ar šādu informāciju savus klientus. Tas uzlabo mūsu izpratni un palielina apziņu par ķīmisko vielu lietošanu un to bīstamību.

Lai panāktu drošu ķīmisko vielu lietošanu, daudziem dalībniekiem tiek uzlikta kopīga atbildība.

 

Rūpniecības nozaru pienākumi

Nozare ir atbildīga par ķīmisko vielu risku pārvaldīšanu un sniedz drošības informāciju par tiem. Lai lietotāji varētu droši rīkoties ar ķīmiskajām vielām, REACH regula uzliek ražotājiem un importētājiem pienākumu apkopot un izplatīt informāciju par savu ķīmisko vielu īpašībām. Nozares pienākums ir ievērot tādus aizsardzības pasākumus, kā, piemēram, ierobežojumus vai licencēšanu.

Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas regulas (CLP) mērķis ir panākt, lai darba ņēmējiem un patērētājiem Eiropas Savienībā būtu pieejama skaidra informācija par apdraudējumiem, ko rada ķīmiskās vielas. Nozares pienākums ir identificēt katru bīstamo ķīmisko vielu (vielu vai maisījumu, ko tā ražo), kas var radīt kaitīgu ietekmi uz cilvēkiem un vidi. Nozares pienākums ir klasificēt ķīmiskās vielas atbilstoši noteiktajiem apdraudējumiem. Lai lietotāji - darba ņēmēji vai patērētāji, skaidri apzinātos ķīmisko vielu iedarbības sekas un izdarītu pamatotu izvēli, iegādājoties produktus, ko tie izmanto, ķīmiskās vielas marķē atbilstoši ķīmisko vielu bīstamajām īpašībām.

Saskaņā ar Biocīdo produktu regulu (BPR) piegādātāju pienākums ir sniegt informāciju par šādām vielām. Visiem biocīdiem produktiem pirms to laišanas tirgū ir jāsaņem licence, ko izsniedz ECHA vai valsts iestādes. Aktīvās vielas, ko satur šis biocīdais produkts, ir iepriekš jāapstiprina.

ECHA nozīme

ECHA darbojas kā centrālais punkts, kas pārvalda nozaru sniegto informāciju. Aģentūra publicē savā tīmekļa vietnē informāciju par ķīmiskajām vielām, kas līdz šim reģistrētas saskaņā ar REACH regulu, un to klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas prasības. Arī ECHA tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par biocīdām vielām un produktiem.

ECHA ne tikai publisko šādu vielu datu bāzi, bet arī izvērtē nozaru sniegto informāciju par ķīmiskajām vielām, ko tās ražo, un koordinē biocīdo vielu apstiprināšanas un licences izsniegšanas procesu. Ja dati ir nepietiekami, ECHA var pieprasīt vairāk informācijas par tiem. Uzlabojot zināšanas un izpratni par ķīmiskām vielām, laika gaitā tiks likvidētas visvairāk bīstamās vielas un aizstātas ar drošākām.

Valsts iestādes

Dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir galvenā loma drošas ķīmisko vielu lietošanas nodrošināšanā. Tām ir cieša sadarbība ar ECHA un Eiropas Komisiju. Valsts iestādes novērtē reģistrētās vielas un cieši iesaistās ECHA novērtēšanas lēmumu pieņemšanā. Dalībvalstis var ierosināt uzlikt ierobežojumus uz ķīmiskajām vielām, ja to riski ir jārisina ES līmenī. Tās var ierosināt identificēt šīs vielas kā vielas, kas potenciāli rada ļoti lielas bažas. Arī dalībvalstis izvērtē biocīdo produktu pielietošanu.

Valsts tiesībsargājošās iestādes ir atbildīgas par to, lai uzņēmumi ievērotu tiesību aktus par ķīmiskajām vielām.

Drošība starptautiskā kontekstā

Lai gan Eiropas Savienība ir pasaules līderis visnovatoriskāko tiesību aktu pasaulē attiecībā uz ķīmiskajām vielām, tā nav vienīgā, kas vēlas samazināt ikdienā izmantoto ķīmisko vielu radītos riskus. Tai ir starptautiska līmeņa sadarbība ar Eiropas Ķimikāliju aģentūru ķīmisko vielu drošas lietošanas pārvaldībā, kas balstīta uz savstarpējo vienošanos, ko izstrādājusi Apvienoto Nāciju Organizācija.

Saistība ar citiem ES tiesību aktiem

Bīstamo ķīmisko vielu novērtēšana saskaņā ar regulu REACH ir tikai viens no veidiem, kā kontrolēt to lietošanu. REACH regula paredz vispārēju pieeju, kā samazināt bīstamo ķīmisko vielu izmantošanu Eiropā. Tas, protams, ir ieguvums arī citu ES tiesību aktu mērķiem.