Skip to Content
Skip to Content

Īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai

(publicēts saskaņā ar REACH regulas 59. panta 10. punktu)

Īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai

Piezīmes:

  • Autentiskā versija: Par autentisku uzskata tikai kandidātu sarakstu, kas publicēts šajā tīmekļa vietnē. Pēc vielas iekļaušanas kandidātu sarakstā šajā tīmekļa vietnē uz uzņēmumiem var tūlīt attiekties juridiskas saistības, kā arī jo īpaši REACH regulas 7., 31. un 33. pants.
  • Skaitliskie identifikatori: Katrs kandidātu saraksta ieraksts attiecas uz vielas bezūdens un hidratēto formu. Ierakstā parādītais CAS numurs parasti attiecas uz bezūdens formu. Ieraksta joma attiecas arī uz vielas hidratētām formām, kas identificētas ar citiem CAS numuriem.
  • Citi skaitliskie identifikatori: Ierakstiem ar “-” EK numuru un CAS numuru slejās ir iekļauts neizsmeļošs EK un/vai CAS reģistra numuru saraksts, kurā sniegts to vielu vai vielu grupu apraksts, uz kurām attiecas Kandidātu saraksta ierakstu joma, ja tas ir praktiski iespējams. Informācijai var piekļūt ar izvēlētā ieraksta Details [Sīkākas informācijas] taustiņu.

Boric acid

EC No. 233-139-2 and EC No. 234-343-4 EK Nr.: - CAS Nr.: -
Iekļaušanas pamatojums
Toxic for reproduction (Article 57c)
Iekļaušanas datums
18/06/2010
Lēmums
IUCLID dataset
Apstiprinošs dokuments
Atbilde uz komentāriem
Piezīmes

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
Boric acid, crude natural 234-343-4 11113-50-1 Expert judgement
Boric acid 233-139-2 10043-35-3 Expert judgement

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2