Vai pastāv drošākas alternatīvas?

Drošāka ķīmisko vielu lietošana ir ieguvums gan patērētājiem, gan arī uzņēmējdarbībai. Uzņēmumi, kas izmanto drošākas alternatīvas, var pastiprināt sava zīmola identitāti un vienlīdz saņemt ekonomiskos ieguvumus.

Termins "aizstāšana" nozīmē bīstamās vielas aizstāšanu ar tādu vielu, kas nerada risku vai rada mazāku risku, ka arī mainīt ražošanas procesu vai komutācijas tehnoloģiju. Aizstāšanu sekmē dažādi riska pārvaldības pasākumi.

 

 

Reģistrācija

Saskaņā ar REACH regulu uzņēmumu pienākums ir reģistrēt tās ķīmiskās vielas, kas tiek ražotas vai laistas ES tirgū daudzumos, kas pārsniedz vienu tonnu gadā. Ievācot datus un klasificējot vielas reģistrācijas dokumentāciju iesniegšanai, uzņēmuma pienākums ir noskaidrot, vai šo vielu konkrētie lietošanas veidi nav iekļauti neieteicamo vielu lietošanas sarakstā sakarā ar to, ka tos nevar droši pārvaldīt. Šādos gadījumos uzņēmumam ir vai nu jāpārtrauc vielas ražošana vai importēšana šim lietošanas veidam, vai tas jāiekļauj neieteicamo lietošanas veidu sarakstā. Reģistrācijas pienākumos ir norādīts, ka ķīmisko vielu ražotājiem vai importētājiem jāatsakās no neieteicamajiem vielu lietošanas veidiem un jāmeklē drošākas alternatīvas.

Klasificēšana, marķēšana un iepakošana (CLP)

Ķīmisko vielu klasificēšana nozīmē identificēt ķīmisko vielu apdraudējumu, lai nodrošinātu, ka tās tiek ražotas, lietotas un iznīcinātas drošā veidā. Vairāk nekā 20 ES tiesību akti attiecas uz ķīmisko vielu klasifikāciju un marķēšanu, kas nozīmē, ka, ja viela ir klasificēta kā bīstama, stājas spēkā citas tiesiskās prasības, kas nosaka tās izmantošanu. Ja vielu nedrīkst laist tirgū noteiktiem lietošanas veidiem saskaņā ar tās klasifikāciju, uzņēmumu pienākums ir meklēt alternatīvas.

Piemēram, vielu, kas ir klasificēta kā kancerogēna, mutagēna vai reproduktīvajai sistēmai toksiska, nedrīkst izmantot patēriņa produktos vai maisījumos, kas pārsniedz noteikto koncentrācijas līmeni. Pastāv tikai daži izņēmumi.

Patērētājiem ir svarīgi izlasīt un saprast informāciju, kas norādīta uz produktu un maisījumu etiķetēm. Pamatojoties uz šo informāciju, Jūs šos produktus varat droši izmantot vai arī izvēlēties citas, mazāk bīstamas alternatīvas.

 

Ierobežojumi

Ar ierobežojumiem ierobežo noteiktu vielu ražošanu, laišanu tirgū vai lietošanu. Ja ierobežojumos noteikts vielas aizliegums visiem vai noteiktiem lietošanas veidiem, jāmeklē drošākas lietošanas alternatīvas. Ierobežojumus uzliek, lai izvairītos no nepieļaujamajiem riskiem cilvēku veselībai un videi.

Piemēri:

  • Patērētāju ķermeņa temperatūras termometros un citās mērierīcēs, piemēram, manometros un barometros, ir aizliegta dzīvsudraba izmantošana. Lielākā daļa ķermeņa temperatūras termometru tagad darbojas elektroniski. Šajā gadījumā sakarā ar vielas aizvietošanu tehnoloģijā tika ieviestas izmaiņas.
  • Ierobežojumos ir noteikta maksimālā hroma VI koncentrācija ādas izstrādājumos. ES valstu miecētavās ir izstrādātas alternatīvas metodes jēlādas miecēšanai. Vai nu tiek uzlabots ražošanas process (joprojām tiek izmantoti hroma savienojumi, izvairoties no hroma VI paaudzes), vai tiek izmantotas metodes, kurās neizmanto hromu.
Licencēšana

Kandidātvielu sarakstā ir iekļautas īpaši bīstamas vielas, kas ir īpaši kaitīgas cilvēku veselībai vai videi. Šis ir spēcīgs stimuls uzņēmumiem meklēt citas vielu alternatīvas.

Ja īpaši bīstama viela ir iekļauta licencēšanas sarakstā, tās izmantošana vai laišana ES tirgū pēc noteiktā datuma tiek aizliegta, ja vien nav pieprasīta un saņemta licence. Lai pieteiktos licences saņemšanai, uzņēmumiem ir jāveic detalizēta vielas lietošanas alternatīvu analīze. Uzņēmumiem ir jāpierāda, ka šīs vielas lietošanas risks nav liels. Atsevišķos gadījumos tiem ir jāpierāda, ka ieguvums sabiedrībai ir lielāks par riskiem, ko var radīt vielas lietošana, un, ka nav citu piemērotu alternatīvu.

Ja licencēšanas sarakstā attiecīgo vielu lietošanas veidus var viegli aizstāt, no tām visticamāk būs jāatsakās. Attiecīgais lietošanas veids bez piemērotām alternatīvām ir atļauts līdz brīdim, kamēr netiek atrasta alternatīva - tik ilgi, kamēr šim lietošanas veidam ir licence.

Piemēri:

  • ECHA no rūpniecības nozares nav saņēmusi nevienu pieteikumu licences saņemšanai izmantot muskusksilolu - aromātu, kas ir ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs vai MDA (4,4'- diaminodifenilmetāns (MDA) ), kas ir kancerogēns. Tādēļ pēc 2014. gada augusta drīkstēs izmantot tikai šo vielu aizstājējus.
  • DEHP (Bis (2- etilheksila) ) daudzums (ftalāts, ko plaši izmanto mīkstajos PVC izstrādājumos) ražošanā un importēšanā pēdējo gadu laikā ir samazinājies, un nozare ir izstrādājusi drošākas alternatīvas. Ftalātu izmantošanai ir nepieciešams saņemt licenci.
  • Pirms vairākiem gadiem liesmu slāpējošais HBCDD (galvenokārt izmanto polistirola siltumizolācijas materiālos) tika atzīts par noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku ķīmisko vielu. Nozare šai ķīmiskai vielai ir atradusi alternatīvas. Ja kāds uzņēmums nevar izmantot šīs alternatīvas, tā pienākums ir iesniegt pieteikumu licences saņemšanai.

Šie piemēri apliecina, ka aizstāšana jau ir notikusi, vai tā ir procesā.

Biocīdie produkti

Biocīdām aktīvajām vielām, kurām ir nepieciešama licence, pastāv noteikti izslēgšanas kritēriji, piemēram, kancerogenitāte, reproduktīvā toksicitāte un toksicitāte vidē. Ja viela atbilst kādam no šiem kritērijiem, to nevar apstiprināt, vai tās lietošana ir jāierobežo.

Ja tiek piešķirta licence aktīvās vielas lietošanai, kaut gan tā atbilst vienam vai vairākiem izslēgšanas kritērijiem, tā tiek uzskatīta par aizstājamo kandidātvielu. Vielu var iekļaut aizstājamo kandidātvielu sarakstā arī tad, ja tā atbilst dažiem citiem Biocīdo produktu regulā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem.

Ja viela atbilst visiem izslēgšanas kritērijiem, ECHA ierosina sabiedrisko apspriešanos, lai atrastu vielas alternatīvas. Sabiedriskās apspriedes laikā trešās personas var iesniegt informāciju par drošākām alternatīvām, piemēram, citas biocīdo aktīvo vielu vai neķīmisko vielu alternatīvas.

Turklāt biocīdiem produktiem, kas satur aktīvo vielu, kas ir atzīta par aizstājamo kandidātvielu, pirms licences izsniegšanas tiks veikts salīdzinājuma novērtējums. Novērtējums tiek veikts ar mērķi noskaidrot, vai tirgū jau nepastāv drošākas alternatīvas. Gadījumā, ja ir pieejamas drošākas alternatīvas un tās ir efektīvas, biocīdā produkta izmantošanu aizliedz vai ierobežo.