Licencēšanas pieteikumi īsumā

Ražotāji, importētāji, vienīgie pārstāvji vai pakārtotie lietotāji var iesniegt licencēšanas pieteikumu, lai lietotu vai laistu tirgū licencēšanas sarakstā (REACH XIV pielikums) iekļautu vielu.

Licenci var piešķirt ar diviem nosacījumiem:

  1. pienācīga kontrole: pieteikumu iesniedzējiem ir jāparāda, ka tiek attiecīgi kontrolēts risks, kas saistīts ar vielas lietošanu, t. i., ka iedarbība nepārsniedz atvasināto beziedarbības līmeni (DNEL) vai paredzamo beziedarbības koncentrāciju (PNEC);
  2. sociāli ekonomiskie ieguvumi ir lielāki par riskiem, un nav piemērotu alternatīvu: pieteikumu iesniedzējiem ir jāparāda, ka vielas lietošanas sociāli ekonomiskie ieguvumi ir lielāki par riskiem un ka nav piemērotu alternatīvu vielu vai tehnoloģiju. Tādi ir nosacījumi, saskaņā ar kuriem var atļaut lietot vielu, kam nav robežlielumu (t. i., vielas, kurām nevar noteikt beziedarbības līmeni un tādējādi arī DNEL vai PNEC). Ar šiem nosacījumiem var arī atļaut lietot vielas, kurām ir robežlielumi un kuru iedarbība pārsniedz DNEL vai PNEC.

Pieteikumus vienmēr iesniedz par konkrētiem lietošanas veidiem.  Pieteikumā ir vienmēr  jāietver ķīmiskās drošības ziņojums un alternatīvu analīze. Tas var arī ietvert sociāli ekonomisko analīzi. Tādu vielu gadījumā, kurām ir robežlielumi, ir jāietver aizstāšanas plāns, ja ir pieejamas piemērotas alternatīvas.

ECHA publicē pieteikumus savā tīmekļa vietnē apspriešanai. Tas dod iespēju Eiropas un citām trešām personām sniegt informāciju par iespējamām alternatīvām vielām vai tehnoloģijām.

Komiteju atzinumi

ECHA Riska novērtēšanas komiteja (RAC) un Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja (SEAC), pamatojoties uz pieteikumu, 10 mēnešu laikā sagatavo atzinumu projektus iesniegšanai Eiropas Komisijai. Atzinuma sagatavošanā palīdz sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri un apkopotā informācija par alternatīvām.

RAC un SEAC nereti pieteikumu iesniedzējiem pieprasa papildu informāciju, ko arī ņem vērā. Dažreiz RAC un SEAC personām, kuras sabiedriskās apspriešanas laikā sniegušas komentārus, uzdod papildu jautājumus.

RAC novērtē ar vielas lietošanu saistītos riskus cilvēku veselībai un videi. Tā novērtē riska pārvaldības pasākumu atbilstību un efektivitāti, kā arī pieteikumā aprakstītos darbības nosacījumus. Tāpat tā ierobežotā apmērā novērtē alternatīvu iespējamos riskus.

SEAC novērtē sociāli ekonomiskos faktorus un to, cik pieejamas un piemērotas ir alternatīvas pieteikumā aprakstītās vielas lietošanas veidam. Tāpat tā novērtē trešo personu sniegto informāciju par alternatīvām.

Savos atzinumos RAC un SEAC nereti iesaka Komisijai nosacījumus vai uzraudzības pasākumus, lai vēl vairāk samazinātu riskus vai lai precizētu licencēšanas lēmumu. Tāpat tās sagatavo ieteikumu par pārskatīšanas perioda ilgumu.

RAC un SEAC var arī ieteikt Komisijai nepiešķirt atļauju.

Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt komentārus par atzinumu projektiem divu mēnešu laikā, pirms komitejas pieņem savus galīgos atzinumus. ECHA atzinumus nosūta Komisijai, dalībvalstīm un pieteikumu iesniedzējiem un tos publicē savā tīmekļa vietnē.

Komisijas lēmums

Komisija ar dalībvalstīm pieņem lēmumus par to, vai piešķirt atļauju vai ne. Trīs mēnešu laikā pēc atzinumu saņemšanas tā sagatavo licencēšanas lēmuma projektu. Kopumā līdz lēmuma pieņemšanai un publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī paiet vairāk nekā seši mēneši. Dažos gadījumos lēmuma pieņemšanai var vajadzēt vairāk laika.

Pienākumi

Licenču īpašniekiem ir jāievēro lēmuma nosacījumi.  Ja licenču īpašnieki atļaujas turētāji laiž tirgū vielu vai maisījumu, kas satur šo vielu, tiem ir etiķetē jānorāda licences numurs un jāsniedz informācija par licenci.

Tāpat tiem ir jānosaka un jāanalizē piemērotas alternatīvas pēc tam, kad ir licencēts kāds lietošanas veids.

Pakārtotajiem lietotājiem, kuri izmanto augšupēju atļauju, protams, ir arī jāievēro šis lēmums. Turklāt tiem ir jāinformē ECHA par vielas lietošanu trīs mēnešu laikā pēc vielas pirmās piegādes. Pakārtotajiem lietotājiem ir arī jāsazinās ar saviem piegādātājiem un jāsniedz tiem informācija, kas nepieciešama pārskatīšanas ziņojumam.

ECHA uztur paziņojumu reģistru un to koplieto ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm. ECHA savā tīmekļa vietnē arī publicē paziņojumu kopsavilkumus.

Pārskatīšana

Visi licencēšanas lēmumi vienmēr ir jāpārskata. Pārskatīšanai ir vajadzīgi no četriem līdz 12 gadiem. Ja licences īpašnieks vēlas turpināt pārskatīšanu, tam ir ECHAjāiesniedz pārskatīšanas ziņojums vismaz 18 mēnešus pirms pārskatīšanas perioda beigām.

Komisija var jebkurā laikā pārskatīt atļauju. Pārskatīšanu var uzsākt, ja mainās atļautā lietošanas veida nosacījumi un tas skar riskus vai sociāli ekonomisko ietekmi, vai arī ja kļūst pieejama jauna informācija par alternatīvām.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)