Dalībvalstu komiteja

Dalībvalstu komiteja (MSC) piedalās vairākās REACH procedūrās, piemēram, ķīmisko vielu un dokumentācijas novērtējumā un licences piešķiršanā. MSC ir atbildīga par iespējamo atzinumu atšķirību novēršanu dalībvalstu vidū un priekšlikumos par īpaši bīstamo ķīmisko vielu (SVHC) apzināšanu. Komiteja sagatavo ECHA ieteikumu projektu atzinumus par licencēšanas sarakstu (XIV pielikums) un Kopienas slīdošā rīcības plāna (CoRAP) projektu atzinumus par vielas novērtēšanas procesu. Ja MSC nevar panākt vienošanos, lietu nodod Eiropas Komisijai lēmuma pieņemšanai.

Dokumentāciju izvērtēšana

Kad dalībvalstis ierosina grozījumus, MSC cenšas panākt vienprātīgu vienošanos par ECHA lēmumu projektiem attiecībā uz: 

  • testēšanas priekšlikumiem;
  • pareizības pārbaudēm.

Vielas novērtēšana

MSC jeb dalībvalstu komiteja cenšas panākt vienprātīgu vienošanos par dalībvalstu lēmumprojektiem attiecībā uz vielas novērtēšanu, kad par to citas dalībvalstis vai ECHA ierosina grozījumus. MSC ņem vērā reģistrētāju piezīmes par ierosinātajiem grozījumiem lēmumprojektos, pamatojoties uz dokumentācijas un vielu novērtējumiem. Kad MSC panāk vienošanos, ECHA pieņem lēmumu un iesniedz to reģistrētājam.

MSC sagatavo atzinumus par:

  • ECHA sagatavoto Kopienas slīdošā rīcības plāna (CoRAP) projektu par vielām, kurām dalībvalstis veic novērtējumu, pamatojoties uz vielu iespējamo radīto risku cilvēku veselībai un apkārtējai videi;
  • jebkuras dalībvalsts priekšlikumiem pievienot vielas CoRAP ārpus ikgadējiem atjauninājumiem.

Pamatojoties uz MSC atzinumiem, ECHA pieņem galīgo CoRAP versiju attiecībā uz vielu novērtēšanu. Tāpat MSC cenšas panākt vienošanos par gadījumiem, kad divas vai vairākas dalībvalstis izrāda interesi par vienas un tas pašas vielas novērtēšanu.

Licencēšana

MSC ir būtiska nozīme:

  • centienos panākt vienošanos par īpaši bīstamo (SVHC) ķīmisko vielu apzināšanu vielu kandidātu sarakstā, kuras pretendē uz iekļaušanu licencēšanas sarakstā (XIV pielikums); 
  • ECHA ieteikumu projektu atzinumu sagatavošanā attiecībā uz prioritāro vielu iekļaušanu licencēšanas sarakstā.

ECHA ņem vērā MSC sagatavotos atzinumus, pieņemot lēmumu par galīgajiem ieteikumiem Komisijai attiecībā uz prioritāro vielu iekļaušanu licencēšanas sarakstā.

ECHA izpilddirektora pieprasījumi

Pēc ECHA izpilddirektora pieprasījuma MSC sagatavo atzinumu saistībā ar ķīmisko vielu izraisīto risku cilvēku veselībai vai apkārtējai videi par jebkuru citu aspektu attiecībā uz vielu nekaitīgumu tīrā veidā, preparātos vai izstrādājumos. 

Tāpat MSC nodrošina zinātnisku atbalstu sadarbības starp Kopienu, tās dalībvalstīm, starptautiskajām organizācijām un trešajām valstīm uzlabošanā attiecībā uz vielu nekaitīgumu, kā arī aktīvu līdzdalību tehniskās palīdzības un spēju attīstīšanas darbības pasākumos par ķīmisko vielu pareizu pārvaldību jaunattīstības valstīs.

Ķīmiskais sastāvs

Katrai dalībvalstij ir tiesības MSC iecelt vienu locekli uz trim gadiem ar atjaunošanas iespēju. Komiteja var iecelt maksimāli piecus papildu locekļus, kurus izvirza atbilstoši viņu specifiskajai kompetencei. Locekļiem var būt padomdevēji.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)