Piekļuve dokumentiem

ECHA savā tīmekļa vietnē nodrošina piekļuvi daudziem pamatdokumentiem, kas attiecas uz Aģentūru un REACH procesiem.

Piekļuvi dokumentiem regulē šādi noteikumi un normatīvie akti:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem.

Minētā regula paredz šādas piekļuves vispārīgos principus un ierobežojumus saskaņā ar EK Līguma 255. panta 2. punktu, un to piemēro dokumentiem, ko uzglabā ECHAREACH regulas 118. panta 1. punkts.

Ņemiet vērā, ka uz pieprasījumiem par piekļuvi dokumentiem var attiekties izņēmumi, kas paredzēti   Regulas Nr. 1049/2001 4. un 9. pantā.
 
Turpmāk sniegtā veidlapa, adrese un faksa numurs jāizmanto arī pieprasījumiem par piekļuvi vides informācijai, ko ECHA uzglabā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1367/2006Šī regula attiecas uz noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Orhūsas (Aarhus) konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem.

Dokumentu pieprasījumus var iesniegt:

  • aizpildot  dokumenta pieprasījuma veidlapu
  • nosūtot pa pastu uz adresi:
    European Chemicals Agency (ECHA)
    P.O. Box 400
    FI-00121 Helsinki Finland
  • pa faksu: + 358 9 6861 8940

Lai mēs varētu jūsu pieprasījumu apstrādāt, norādiet savu uzvārdu, vārdu, adresi, pilsētu un pasta indeksu, valsti un tālruņa numuru.

 Third-party authors' consultations

Sometimes, applications for access to documents can request the disclosure of third-party documents that the ECHA is in possession of. In this event, ECHA has to consult the authors or owners of these documents as to whether the disclosure would undermine their commercial interests or intellectual property. This web-form enables the secure exchange of confidential documents to ECHA within this process.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)