Plāni un ziņojumi

ECHA savas darbības plāno, izmantojot daudzgadu darba programmas (MAWP) un darba programmas (WP). ECHA vispārējos ziņojumos ir ietvertas ziņas par Aģentūras sasniegumiem attiecīgajā gadā.

Sākumā ECHA sastādīja trīs gadiem paredzētas MAWP, kuras pārskatīja, pamatojoties uz slīdošo plānošanas metodi, katram kārtējam plānošanas periodam pieliekot vienu gadu un atņemot pagājušo gadu. Sākot ar 2014. gadu, ECHA paredz vidēja termiņa stratēģiju pieciem gadiem, kas aprakstīta MAWP 2014.-2018. gadam

Jaunās MAWP projekts 2014.-2018. gadam tiek nodots sabiedriskai apspriešanai 2013. gada jūnijā, un galīgo dokumentu ECHA Valde pieņem 2013. gada septembrī. 

Gada programmās ir ietverti ECHA mērķi attiecīgajam gadam, kurus novērtē saskaņā ar konkrētiem rādītājiem, kā arī katram gadam noteiktie mērķi. Katru gadu līdz oktobra beigām ECHA Valde pieņem Aģentūras darba programmu nākamajam gadam.

Pēc katra kalendārā gada noslēguma Aģentūra sagatavo vispārējo ziņojumu par pagājušo gadu, ko ECHA Valde pieņem līdz aprīļa beigām.

 

Darba programmas

Īpašie ziņojumi

Tiesiskajā regulējumā ir noteikts, ka ECHA arī regulāri sagatavo ziņojumus par konkrētiem jautājumiem, kā aprakstīts turpmāk.

REACH

Ziņojumi par alternatīvām testēšanas metodēm, kurās neizmanto dzīvniekus

Saskaņā ar REACH regulas 117. panta 3. punktu un atbilstoši mērķim veicināt testēšanas metodes, kurās neizmanto dzīvniekus, ECHA ik pēc trīs gadiem Eiropas Komisijai iesniedz ziņojumu par "situāciju testēšanas metožu, kurās neizmanto dzīvniekus, pielietojuma un īstenošanas jomā, kā arī par testēšanas stratēģijām, ko izmanto informācijas par būtiskajām īpašībām iegūšanai un riska novērtējumam, lai ievērotu REACH prasības".

ECHA iesniedza šāda veida pirmo ziņojumu 2011. gada jūnijā, otro – 2014. gada jūnijā un trešo – 2017. gada jūnijā.

Ziņojums par alternatīvām testēšanas metodēm, kurās neizmanto dzīvniekus (2017)[PDF] [EN]

Ziņojuma kopsavilkums (2017)[PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Ziņojums par alternatīvām testēšanas metodēm, kurās neizmanto dzīvniekus (2014)[PDF] [EN]

Ziņojuma kopsavilkums (2014)[PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Aptaujas rezultāti – Augstākas pakāpes pētījumu analīze, kas iesniegta bez testēšanas priekšlikumiem [PDF] [EN]

Ziņojums par alternatīvām testēšanas metodēm, kurās neizmanto dzīvniekus (2011)[PDF] [EN]

Ziņojuma kopsavilkums (2011) [PDF] [EN]

 

Zinojumi par REACH regulas darbibu

Saskana ar REACH regulas 117. panta 2. punktu ECHA reizi piecos gados Eiropas Komisijai iesniedz parskatu par šis regulas darbibu. Agenturas uzdevums ir šajos parskatos ietvert "informaciju par kopigu informacijas iesniegšanu saskana ar 11. pantu un parskatu par paskaidrojumiem individualai informacijas iesniegšanai".

Report on the operation of REACH and CLP (2016) [PDF] [EN]

Summary of the report (2016) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on the operation of REACH and CLP (2011) [PDF] [EN]

PIC

 

Ziņojumi par PIC regulas darbību

Atbilstoši PIC regulas 22. pantam ECHA reizi trīs gados iesniedz Eiropas Komisijai ziņojumu par regulas darbību.

Report on the operation of PIC (2017) [PDF] [EN]

Integrated Regulatory Strategy

Reports on the SVHC Roadmap to 2020

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)