Vispārpiemērojami lēmumi

ECHA (Eiropas Ķimikāliju aģentūra) ir izdevusi lēmumus par vispārēju piemērošanu, kas varbūtēji ietekmē visus tos uzņēmumus, kuri izpilda noteiktus mērķa kritērijus vai apraksta noteiktus ECHA procesus.

ECHA lēmumu par vispārēju piemērošanu publicēšanas mērķis ir palīdzēt ieinteresētiem iedzīvotājiem un citām ieinteresētām pusēm atvieglot piekļuvi sev vajadzīgiem dokumentiem.

Saites uz vajadzīgajiem dokumentiem ir norādītas šajā lapā.

 

Reglamentējošie akti

Vielu, kas rada lielas bažas, saraksts

Viens no ECHA uzdevumiem ir noteikt un iekļaut sarakstā SVHC (vielas, kas rada lielas bažas), t.i., vielas, kas ir kancerogēnas, mutagēnas, toksiskas reproduktīvajai sistēmai, noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas, ļoti noturīgas un bioakumulatīvas, vai arī vielas, par kurām varētu būt līdzīgas bažas.

Īpaši bīstamās vielas sarakstā var tikt iekļautas vēlāk, REACH regulas XIV pielikumā, un to lietošanai tādējādi ir jāsaņem atļauja.

 

Procedūras pasākumi

Piekļuve dokumentiem

ES pilsoņi un citu valstu pilsoņi vai uzņēmumi, kuru juridiskā adrese ir Eiropas Savienībā, var prasīt sniegt piekļuvi ECHA dokumentiem saskaņā ar Regulu par publisko piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (Regula (EK) Nr. 1049/2001). Tas palīdz nodrošināt pārredzamību un pārskatatbildību.

ECHA Valde ir izdevusi lēmumu, kurā izklāstīti detalizēti administratīvie un procesuālie noteikumi attiecībā uz pieprasījumu par piekļuvi dokumentiem izskatīšanu (MB/12/2008).


Konfidencialitātes pieprasījumu vai alternatīvu ķīmisko nosaukumu lietošanas pieprasījumu noraidījumu pārskatīšana

ECHA publicē informāciju par reģistrētajām vielām savā tīmekļa vietnē. Reģistrētās personas var pieprasīt, lai kāda daļa no šīs informācijas tiktu uzskatīta par konfidenciālu. Ja ECHA šādu pieprasījumu noraida, reģistrētās personas var lūgt ECHA šo lēmumu pārskatīt.

Ja maisījuma piegādātājs uzskata, ka vielu sastāvdaļu norādīšana uz uzlīmes vai drošības datu lapā var apdraudēt tā uzņēmējdarbības konfidenciālo raksturu, viņš tā vietā var pieprasīt lietot alternatīvu ķīmisko nosaukumu. Ja ECHA šādu pieprasījumu noraida, piegādātājs var pieprasīt šo lēmumu pārskatīt.

ECHA ir izstrādājusi noteikumus konfidencialitātes tiesību pieprasījumu pārskatīšanai tās Valdes lēmumā (MB/17/2008), kas tika vēlāk grozīti, iekļaujot arī pieprasījumus lēmumu pārskatīšanai attiecībā uz prasībām lietot alternatīvus ķīmiskos nosaukumus (MB/17/2011, ar ko groza MB/17/2008).


Pakalpojumu un administratīvās maksas

ECHA par sniegtajiem pakalpojumiem var iekasēt maksājumus. Attiecīgie maksājumi ir norādīti Valdes lēmumā (MB/D/29/2010). Tajos ir iekļauts administratīvais maksājums, ko iekasē no uzņēmumiem, kuri ir nepamatoti pretendējuši uz mazo un vidējo uzņēmumu statusu, lai savā labā izmantotu nodevu samazinājumus.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)