Riska komunikācijas tīkls

Riska paziņošanas tīkla (Risk Communication Network, RCN) darbību 2008. gada rudenī atklāja ECHA izpilddirektors, un tas apvieno iesaistīto dalībvalstu kompetento iestāžu pārstāvjus, lai valstu līmenī informētu plašu sabiedrību par ķīmisko vielu drošu lietošanu un ar vielu saistītajiem riskiem.

Šis tīkls ir Aģentūras platforma, ar kuras palīdzību tā īsteno ar REACH regulu noteiktās pilnvaras, t. i., sniegtu vadlīnijas šajā saistībā, lai koordinētu dalībvalstis šajās darbībās. Salīdzinājumā ar abiem pārējiem Aģentūras tīkliem, konkrēti, ar HelpNet, Riska paziņošanas tīkls savu darbību raksturo kā "daļēji aktīvu", jo savu darbību izstrādē tas ņem vērā tos ierobežotos līdzekļus, kurus valstu iestādes var veltīt papildus savām vietējām darbībām šajā jomā.

Tīkls nodrošina instrumentālu platformu pieredzes un labas prakses apmaiņai šajā konkrētajā komunikācijas jomā, iepazīstina valstu pārstāvjus ar akadēmiskās izpētes rezultātiem un darba praksi šajā nozarē, kā arī padziļina izpratni par dažādiem priekšnoteikumiem šādai komunikācijai, piemēram, tādiem kā nepieciešamību valsts iestādēm iegūt sabiedrības uzticību jau ar savām ikdienas ierastajām darbībām komunikācijas jomā.

Kopš Riska paziņošanas tīkla izveides, kad sīki tika formulēti tā uzdevumi, RCN ir darbojies kā specializēts konsultāciju forums jautājumos, kas saistīti ar ECHA  "Vadlīnijām par informācijas paziņošanu par ķīmisko vielu radītiem riskiem un to drošu lietošanu" un ar aģentūras "Pētījumu par informācijas paziņošanu plašai sabiedrībai" – ziņojumu, kas tika iesniegts Eiropas Komisijai saskaņā ar CLP regulas 34.panta 1. punktu. 

Atbilstoši savam mērķim radīt platformu praktisku darbību izstrādei riska paziņošanas jomā, turklāt neizmantojot saskaņošanu, kas pārsniedz REACH regulas noteikumos paredzētās uz koordināciju orientētās vadlīnijas, Riska paziņošanas tīkla dalībnieki tiek sasaukti neregulārās plenārsēdēs, kā arī aicināti uz darbsemināriem, lai atbilstoši precizētu savu darba kārtību ar mērķi veidot platformu ne tikai pieredzes apmaiņai un prezentāciju demonstrēšanai, bet arī mācībām konkrētos jautājumos un praktiskām darbībām.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)