Atbalsts ES ārējo attiecību politikai

 

Image

Eiropas Savienības paplašināšanās politika un Eiropas kaimiņattiecību politika (ENP) paredz īpašus pasākumus konkrētu trešo valstu grupu un ES aģentūru mijiedarbības sekmēšanai. Pirmā politika attiecas uz kandidātvalstīm un potenciālajām pievienošanās kandidātvalstīm, bet ENP paredzēta Savienības 16 robežvalstu iesaistīšanai. Komisija atbalsta pirmo politiku, piedāvājot Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA), bet otro – nodrošinot Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumentu (ENPI). Abi instrumenti bieži tiek izmantoti ar Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas instrumenta (TAIEX) starpniecību.

ECHA ir sniegusi ieguldījumu abu politiku jomās saistībā ar ķīmisko vielu drošu pārvaldību. Aģentūras galvenais mērķis ir tehniskais atbalsts trešām valstīm, lai tās varētu pielāgoties un labāk izprast ECHA regulatīvos pasākumus ķīmisko vielu drošības jomā.

Kopš 2009. gada ECHA īsteno pašu Pirmsiestāšanās palīdzības instrumenta (IPA) projektu, kura pamatā ir paskaidrojoši un apmācoši pasākumi, kas paredzēti saņēmēju valstu iestādēm. Pirmais projekts tika pabeigts 2011. gadā, un otrais – 2014. gadā. Mūsu trešais projekts aptver laikposmu no 2015. gada septembra līdz 2018. gada februārim.

ECHA līdzdalība TAIEX ķīmisko vielu pārvaldības pasākumos, kas tiek rīkoti gan IPA, gan ENPI saņēmējvalstīs, notiek pēc uzaicinājuma.

Aģentūra sniedz atbalstu ES un tās galveno partneru, tostarp Ķīnas, Korejas un Krievijas Federācijas, regulatīvo un tirdzniecības jautājumu apspriedēs, jo īpaši nodrošinot informāciju par REACH un CLP statusu un īstenošanu.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)