Ar ESAO saistītais darbs

 

Image

ES izvērš ciešu sadarbību starptautiskā līmenī ķīmisko vielu drošas pārvaldības jomā. Šīs darbības koordinatore ir ESAO. ECHA uzdevums ir nodrošināt zinātnisko un tehnisko atbalstu Eiropas Komisijai ar ESAO saistītajos pasākumos. Aģentūra darbojas dažādās ESAO darba grupās un uzdevumgrupās. ECHA veikums ķīmisko vielu pārvaldības rīku un pieeju saskaņošanas jomā sniedz ieguvumu ne vien pārvaldes iestādēm, bet arī visai ķīmijas nozarei Eiropā.

ESAO valstīm un REACH ir kopēji mērķi: labāka cilvēku veselības un vides aizsardzība, vienlaikus saglabājot ķīmijas nozares uzņēmumu konkurētspēju. ESAO Vides, veselības un drošības (EHS) programmai ir liela nozīme vispārējās saskaņošanas sekmēšanā, nodrošinot vispārpieņemtu pieeju, metodes un rīkus drošai ķīmisko vielu pārvaldībai, tostarp datu savstarpējo atzīšanu, testēšanas vadlīnijas un labu laboratorijas praksi, standartformātus rezultātu iesniegšanai, piemēram, saskaņotās veidlapas, kā arī IT rīkus (IUCLID) un eChemPortal.

ECHA atbalsta Eiropas Komisijas veicamo darbu ESAO pasākumos, īpaši jomās, kas saistītas ar Bīstamības novērtējuma uzdevumgrupas darbību. Aģentūra piedalās arī IUCLID Ekspertu grupas darbā un sniedz nozīmīgu ieguldījumu QSAR rīkkopas un eChemPortal izstrādē. Turklāt ECHA ir iesaistīta saskaņoto veidlapu izstrādē, kopējā ķīmisko vielu novērtēšanas programmā, kā arī ar pesticīdiem un HPV (liela ražošanas apjoma) vielām saistītos pasākumos.

ECHA juridiski pilnvarota līdzdalība ESAO izveidotā IUCLID pilnveidošanā ne vien sekmē ES tiesību aktu ieviešanu ķīmijas nozarē, bet arī sniedz ES uzņēmumiem iespēju izmantot visā pasaulē vienotu formātu ķīmisko vielu informācijas uzglabāšanai un paziņošanai. eChemPortal nodrošina vienotu globālu piekļuves punktu publiski pieejamajai informācijai, kas iegūta atšķirīgos regulatīvā režīma apstākļos. Tadējādi lietotāji var veikt meklēšanu gan publiski pieejamajās ECHA datubāzēs, gan citu regulatoru datubāzēs.

No 2013. gada ECHA pilda regulatīvās funkcijas saskaņā ar ES Biocīdu regulu un piedalās arī ESAO Biocīdu uzdevumgrupas darbā.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)