Prakses iespējas

ECHA meklē kvalificētus absolventus, kuri nesen beiguši augstskolu un vēlas sniegt ieguldījumu Aģentūras ikdienas darbā.

Gadā tiek piedāvāts līdz pat 20 stažēšanās iespēju tādās zinātnes nozarēs kā ķīmija, toksikoloģija, bioloģija, vides zinātne un tehnoloģijas, kā arī administratīvā darba jomās, piemēram, jurisprudence, sakari, finanses, cilvēkresursi, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.  Stažēšanās parasti sākas marta vai septembra sākumā.

Stažēšanās programma ir paredzēta:

  • Augstāko mācību iestāžu absolventiem un līdzvērtīga līmeņa tehniskās vai profesionālās kvalifikācijas speciālistiem jomās, kas attiecas uz piemērojamo likumdošanu ķīmijas nozarē, vai jomās, kas saistītas ar ES iestādes administratīvajiem uzdevumiem.
  • Valsts un privātā sektora darbinieki, kuri iesaistīti darbā augstākās izglītības līmenī jomās, kas attiecas uz piemērojamo likumdošanu ķīmijas nozarē.

Intervijas ar bijušajiem stažieriem


Ilgums

Stažēšanās termiņš var būt no trim līdz sešiem mēnešiem, un tas nevar būt garāks par sešiem mēnešiem.

Stipendijas

Stažieriem tiek piedāvāta stipendija apmēram 1300 EUR apmērā.

Stažieriem, kuri turpina saņemt atalgojumu no sava darba devēja vai jebkādu citu stipendiju vai pabalstu, ir tiesības saņemt ECHAstipendiju tikai gadījumā, ja saņemtā summa ir mazāka par iepriekš minēto summu. Šādā gadījumā stažieri saņem summu, kas ir vienāda ar viņu ienākumu un stipendijas starpību.

Stažieri, kuri nepārtrauc darba attiecības, iesniedz viņu darba devēja parakstītu atalgojuma, izdevumu un pabalstu deklarāciju.

Atbilstības kritēriji

Lai pieteiktos stažēšanās programmai, Jums:

  • jābūt Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas (Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas) dalībvalsts pilsonim. Var pieteikties arī pilsoņi no kandidātvalstīm, kas ir iesaistījušās pirmspievienošanās stratēģijā, atbilstoši budžeta līdzekļu pieejamībai un ECHAspējai uzņemt šādus stažierus. Var uzņemt arī ierobežotu skaitu stažieru no citām valstīm, kas nav dalībvalstis.
  • Jums ir jābūt spējīgam sazināties angļu valodā, jo tā ir ECHA darba valoda.
  • Jums ir jābūt augstākās mācību iestādes vai līdzvērtīgas iestādes diplomam, vai arī jābūt iesaistītam darbā augstākās izglītības līmenī jomās, kas attiecas uz ECHA.

Izvēlēšanas gadījumā Jūs tiekat uzaicināts uz telefoninterviju un/vai dzīvo interviju.

Stažieriem nepiešķir veselības apdrošināšanu. Pirms stažēšanās sākuma Jums ir jāapliecina, ka esat iegādājies Somijā derīgu veselības un negadījumu apdrošināšanu.

Par stažieriem nevar kļūt pretendenti, kuri jau ir stažējušies kādā Eiropas Savienības iestādē vai struktūrvienībā, vai arī strādājuši ECHA kā pagaidu darbinieki, pētnieki vai štata eksperti ilgāk par astoņām nedēļām.

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)