Suprasti Atliekų pagrindų direktyvą

Atliekų pagrindų direktyvoje nustatytos priemonės, kuriomis mažinamas neigiamas atliekų susidarymo ir tvarkymo poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai, taip pat veiksmingo išteklių naudojimo, būtino perėjimui prie žiedinės ekonomikos, priemonės.

Įgyvendinant 2015 m. priimtą ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą, 2018 m. liepos mėn. įsigaliojo peržiūrėta Atliekų pagrindų direktyva. Joje numatyta, kad ECHA turi sukurti duomenų bazę, kurioje būtų teikiama informacija apie gaminius, kurių sudėtyje yra kandidatinio sąrašo labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC). Pagal REACH reglamentą į kandidatinį sąrašą nuolat įtraukiamos naujos medžiagos.

Duomenų bazėje bus ECHA pateikta informacija apie įmones, kurios gamina, importuoja arba tiekia gaminius, kuriuose yra kandidatinio sąrašo medžiagų. Šie gaminiai gali būti gaminami ES arba importuojami iš ES nepriklausančių šalių.

Duomenų bazėje esanti informacija padės atliekų tvarkymo subjektams rūšiuoti ir perdirbti gaminius, kuriuose yra labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, ir padėti vartotojams priimti informacija pagrįstus sprendimus, apsvarstyti, kaip geriausiai panaudoti ir šalinti tokius gaminius. Apskritai duomenų bazė turėtų padėti pamažu keisti susirūpinimą keliančias chemines medžiagas gaminiuose ir kurti saugesnes alternatyvas.

Duomenų bazė skirta įgyvendinti 3 pagrindinius tikslus:

  1. mažinti atliekų, kuriose yra pavojingų medžiagų, susidarymą, skatinant pakeisti ES rinkai teikiamų gaminių sudėtyje esančias susirūpinimą keliančias chemines medžiagas;
  2. teikti informaciją, kad būtų galima toliau tobulinti atliekų tvarkymą;
  3. leisti valdžios institucijoms stebėti susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų naudojimą gaminiuose ir inicijuoti atitinkamus veiksmus per visą gaminių gyvavimo ciklą, taip pat jas tvarkant kaip atliekas.

SCIP duomenų bazė papildo pagal REACH reglamentą jau taikomas pranešimo apie gaminiuose esančias chemines medžiagas, įtrauktas į kandidatinį sąrašą, prievoles.

Svarbios datos

2018 m. liepos 4 d.
–  įsigalioja peržiūrėta Atliekų pagrindų direktyva

2020 m. pradžia
–  paskelbiamas duomenų bazės prototipas

2021 m. sausio 5 d.
–  gaminių tiekėjams pradedama taikyti prievolė teikti informaciją duomenų bazei