Atitikties patikros

Pagal REACH reglamento 41 straipsnį ECHA bet kuriuo metu gali nagrinėti bet kurią registracijos dokumentaciją, kad patikrintų, ar registruotojų pateikta informacija atitinka teisinius reikalavimus. Teisiniai reikalavimai (standartiniai informacijai keliami reikalavimai) yra kumuliaciniai ir priklauso nuo kiekio tonomis.

 

Metinis kiekis tonomis
(pagamintas / importuotas)
Standartinė informacija, kurios reikalaujama pagal REACH reglamentą.
1 – < 10 VII priedas
10 – < 100 VII–VIII priedai
100 – < 1 000 VII–IX priedai
1000 ar daugiau VI–X priedai
 

Patikrinus cheminės medžiagos tapatybę, atliekamos atitikties patikros, kurių metu vertinama dokumentacijoje pateikta informacija, įskaitant cheminės saugos ataskaitą arba konkrečias dokumentacijos dalis, pavyzdžiui, su žmogaus sveikatos arba aplinkos apsauga susijusi informacija.

Dokumentacija, kurios atitikties patikra atliekama, atrenkama atsitiktinai arba remiantis susirūpinimo kriterijais (tikslingos atitikties patikros).

Susirūpinimo kriterijais pagrįsta atranka sudaro sąlygas ECHA tikrinti pakitimus, kurie yra svarbūs atsižvelgiant į saugų cheminių medžiagų naudojimą.

Atliekant atitikties patikras daugiausia dėmesio skiriama aštuoniems pagrindiniams pakitimams: genotoksiškumui, kartotinių dozių toksiškumui, toksiškumui prenataliniam vystymuisi, toksiškumui reprodukcijai, kancerogeniškumui, ilgalaikiam toksiškumui vandens organizmams, biologiniam skaidomumui ir bioakumuliacijai. Tai yra pagrindiniai pakitimai, kuriais remiantis cheminės medžiagos įvardijamos kaip keliančios susirūpinimą.

Siekdama užtikrinti, kad ECHA atliktų atitikties patikrą remdamasi naujausia registracijos dokumentacijos informacija, ECHA prašo registruotojų aktyviai peržiūrėti savo susijusias registracijos dokumentacijas ir atnaujinti jas pateikiant bet kokią naują ir (arba) susijusią informaciją, pavyzdžiui, informaciją apie pavojų, pakeistus naudojimo būdus ir poveikį, cheminės saugos ataskaitos (CSR) atnaujinimus, klasifikacijos pakeitimus arba pagaminamo ar importuojamo kiekio pakeitimus, įskaitant gamybos ar importo nutraukimą.

Registruotojai gali gauti daugkartinius sprendimus dėl atitikties patikrų, kuriuose prašoma pateikti papildomą informaciją apie tą pačią dokumentaciją, jeigu ji neatitinka daugiau nei vieno informacijai keliamo reikalavimo.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)