Dalyviai

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Pagrindiniai vertinimo proceso dalyviai:

Image

 

Registruotojai

 

Registruotojas gali būti fizinis arba juridinis asmuo, įsteigtas Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir per metus EEE pagaminantis arba į EEE importuojantis vieną toną ar daugiau cheminės medžiagos arba pagal REACH reglamento 8 straipsnį paskirtas vieninteliu atstovu.

Pagal REACH reikalaujama, kad registruotojai pateiktų informaciją apie cheminės medžiagos būdingas savybes. Kiek informacijos reikia pateikti apie kiekvieną cheminę medžiagą, priklauso nuo jos pagaminto arba importuoto kiekio tonomis. Kuo didesnis kiekis tonomis, tuo daugiau informacijos reikia pateikti. Būtina pateikti techninę dokumentaciją ir, jei cheminių medžiagų pagaminama arba importuojama 10 tonų per metus ar daugiau, cheminės saugos ataskaitą. 

 

Image

 

Trečiosios šalys

 

Trečiosios šalys yra gyventojai, organizacijos, mokslininkai, įmonės arba institucijos, kurie nėra registruotojai. Jos gali teikti informaciją dėl pasiūlymų atlikti bandymus su stuburiniais gyvūnais. 

 
Image

ECHA

Sekretoriatas

ECHA sekretoriatas padeda komitetams ir forumui, veiksmingai ir skaidriai teikdamas jiems geriausią įmanomą mokslinę bei techninę pagalbą ir atlikdamas kontrolę.


Valstybių narių komitetas (MSC)

Valstybių narių komiteto užduotis − siekti bendro sutarimo dėl ECHA vertinimo sprendimo projektų, kurių dalinių pakeitimų yra pasiūliusios valstybės narės. Sprendimo projektai aptariami ir jiems pritariama Valstybių narių komiteto susirinkimuose arba dėl jų gali būti susitariama taikant rašytinę procedūrą. 

 

 

Kai tik gaunamas Valstybių narių komiteto pritarimas, ECHA patvirtina galutinę sprendimo redakciją ir pateikia registruotojui. Jei bendro sutarimo pasiekti nepavyksta, klausimas perduodamas svarstyti Europos Komisijai. Ji priima sprendimą.

Image

 

Valstybės narės

 

Valstybių narių kompetentingos institucijos gali teikti pastabas dėl ECHA sprendimų projektų ir siūlyti dalinius pakeitimus.

Jos taip pat gali siūlyti vertintinas chemines medžiagas.
Valstybės narės tokį vertinimą atlieka siekdamos nustatyti riziką, kurią žmogaus sveikatai arba aplinkai gali kelti cheminė medžiaga. Kad galėtų priimti sprendimą, ECHA gali prašyti pateikti daugiau informacijos.


Valstybės narės taip pat gali imtis savų veiksmų dėl cheminių medžiagų arba registruotojų arba siūlyti priimti ES mastu taikytinas rizikos valdymo priemones (pvz., ribines vertes darbo aplinkoje, ES masto apribojimus, ES suderintą klasifikavimą ir ženklinimą).

 
Image

Europos Komisija

 

Valstybės narės turi bendrai pritarti visiems ECHA priimamiems vertinimo sprendimams. Jei nepavyksta pasiekti bendro sutarimo, Europos Komisija turi parengti sprendimo projektą, kuris būtų priimamas taikant komiteto procedūrą.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)