Etapai

Toliau paaiškinami pagrindiniai paraiškos autorizacijai gauti teikimo ir sprendimo priėmimo procedūros etapai, taikomi svarstant, ar REACH reglamento XIV priede pateiktame autorizacijos sąraše nurodytai cheminei medžiagai suteikti autorizaciją, kad ją būtų galima naudoti arba teikti rinkai:

1. Parengiama paraiška autorizacijai gauti

Į autorizacijos sąrašą įtrauktos cheminės medžiagos gamintojas, importuotojas arba tolesnis naudotojas paraiškoje gali nurodyti cheminės medžiagos naudojimo būdą (-us) savo paties reikmėms arba naudojimo būdus, dėl kurių jis ketina tiekti cheminę medžiagą rinkai.

2. Pranešimas ir informaciniai seminarai prieš pateikiant paraišką

Pareiškėjai turėtų iš anksto pranešti ECHA apie ketinimą pateikti paraišką. 

Informuodami ECHA ar bet kuriuo vėlesniu momentu paraiškas ketinantys teikti asmenys gali prašyti ECHA surengti informacinį seminarą, per kurį būtų paaiškinti paraiškų autorizacijai gauti teikimo reguliaciniai ir procedūriniai klausimai.

3. Paraiškos pateikimas

Pareiškėjai pateikia paraiškas autorizacijai gauti ECHA.

4. Sąskaitos faktūros rengimas

Patikrinusi, ar paraiškoje pateikta visa būtina informacija ir ar ji gali būti nagrinėjama toliau, ECHA parengia sąskaitą faktūrą ir nusiunčia ją pareiškėjui.

5. Sąskaitos faktūros apmokėjimas

Pareiškėjai turi sumokėti sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą. Jei mokestis ECHA sumokamas iki nurodytos dienos, paraiška laikoma oficialiai pateikta. Tada darbą pradeda komitetai.

6. Atitikties patikra

Sekretoriato padedami komitetai patikrina, ar paraiška atitinka REACH reglamento 62 straipsnio informacijai keliamus reikalavimus. Komitetai gali bendrai paprašyti papildomos informacijos, kad paraiška atitiktų Reglamento reikalavimus.

7. Viešosios konsultacijos dėl paraiškoje nurodytų cheminės medžiagos naudojimo būdų

Savo interneto svetainėje ECHA paskelbs išsamią informaciją apie paraiškoje nurodytus cheminės medžiagos naudojimo būdus ir paragins suinteresuotąsias šalis pateikti informacijos apie galimas alternatyvias chemines medžiagas arba jų naudojimo būdus.

8. Reikalavimas pateikti papildomos informacijos apie alternatyvias medžiagas

SEAC gali pareikalauti, kad pareiškėjas arba trečiosios šalys per tam tikrą laikotarpį pateiktų papildomos informacijos apie alternatyvias medžiagas.

9. RAC ir SEAC nuomonių projektų rengimas

Per dešimt mėnesių nuo paraiškos autorizacijai gauti gavimo abu komitetai parengia ir priima nuomonių projektus dėl šios paraiškos. Nuomonės priimamos išnagrinėjus paraišką, visą per viešąsias konsultacijas gautą informaciją ir bet kokią papildomą informaciją apie alternatyvias chemines medžiagas, kurią SEAC prašymu pateikė pareiškėjas arba suinteresuotosios šalys.

10. Pastabų dėl nuomonių projektų teikimas

Pareiškėjas turi galimybę pateikti pastabas dėl nuomonių projektų per du mėnesius nuo jų gavimo.

11. Galutinių RAC ir SEAC nuomonių priėmimas

RAC ir SEAC galutines nuomones priima atsižvelgdami į visas dėl jų nuomonių projektų pareiškėjo pateiktas pastabas. Sekretoriatas šias nuomones nusiunčia Europos Komisijai, valstybėms narėms ir pareiškėjui. Pašalinus konfidencialią informaciją nuomonės paskelbiamos ECHA interneto svetainėje.

12. Sprendimo dėl autorizacijos suteikimo rengimas, priėmimas ir paskelbimas

Per tris mėnesius nuo komitetų nuomonių gavimo Komisija parengia sprendimo projektą, kuriame nurodoma, ar autorizacija bus suteikta, ar ne. Paskui Komisija priima galutinį sprendimą, kuriuo autorizacija suteikiama arba atsisakoma ją suteikti.

Šio sprendimo santrauka paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir viešai pateikiama ECHA tvarkomoje duomenų bazėje. Suteikta autorizacija po nustatyto laikotarpio persvarstoma (žr. Autorizacijų peržiūra)

Autorizacijų peržiūra

Autorizacija galioja tol, kol peržiūrėjusi autorizaciją Komisija nusprendžia ją panaikinti ar iš dalies pakeisti. Visuose sprendimuose dėl autorizacijos suteikimo nurodomas ribotos trukmės peržiūros laikotarpis. Likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki nustatytos trukmės peržiūros laikotarpio pabaigos, autorizacijos liudijimų turėtojai privalo pateikti peržiūros ataskaitą.

Be to, autorizacija gali būti peržiūrėta bet kuriuo metu, jei:

  • dėl pasikeitusių aplinkybių padidėja cheminės medžiagos keliama rizika žmonių sveikatai ir aplinkai arba jos socialinis ir ekonominis poveikis;
  • atsiranda naujos informacijos apie galimus cheminės medžiagos pakaitalus.

13. Autorizacijos sąlygų laikymasis

Autorizacijos liudijimo turėtojai ir tolesni autorizuotų medžiagų naudotojai teikdami medžiagą rinkai ir (arba) ją naudodami turi laikytis sprendime dėl autorizacijos suteikimo nurodytų sąlygų.

Prieš teikdami rinkai cheminę medžiagą ar mišinį, kurio sudėtyje yra šios medžiagos, autorizacijos leidimo turėtojai (t. y., gamintojai, importuotojai ir (arba) tolesni naudotojai) etiketėje privalo nurodyti autorizacijos numerį. Tai reikia padaryti nedelsiant, kai tik paskelbiamas autorizacijos numeris (žr. 12 punktą)

14. Tolesnių naudotojų pranešimų registro tvarkymas

Tolesni autorizuotos cheminės medžiagos naudotojai per tris mėnesius nuo pirmo jos pateikimo apie tai praneša ECHA.

ECHA pildo tolesnių naudotojų pranešimų registrą (žr. 13 punktą) ir suteikia galimybę su juo susipažinti valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)