CLP paaiškinimas

Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) yra pagrįstas Jungtinių Tautų visuotinai suderinta sistema (GHS) ir juo siekiama užtikrinti aukšto lygio sveikatos ir aplinkos apsaugą, taip pat laisvą cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių judėjimą.

CLP reglamentu iš dalies pakeista Pavojingų cheminių medžiagų direktyva (67/548/EEB (DSD), Pavojingų preparatų direktyva (1999/45/EB (DPD) ir Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), o nuo 2015 m. birželio 1 d. tai yra vienintelis ES galiojantis teisės aktas, kuriuo reglamentuojamas cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas ir ženklinimas.

CLP reglamentas yra teisiškai privalomas visose valstybėse narėse ir tiesiogiai taikomas visuose pramonės sektoriuose. Pagal jį reikalaujama, kad cheminių medžiagų ar mišinių gamintojai, importuotojai ar tolesni naudotojai prieš pateikdami savo pavojingas chemines medžiagas rinkai jas atitinkamai suklasifikuotų, paženklintų ir supakuotų.

Vienas pagrindinių CLP reglamento tikslų – nustatyti, ar cheminei medžiagai arba mišiniui būdingos savybės, dėl kurių gali būti reikalinga taikyti pavojingumo klasifikaciją. Šiomis aplinkybėmis klasifikavimas yra informavimo apie pavojingumą atskaitos taškas.

Jeigu atitinkama informacija (pvz., toksikologiniai duomenys) apie cheminę medžiagą ar mišinį atitinka CLP reglamente nustatytus klasifikavimo kriterijus, cheminės medžiagos arba mišinio pavojai nustatomi priskiriant jam tam tikrą pavojingumo klasę ir kategoriją. CLP reglamente nustatytos pavojingumo klasės apima fizinius pavojus, pavojus sveikatai, aplinkai ir papildomus pavojus.

Nustačius cheminės medžiagos arba mišinio klasifikaciją, apie nustatytus pavojus turi būti pranešama kitiems tiekimo grandinės dalyviams, įskaitant vartotojus. Pavojingumo ženklinimas leidžia nustatyti pavojingumo klasifikaciją, taip pat sukurti etiketes ir parengti saugumo duomenų lapus ir apie visa tai pranešti cheminės medžiagos arba mišinio naudotojui, siekiant perspėti jį apie cheminės medžiagos ar mišinio keliamą pavojų ir poreikį valdyti susijusią riziką.

CLP reglamente nustatyti išsamūs kriterijai, taikomi ženklinimo elementams – piktogramoms, signaliniams žodžiams ir pavojingumo frazėms, prevencijai, atsakui, saugojimui ir tvarkymui, kiekvienai pavojingumo klasei ir kategorijai. Jame taip pat nustatyti bendrieji pakavimo standartai, siekiant užtikrinti saugų pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių tiekimą. Be informavimo apie pavojus pasitelkiant ženklinimo reikalavimus, CLP reglamentas taip pat yra daugybės teisės aktų nuostatų, susijusių su cheminių medžiagų rizikos valdymu, pagrindas.   

Be to, pagal CLP reglamentą taikomos šios procedūros:

Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas

Tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms taikomas suderintas klasifikavimas ir ženklinimas, nes taip siekiama užtikrinti tinkamą rizikos valdymą visoje ES.

Valstybės narės ir gamintojai, importuotojai arba tolesni naudotojai gali pasiūlyti suderintą cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą. Pasiūlymą dėl esamo suderinto klasifikavimo ir ženklinimo peržiūros gali teikti tik valstybės narės, taip pat tik jos gali šiuo tikslu pateikti pasiūlymus dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo, kai cheminė medžiaga yra biocidiniuose ar augalų apsaugos produktuose naudojama veiklioji medžiaga.

Alternatyvūs mišiniuose esančių cheminių medžiagų pavadinimai

Šios procedūros metu tiekėjai gali prašyti naudoti alternatyvų mišinyje esančios cheminės medžiagos pavadinimą, kad apsaugotų konfidencialų savo veiklos ir visų pirma intelektinės nuosavybės teisių pobūdį. Visi prašymai dėl alternatyvaus cheminės medžiagos pavadinimo vartojimo, kuriuos patvirtina ECHA, galioja visose ES valstybėse narėse.

Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius

Pagal CLP reglamente nustatytą pareigą pranešti reikalaujama, kad gamintojai ir importuotojai ECHA tvarkomam klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui pateiktų informaciją apie rinkai teikiamos cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą.

Apsinuodijimų kontrolės centrai

2017 m. CLP reglamentas buvo papildytas nauju VIII priedu, kuriuo įgyvendinami suderinti informacijai keliami reikalavimai teikiant pranešimus pagal 45 straipsnį. Ši informacija teikiama paskirtoms valstybių narių įstaigoms ir ji naudojama suteikiant neatidėliotiną medicinos pagalbą (apsinuodijimų kontrolės centrai).

VIII priede apibrėžiamas unikalus formulės identifikatorius (UFI), kurį bus reikalaujama nurodyti mišinio etiketėje, – taip bus sukuriamas aiškus ryšys tarp rinkai teikiamo mišinio ir informacijos, kuri yra prieinama neatidėliotinos medicinos pagalbos suteikimo atvejais.